Søk

Fradrag ved skatteligningen

Kostnader ved seminarer, kurs, møte, mv. for å holde kunnskaper ved like og for å følge med i den faglige utviklingen i yrket, kan være fradragsberettiget ved ligningen, jf. Skatteloven § 6-1. Kostnader pådratt ved kurs, seminarer, møter, mv. i utlandet vil kunne trekkes fra i samme utstrekning som kostnader pådratt ved deltakelse på innenlandske seminarer, kurs, mv.

Fradragsretten kan imidlertid begrenses når det foretas reiser med en kombinasjon av fagformål, som gir rett til fradrag, og andre aktiviteter som ikke gir fradragsrett, for eksempel ferie. I slike tilfeller vil det være avgjørende for omfanget av fradragsretten hva som er hovedformålet med reisen.

Er hovedformålet med reisen av faglig art, vil bare kostnader som gjelder rent ikke fradragsberettigede aktiviteter kunne nektes fradragsført. Er hovedformålet med reisen av for eksempel feriemessig art, vil bare kostnader utelukkende knyttet til faglige deler av reisen kunne fradragsføres. Dette kan for eksempel være inngangspenger på faglige kongresser og ekstrakostnader til reise dit. Reise- og oppholdskostnader for øvrig kan man imidlertid ikke få dekket skattefritt i slike tilfeller.

Det kan i tvilstilfeller legges vekt på om den informasjon som søkes oppnådd kunne vært ervervet på annen og rimeligere måte, og om kostnadene står i rimelig forhold til utbyttet av reisen. Kriteriene for å vurdere om reisen er fradragsberettiget vil imidlertid være de samme for utenlands- og innenlandsreiser.

Kostnader til kongresser, møter, seminarer og kurs bør alltid dokumenteres med nærmere opplysninger om:

- hvilke emner som er behandlet,

- tidsangivelse for hvert emne,

- hva som er særlig viktig i relasjon til vedkommendes yrke/virksomhet,

- hva vedkommende faktisk har deltatt på og

- eventuelt trykt program.