Søk
Hjem     Organisasjonen     Foreninger     Lokalforeninger     Troms  

Vedtekter Troms tannlegeforening

Sist endret november 2016.

Nord-Norges Tandlægeforening ble stiftet 12.08.1928. 4. juli 1933 ble den delt i Nordland Tannlægeforening og Troms og Finnmark Tannlegeforening. Troms og Finnmark tannlegeforening ble delt i 1955.


§1

Troms tannlegeforening er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Troms fylke. Dens initialer er TTF.

 

§ 2 Formål
 

Troms tannlegeforening skal representere NTF i fylket. Den skal arbeide for NTFs formål og herunder ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser, samt fremme et kollegialt samhold. Lokalforeningen skal holdes orientert om den virksomhet som foregår i det lokale UTV ved at et medlem av utvalget har plass i lokalforeningens styre. Lokalforeningen velger også et privatpraktiserende styremedlem med spesielt ansvar for forretnings- og næringsdrift.

 

Lokalforeningen skal arbeide for en bedre tannhelse i fylket.

 

§ 3 Møter
 

Til fremme av disse formålene holdes regelmessige medlemsmøter. Tid og sted for møtene fastsettes av styret. Innkalling sendes medlemmene minst 2 uker før møtene. Generalforsamling avholdes i månedsskiftet oktober/november.

 

§ 4 Medlemsforhold
 

Foreningens medlemmer kan være ordinære, passive, studenter, inviterte medlemmer, korresponderende eller æresmedlem.
 

a) Ordinære medlemmer er ethvert medlem av NTF med hovederverv i fylket. Ved utmeldelse av NTF opphører medlemskapet i TTF automatisk.

b) Passivt medlem av TTF er et passivt medlem av NTF som ønsker å opprette passivt medlemskap i lokalforeningen. Dette må meldes skriftlig til foreningens sekretær. Ellers betraktes medlemskapet i lokalforeningen som opphørt ved overgang til passivt medlemskap i NTF.

c) Studentmedlem. Odontologistudenter fra fylket, og studenter som tar grunnutdanning i odontologi ved Universitetet i Tromsø uavhengig av geografisk tilhørighet, kan opptas som studentmedlemmer.

d) Inviterte medlemmer er interesserte utenfor standen med særlig tilknytning til odontologien eller TTF.

e) Til korresponderende medlem og æresmedlem kan velges personer som har arbeidet aktivt for å fremme foreningens formål og hvis tilslutning til TTF er særlig ønskelig.

 

De under d og e nevnte medlemmer innvelges på generalforsamlingen med 2/3 flertall.

Skriftlig avstemning kan forlanges. Bare ordinære medlemmer har stemmerett i foreningssaker. Flytter et medlem innen fylket eller ut av dette, skal sekretæren underrettes skriftlig.
 

 

§ 5 Eksklusjon
 

Hvis et medlem viser seg uverdig til medlemskap, overtrer foreningens vedtekter og bestemmelser eller unnlater å betale skyldig kontingent, skal styret overfor NTF innstille vedkommende til eksklusjon.
 

Vedkommende skal underrettes skriftlig om styrets beslutning, med 4 ukers ankefrist. En eventuell anke skal behandles på et medlemsmøte der det kreves 2/3 flertall for vedtak.


Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i alle tilfelle et medlemsmøte hvor det kreves 2/3 flertall for vedtak.
 

Styret kan likeledes overfor NTF innstille tidligere ekskluderte medlemmer til gjenopptakelse.
 

 

§ 6 Kollegiale bestemmelser

 

For TTF gjelder NTFs kollegiale bestemmelser.
 

 

§ 7 Kontingent
 

TTF følger NTFs vedtekter og retningslinjer for betaling, fritak og nedsettelse av kontingent.
 

 

§ 8 Foreningsår og regnskapsår
 

Foreningsår og regnskapsår følger kalenderåret.
 

§ 9 Tillitsvalgte
 

Generalforsamlingen skal med henvisning til § 13 velge følgende tillitsvalgte:

1.  Styret i TTF skal bestå av 5 representanter: Leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem/redaktør for TTF-NYTT og 2 varamedlemmer.

Styret i TTF skal bestå av offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger. Minst 2 fra hver gruppe.

En av de privatpraktiserende styremedlemmene skal ha spesielt ansvar for foretnings- og næringsdrift.

Et av UTVs medlemmer skal sitte i lokalforeningens styre ved direkte oppnevning fra det lokale UTV. Et varamedlem oppnevnes på samme måte.01.   

