Søk

Råd for tannlegeetikk (Etisk råd)

NTFs råd for tannlegeetikk består av leder, nestleder og 3 øvrige medlemmer. Rådet velges av NTFs representantskap for 2 år. Leder og nestleder velges ved eget valg. En av NTFs jurister er sekretær for rådet.

NTFs råd for tannlegeetikk har til oppgave å:

  • bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene
  • gi råd og veiledning i etiske spørsmål
  • utrede etiske problemstillinger
  • i samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de etiske regler overholdes
  • treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket


NTFs råd for tannlegeetikk er foreningens sakkyndige organ i spørsmål som gjelder tannlegeetikk.

NTFs råd for tannlegeetikk behandler normalt ikke saker som er under behandling av offentlige myndigheter.

Les mer om NTFs etiske regler under Profesjon og fag

Relaterte artikler

  • NTFs etiske regler