Søk

Vedtekter Haugaland tannlegeforening

Endret siste gang 2007.

§ 1
Haugaland tannlegeforening er NTFs lokalforening for Nord-Rogaland og omliggende distrikter.

§ 2 - Formål
Foreningen skal representere NTF i distriktet, fremme NTFs formål, ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, fremme kollegialt samhold og arbeide for bedre tannhelse. Lokalforeningen skal holdes orientert om forhandlingsutvalgets aktivitet. Haugaland tannlegeforening skal, i samarbeid med Rogaland tannlegeforening, representere NTF overfor Rogaland fylkeskommune.

§ 3 - Medlemskap
Ordinært medlem er enhver tannlege i foreningsdistriktet som er medlem av NTF.

Som assosiert medlem kan opptas medlemmer av annen lokalforening.
Som æresmedlem kan innvelges enhver som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for foreningen.
Som korresponderende medlem kan innvelges enhver som man av spesielle grunner ønsker å knytte til foreningen.

§ 4 - Innmelding og utmelding
Innmelding og utmelding av ordinære medlemmer skjer i samsvar med NTFs vedtekter. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer innvelges på generalforsamling med skriftlig avstemming og 2/3 flertall.

§ 5 - Kontingent
Kontingent fastsettes av generalforsamlingen.

Kontingenten betales forskuddsvis ved foreningsårets begynnelse. Æresmedlemmer, korresponderende medlemmer og ordinære medlemmer over 67 år er fritatt for kontingent. Ikke-praktiserende medlemmer fritas for kontingent. Assosierte medlemmer betaler ½ kontingent.

§ 6 - Eksklusjoner og gjenopptaking.
Spørsmål om eksklusjon og gjenopptaking blir å behandle slik NTFs vedtekter og etiske regler fastsetter.

§ 7 - Kollegiale bestemmelser
De kollegiale bestemmelser som til enhver tid gjelder for NTF gjelder også for Haugaland tannlegeforening.

§ 8 Ledelse
Foreningens styre ledes av et styre bestående av minst 5 medlemmer. Medlemmene velges første gang for 2 år av gangen. Ved gjenvalg velges de for 1 år av gangen.

Dersom et medlem av lokalforeningen er med i forhandlingsutvalget, skal vedkommende være representert i styret.

Generalforsamlingen velger leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 eller 2 styremedlemmer. Ved nyvalg må valgkomiteen tilstrebe at minst 1 person fra foregående styre tar gjenvalg.

Øvrige tillitsvalgte:
Representanter til NTFs representantskap. Det tilstrebes at både en representant fra privatpraktiserende tannleger og en representant fra offentlig ansatte tannleger møter i NTFs representantskap.
Informasjonssekretær.
Kurskontakt.
Klagenemnd (3 medlemmer).
Revisor.
Valgkomité.

§ 9 ? Styrets og tillitsvalgtes plikter og oppgaver.
Styret leder foreningens virksomhet og trer i kraft straks det er valgt. Det er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styret oppnevner medlemmer til kontaktutvalget med fylkestannlegen (leder og 1 medlem fra gruppen lederen ikke representerer), samt arrangementskomiteen.

Valgkomité på 3 medlemmer velges for 2 år av gangen etter innstilling fra styret i Haugaland Tannlegeforening. Valgkomiteen bør bestå av både offentlige ansatte og privatpraktiserende tannleger. Valgkomiteen forbereder og innstiller til alle verv.

Lederen tillyser og leder foreningens møter og styremøter, undertegner viktige skriv, leder alle forhandlinger og er selvskreven representant til NTFs representantskap.

Nestlederen overtar lederens funksjoner i denne fravær.

Sekretæren fører styreprotokoll, står for møteinnkallinger og andre skriv. Sekretæren besørger foreningens korrespondanse i samråd med lederen. Sekretæren står også for den praktiske tilrettelegging av foreningens møter, holder medlemsfortegnelsen à jour og utarbeider foreningens årsmelding.

Kassereren innkrever alle foreningens fordringer og betaler løpende utgifter. Kassereren fører også foreningens regnskap som avsluttes 4 uker før generalforsamling. Kassereren har også ansvaret for å sende foreningshilsen til medlemmer som fyller ?runde år? etc.

§ 10 ? Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes i god tid før NTFs representantskap og tillyses med minst 8 dagers varsel.

Enhver lovlig tillyst generalforsamling er beslutningsdyktig. Alle ordinære medlemmer har stemmerett.

Generalforsamlingen skal:

1.      Behandler årsberetning og regnskap, herunder orienteres om forhandlingsutvalgets årsberetning.

2.      Behandle representantskapssaker.

3.      Fastsette kontingent.

4.      Foreta valg av styre og øvrige tillitsvalgte.

5.      Behandle andre saker som framgår av dagsorden. Saker som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamling, ordinært eller ekstraordinært, skal være styret i hende minst 14 dager før denne avholdes. Saker som ønskes behandlet og ikke står oppført på dagsorden, kan tas opp til behandler etter avstemming som krever 2/3 flertall.

§ 11 ? Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det.

§ 12 ? Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende minst 14 dager før generalforsamlingen. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall. Eventuelle endringer trer i kraft fra vedtaket fattes. Haugaland tannlegeforenings vedtekter må ikke stå i strid med NTFs vedtekter.

§ 13 ? Oppløsning.
Oppløsning av foreningen må vedtas med minst 2/3 flertall av foreningens medlemmer i generalforsamling. Er ikke generalforsamlingen beslutningsdyktig, kan oppløsning vedtas på ekstraordinær generalforsamling med alminnelig flertall.