2.   Representanter med 2 suppleanter til NTFs representantskap.

3.   Redaktør til TTF-NYTT (tilhører styrets medlemmer).

4.   Kursnemnd som består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

5.   Klagenemnd som består av leder, 2 medlemmer og 3 varamedlemmer.

6.   Arkivar.

7.   Revisor med 1 varamedlem.

8.   Valgkomité som består av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

9.   Informasjonssekretær. Denne kan gjerne velges blant styrets medlemmer.

10. Øvrige tillitsvalgte:

      a. Leder og 2 medlemmer til kontaktutvalget med Den offentlige tannhelsetjenesten.

      b. Kontaktperson(er) i distriktene.

 
 

§ 10 Tillitsvalgtes plikter
 

01. Styret leder foreningsarbeidet, påser at vedtekter og bestemmelser overholdes og har ansvaret for foreningens økonomi. Styret fungerer som kontaktorgan til Nord-Norsk Tannteknikerforening.

02. Representantene fremlegger TTFs syn på representantskapssakene.

03. Redaktør er ansvarlig for at det ved behov sendes ut nyhetsbrev fra TTF med aktuell informasjon.

04. Kursnemnda er ansvarlig for alle faglige kursarrangement i TTFs regi.

05. Klagenemnda handler etter NTFs instruks.

06. Arkivaren er ansvarlig for foreningens arkiv.

07. Revisoren reviderer foreningens regnskaper.

08. Valgkomiteen innhenter forslag på tillitsvalgte og avgir sin innstilling til styret i god tid før valgene.

09. Informasjonssekretæren handler etter NTFs retningslinjer.

10. Øvrige tillitsvalgte:

      a)  Foreningens medlemmer av kontaktutvalget med Den offentlige tannhelsetjenesten plikter å holde styret orientert om de saker som behandles.

      b)  Kontaktpersoner i distriktene skal underrette styret om virksomheten i de respektive distrikter.
 

 

§ 11 Tillitsvalgtes rettigheter
 

1. Styremedlemmer, medlemmer av TTFs klagenemnd og redaktør av TTF-NYTT deltar med fri kursavgift på faglige kurs/arrangementer i TTFs regi.

2. Leder i TTF mottar pt. kr 1 000,- per år til dekning av telefon- og ekstraordinære utgifter.

3. Kjøregodtgjørelse dekkes etter gjeldende satser i TTF som samsvarer med NTFs satser. Det forutsettes at slik kjøring samordnes i størst mulig grad.

4. Utgifter til studiereise for kursnemndas leder, eventuelt annet medlem, kan dekkes etter søknad, dersom NTF samtidig gir bidrag og har oppfordret til deltakelse.

5. Fravær fra privat praksis til tillitsvalgtarbeid i TTF, kan dekkes etter søknad til styret. Det gis da kompensasjon for utgifter etter NTFs satser.

6. Godtgjørelse gjelder både for TTF og det lokal UTV. Utgiftene til lokalt UTV forskutteres av lokalforeningen og dekkes etter regning av NTF sentralt.

7. Godtgjørelsene etter pkt. 2, 3 og 4 skal spesifiseres i regnskapet.
 

 

§ 12 Valg og stemmegivning
 

Styret og de øvrige tillitsvalgte velges for 2 år med mulighet for gjenvalg. Unntatt er representanter med suppleanter til NTFs representantskap som velges for 1 år.

 

For medlemmer av styret i TTF, redaktør av TTF-NYTT, kursnemnd og klagenemnd anses det for gunstig at funksjonsperioden kan forlenges ved gjenvalg av hensyn til foreningsarbeidet.
 

Valgene foretas skriftlig. Valg - unntatt valg på leder - kan foretas ved akklamasjon dersom det foreligger bare ett forslag.
 

Lederen velges med absolutt flertall, de øvrige tillitsvalgte med alminnelig flertall. Er det ved valg av leder ingen kandidat som oppnår absolutt flertall, foretas omvalg mellom de to som fikk flest stemmer. Ved stemmelikhet treffes avgjørelsen ved loddtrekning.

 

Dersom leder i det lokal UTV velges til leder i foreningen, fratrer vedkommende som leder i det lokale UTV.

 

Representanter med suppleanter til NTF velges for ett år av gangen på det møtet hvor de ordinære representantskapssakene behandles. Lederen er selvskreven representant. Både offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger skal være representert. Ved forfall kan styret oppnevne nye representanter.
 

Til ekstraordinært representantskapsmøte kan foreningen, i henhold til NTFs vedtekter, velge særskilte representanter. Intet ordinært medlem av TTF kan unndra seg tillitsverv. Men tillitsvalgte som har fungert i 2 år, kan nekte gjenvalg.
 

Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet i en sak kan lederen benytte seg av sin dobbeltstemme.
 

 

§ 13 Generalforsamling
 

Generalforsamling skal holdes en gang i året, innkalles med minst 14 dagers varsel ved utsendelse av dagsorden.

På generalforsamlingen:

a) Behandles årsberetning og regnskap.

b) