Søk

NTFs etiske regler

Vedtatt av representantskapet 2011, endret siste gang 2017*.

* Endringene trådte i kraft 1. desember 2017

Innledende kommentarer

Etikk er egentlig bare god gammeldags folkeskikk satt i system, og etiske regler skal beskrive normer og retningslinjer for riktige og gode handlinger. De fleste profesjoner vil utvikle et sett av regler eller normer som kan være rettledende for yrkesutøvelsen. Publikum forventer at en velorganisert yrkesgruppe har et slikt sett av etiske retningslinjer, som en veileder i god yrkesetikk. All profesjonsetikk må være forankret i samfunnets allment aksepterte normer for etikk og moral, og gjenspeile det alminnelige syn på god oppførsel. Yrkesetikk er ikke uforanderlig, men formes av tiden og samfunnet man lever i.

Den norske tannlegeforenings etiske regler, som fastlegges av tannlegene selv, skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av tannlegeyrket. Etiske regler viser at vi som yrkesgruppe tar ansvar for pasientene og faget vårt, og det vil være medvirkende til at publikum opprettholder tilliten til tannlegestanden. Dette kan også få betydning for den enkelte tannlege ved at pasientene føler at de kan stole på tannlegen sin. Derfor må det forventes at tannlegen gjør sitt til at det ikke er grunnlag for kritikk, ved å være faglig oppdatert og utføre arbeidet forsvarlig og til pasientens beste. En god regel er at man skal behandle andre som man ønsker å bli behandlet selv.

Et yrkesetisk regelverk må også være i tråd med medlemmenes syn på god yrkesetikk. Det må være lett forståelig, slik at det kan være et anvendelig verktøy i tvilsituasjoner. Regler kan ikke dekke alle forhold i en tannleges yrkesliv. Disse regler vil derfor være ufullstendige, og deres ånd – like meget som deres bokstav – må være tannlegens rettesnor.

Det må understrekes at hensynet til pasienten er det overordnede i dette regelverket. Tannlegens forhold til pasienten må styres av respekt og empati, og målet må være å tilby pasienten best mulig omsorg og behandling. Tidligere var «kollegiale bestemmelser» en del av navnet på regelverket. Vi skal naturligvis støtte og hjelpe kolleger, og ta kollegiale hensyn. Men det er viktig å være bevisst på at kollegialitet aldri må gå på bekostning av hensynet til pasienten. Tannleger skal også ta etiske hensyn overfor medarbeidere og arbeidsgiver, men aldri på en slik måte at pasientens helse blir nedprioritert.

Lover og forskrifter vedrørende helsepersonell og pasientbehandling regulerer også en del etiske forhold. Noen av våre paragrafer vil presisere slike forhold, andre ganger henvises det til lovverket. Alle tannleger har plikt til å sette seg inn i aktuelle lover og forskrifter, og utøve yrket i tråd med disse. Hensynet til samfunnet er også en del av yrkesetikken. Lov eller forskrift er naturligvis overordnet våre etiske regler.

NTFs råd for tannlegeetikk skal treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket (se egne saksbehandlingsbestemmelser), men slike saker skal først søkes løst i lokal-foreningen. Klager fra publikum angående en tannbehandlings faglige utførelse skal behandles av lokalforeningens klagenemnd (se regler for klagebehandling). Kollegahjelperne kan være viktige ressurspersoner som kan hjelpe med støtte og veiledning til kolleger som er kommet i en vanskelig situasjon (se kollegahjelpsordningen).

Alle medlemmer av NTF oppfordres til å sette seg grundig inn i våre etiske regler, bruke dem og la disse være med å styre deres virksomhet. Bestemmelsene i dette regelverket er bindende for foreningens medlemmer. Ta kontakt med sekretariatet eller NTFs råd for tannlegeetikk hvis det er uklarheter eller spørsmål.


Regelverket

Generelle regler

§ 1 Pasientens helse

En tannleges oppgave er innenfor sitt fagområde å ivareta sine pasienters helse. Hensynet til pasienten må være overordnet andre hensyn.

§ 2 Ajourført kunnskap

En tannlege skal utføre sitt yrke slik det ifølge vitenskap og erfaring er ønskelig. Tannlegen skal vedlikeholde og fornye sine kunnskaper og plikter å følge NTFs regler for obligatorisk etterutdanning.

Tannlegen skal gjøre seg kjent med og følge lover og bestemmelser som gjelder for yrkes­utøvelsen.

§ 3 Journalføring

En tannlege skal opprette journal for alle sine pasienter og føre journal for all konsultasjon og behandling etter gjeldende lover og bestemmelser.

§ 4 Taushetsplikt og diskresjon

En tannlege skal vise diskresjon når det gjelder opplysninger vedkommende får som tannlege, selv om disse ikke omfattes av lovbestemt taushetsplikt. Den samme aktsomhetsplikt må tannlegen pålegge sine medarbeidere.

§ 5 Prisopplysning

Tannlegen plikter å følge offentlige krav til prisopplysning.

Tannlegens forhold til pasienten

§ 6 Fritt tannlegevalg

En pasient må fritt kunne velge tannlege. Tannlegen kan avslå å ta en pasient under behandling når det foreligger rimelig grunn for dette.

§ 6 a Henvendelser til pasienter
Innkalling, varsel eller annen personlig henvendelse til pasienter kan bare gjøres hvis det på forhånd er gjort avtale om dette, med mindre annet følger av offentlige bestemmelser. En tannlege må ikke sende ut reklame til pasienter som er på recall-liste uten at det er inngått avtale om dette.

§ 7 Øyeblikkelig hjelp

En tannlege plikter å yte øyeblikkelig hjelp til pasienter når det må antas at hjelpen er på­trengende nødvendig. Plikten gjelder ikke i den grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å hjelpe.

§ 8 Pasientbehandling

En pasient har krav på tannlegens råd og veiledning. Tannlegen skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra tannlegens kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Overflødig eller unødig kostbar behandling må ikke finne sted. Behandlingen bør baseres på gjensidig tillit og skal bygge på informert samtykke.

Behandlingen skal fullføres såfremt den ikke avbrytes av pasienten, eller dersom det foreligger rimelig grunn for dette. I så fall må tannlegen gjøre det klart for pasienten at vedkommende ikke er ferdigbehandlet.

Krever undersøkelser eller behandling kunnskap eller metoder som tannlegen ikke innehar eller behersker, skal det sørges for at pasienten henvises til andre med større kompetanse på angjeldende felt. Gjør tannlegen funn som kan ha betydning for pasientens generelle helse, skal tannlegen informere pasienten om dette og anmode pasienten om å bringe dette videre til sin fastlege.

§ 9 Pasientens økonomiske rettigheter

Tannlegen skal hjelpe sine pasienter til å oppnå økonomiske rettigheter og ytelser som følger av lovgivning.

Tannlegen skal overfor institusjoner som dekker helseutgifter medvirke til at pasienten ikke skaffes uberettiget økonomisk eller annen fordel.

Tannlegens forhold til kolleger og medarbeidere

§ 10 Kollegialitet

(1) Informasjon til pasienten
Informasjon om egne funn, diagnoser og vurderinger skal være saklige og objektive, og må ikke meddeles pasienten på en slik måte at det unødig virker som kritikk av tidligere behandling eller behandler. Hensynet til pasientens helse skal alltid være overordnet, jf. § 1.

(2) Uttalelser som sakkyndig
En tannlege kan bare uttale seg om en kollegas arbeid eller vurderinger på mandat fra NTF eller offentlige myndigheter. Tilgang til kollegas journal må foreligge. Tannlegen må også forsikre seg om at kollegaen først har hatt mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Unntak skal være godt begrunnet.

(3) Denne bestemmelsen begrenser ikke plikten til å varsle etter § 12.

§ 11 Faglig uenighet

Faglig uenighet mellom tannleger bør holdes på et saklig plan og så langt som mulig behandles kolleger i mellom. Faglig uenighet må ikke bringes frem for offentligheten på en måte som kan være egnet til å skade kolleger og/eller standens anseelse.

§ 12 Varsling

Dersom en tannlege oppdager tegn til faglig eller etisk svikt hos en kollega eller medarbeider, bør han/hun først ta det direkte opp med vedkommende. Formen bør være varsom.

Tannlegen kan velge å ta saken direkte opp enten med lokalforeningen, administrativ overordnet eller aktuell helsemyndighet.

§ 13 Samarbeid med spesialist

Når en pasient er henvist til spesialist eller annen spesielt kompetent tannlege for en bestemt behandling eller vurdering, skal henvisende tannlege så snart som mulig orienteres om diagnose og utført behandling.

Ytterligere behandling skal ikke utføres uten at henvisende tannlege orienteres.

Henvisning og tilbakevising av pasienter mellom kolleger må bygge på faglige kriterier og pasientens behov for et kontinuerlig helsetilbud.

En tannlege skal, verken av tannleger eller andre, kreve eller motta noen form for honorar eller vederlag for å henvise eller anbefale en pasient til en kollega. Tannlegen skal heller ikke betale noen form for honorar eller vederlag for å få henvist en pasient til seg.

§ 14 Akuttbehandling

Dersom en pasient tar kontakt med en tannlege for akuttbehandling, skal tannlegen kun behandle det aktuelle problem. Etter utført akuttbehandling skal pasienten motta epikrise eller journalutskrift.

§ 15 Avsluttet samarbeidsforhold

Opphevet fra 1.desember 2017

Tannlegens forhold utad

§ 16 Praktisere under eget navn

Alle tannleger må praktisere under eget navn og skal oppgi sitt navn ved behandling, journa­lføring og korrespondanse. Det bør synliggjøres overfor pasientene at tannlegen er medlem av NTF. Navn på alle tannleger som yter tannlegetjenester i en virksomhet skal fremgå av virksomhetens nettside.

§ 17 Markedsføring

En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villedende.

En tannlege må ikke overfor publikum drive produktreklame for medikamenter og forbruksvarer til pasienter eller for utstyr til bruk i tannlegevirksomhet.

Faglig omtale av produkter og utstyr i artikler, foredrag o.l. beregnet på allmennheten og uten vinningsøyemed anses ikke som produktreklame. Salg av pasientrelaterte forbruksvarer fra praksis anses ikke som produktreklame.

§ 18 Tittelbruk

Bare godkjente spesialister kan avertere spesialistpraksis. Utenlandske titler og doktorgrader må ikke brukes i Norge uten godkjennelse fra NTFs hovedstyre. Innehavere av utenlandske titler kan bruke disse i naturlig utstrekning ved opphold i, eller ved korrespondanse med utlandet.

§ 19 Uttalelser til offentligheten

En tannleges uttalelser til offentligheten bør gis en generell form. Opplysninger må ikke virke villedende overfor publikum eller i sin form være egnet til å skade standens anseelse. Tann­legen bør på forhånd sikre seg adgang til å kontrollere at det som offentliggjøres, stemmer med det vedkommende har uttalt.

§ 20 Forholdet til NTF

En tannlege bør unngå uttalelser og handlinger som kan svekke NTFs troverdighet. Dersom en tannlege legger frem synspunkter offentlig som avviker fra NTFs, må det klart fremkomme at dette er tannlegens personlige meninger.

Håndtering av regelverket

§ 21 Saksbehandlingsbestemmelser

Overtredelse av de etiske reglene skal behandles etter Saksbehandlingsreglene som følger nedenfor.

§ 22 Reaksjoner ved overtredelse

Dersom en tannlege har overtrådt de etiske regler har rådet følgende reaksjonsmuligheter:

– Meddele kritikk av forholdet og eventuelt gi pålegg om at dette beklages og/eller bringes til opphør.

Ved alvorlige overtredelser kan rådet innstille overfor hovedstyret på følgende:

– Tannlegen ilegges en bot, begrenset oppad til 1/2G (folketrygdens grunnbeløp).

– Eksklusjon av tannlegen, med eventuell offentliggjøring i NTFs Tidende.

Rådet kan også innstille overfor hovedstyret på eksklusjon dersom en tannlege ikke vil rette seg etter en avgjørelse i rådet.

§ 23 Endring av reglene

Endringer av disse reglene kan etter innstilling fra hovedstyret foretas av representantskapet med 2/3 flertall.

Saksbehandlingsbestemmelser

1. Bindende regler

NTFs etiske regelverk er bindende for alle medlemmer av NTF. Reglene omfatter også utmeldte medlemmer for forhold oppstått i medlemstiden.

2. Håndhevende organer

Overtredelse av de etiske reglene behandles av styrene i NTFs lokalforeninger, NTFs råd for tannlegeetikk og NTFs hovedstyre.

Rådets avgjørelse er bindende for medlemmer av NTF og kan ikke overprøves. NTFs hovedstyre treffer endelig avgjørelse etter innstilling fra rådet vedrørende reaksjon ved mer alvorlige overtredelser.

3. Sammensetning av NTFs råd for tannlegeetikk

NTFs råd for tannlegeetikk består av leder, nestleder og 3 øvrige medlemmer.

Rådet har også 3 varamedlemmer valgt i prioritert rekkefølge.

Dersom et av rådsmedlemmene ikke kan delta i behandlingen av en sak, trer et varamedlem inn i vedkommende medlems sted.

Rådet velges av NTFs representantskap for 2 år. Leder og nestleder velges ved eget valg.

Medlemmer av hovedstyret kan ikke ha sete i rådet.

En av NTFs jurister er sekretær for rådet.

4. Oppgaver tillagt NTFs råd for tannlegeetikk

NTFs råd for tannlegeetikk har til oppgave å:

– bidra til at regelverket gjøres kjent for medlemmene

– gi råd og veiledning i etiske spørsmål

– utrede etiske problemstillinger

– i samarbeid med NTFs lokalforeninger påse at de etiske regler overholdes

– treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket

NTFs råd for tannlegeetikk er foreningens sakkyndige organ i spørsmål som gjelder tannlegeetikk.

NTFs råd for tannlegeetikk behandler normalt ikke saker som er under behandling av offentlige myndigheter.

5. Habilitet

Dersom en tannlege, hvis sak er brakt inn for lokalforeningsstyret eller NTFs råd for tann­lege­etikk, mener at et medlem av styret eller rådet er inhabil på grunn av tidligere befatning med saken, slektsforhold eller andre grunner, kan det sendes inn begrunnet begjæring om at vedkommende skal fratre sakens behandling.

Et medlem av lokalforeningsstyret eller rådet kan også selv anmode om å få fratre hvis ved­kommende mener seg inhabil.

Hvis et medlem fratrer, trer et varamedlem inn i vedkommende medlems sted.

6. Taushetsplikt

Det enkelte medlem av rådet og medlemmer av lokalforeningsstyrene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer i behandlingen av enkeltsaker. Taushetsplikten gjelder også etter at man har fratrådt som råds- eller styremedlem.

7. Saksbehandling

a. Ansvarsfordeling mellom styret i lokalforeningene og NTFs råd for tannlegeetikk
Saker som gjelder overtredelse av de etiske regler, skal oversendes til lokalforeningens styre. Lokalforeningens styre skal foreta de nødvendige undersøkelser, opptre som mekler og forsøke å løse sakene, men kan ikke benytte reaksjonsmulighetene etter § 22/saksbehandlingsbestemmelsene pkt. 8. Slike saker skal oversendes NTFs råd for tannlegeetikk for avgjørelse. Den som har brakt saken inn skal orienteres om dette.

Hvis behandlingen av en sak synes å by på særlige vanskeligheter, kan styret med en gang oversende saken til NTFs råd for tannlegeetikk.

Dersom saken er av prinsipiell karakter/særskilt interesse eller gjelder spørsmål om tolkning av det etiske regelverket, skal NTFs råd for tannlegeetikk ta saken opp til behandling uten at den først er behandlet av lokalforeningens styre.

NTFs råd for tannlegeetikk kan ta opp saker til behandling på eget initiativ.

b. Pasientopplysninger
Pasientens samtykke må alltid være innhentet dersom ikke-anonymiserte pasientopplysninger skal fremlegges i saken.

c. Mulighet for anonymitet
Dersom den som bringer saken inn for lokalforeningen/NTFs råd for tannlegeetikk ber om anonymitet, skal dette vurderes av lokalforeningsstyret/NTFs råd for tannlegeetikk, eventuelt i samråd med NTFs sekretariat.

d. Partenes rettigheter og plikter
Når en sak er brakt inn for lokalforeningen/NTFs råd for tannlegeetikk, skal den eller de saken gjelder underrettes skriftlig om dette og få mulighet til å uttale seg skriftlig om saken. Frist for å avgi uttalelse bør vanligvis ikke være kortere enn to uker etter at vedkommende har mottatt underretningen.

I saker som behandles i NTFs råd for tannlegeetikk kan vedkommende tannlege i tillegg til skriftlig tilsvar kreve å få redegjøre muntlig for saken i møte i rådet. Det er adgang til å ha med seg jurist eller annen rådgiver i et slikt møte.

Den som har brakt saken inn skal få oversendt tilsvaret fra den eller de saken gjelder til orientering.

Medlemmer som tilskrives i forbindelse med en konkret sak, plikter å avgi forklaring overfor lokalforeningsstyret/NTFs råd for tannlegeetikk. Dersom slik forklaring ikke er mottatt innen fristens utløp, kan saken tas opp til avgjørelse basert på den informasjon som foreligger.

e. Ekstern bistand til NTFs råd for tannlegeetikk
Når en sak er brakt inn for NTFs råd for tannlegeetikk, kan rådet ved behov søke faglig eller juridisk bistand som honoreres av NTF.

f. Saksavslutning i NTFs råd for tannlegeetikk
En avgjørelse i rådet er gyldig når den er fattet med alminnelig flertall.

Rådets avgjørelse skal være begrunnet og snarest meddeles den eller de tannleger saken gjelder, samt den aktuelle lokalforening.

Dersom en sak er behandlet av rådet skal den som har brakt saken inn orienteres når den er ferdigbehandlet. Rådet bestemmer i hvilken form og utstrekning vedkommende skal underrettes om rådets avgjørelse.

Det skal føres protokoll fra møter i rådet. Protokollene tilhører NTF.

8. Reaksjoner ved overtredelser

Dersom en tannlege har overtrådt de etiske regler har rådet følgende reaksjonsmuligheter:

– Meddele kritikk av forholdet og eventuelt gi pålegg om at dette beklages og/eller bringes til opphør.

Ved alvorlige overtredelser kan rådet innstille overfor hovedstyret på følgende:

– Tannlegen ilegges en bot, begrenset oppad til 1/2G (folketrygdens grunnbeløp).

– Eksklusjon av tannlegen, med eventuell offentliggjøring i NTFs Tidende.

Rådet kan også innstille overfor hovedstyret på eksklusjon dersom en tannlege ikke vil rette seg etter en avgjørelse i rådet.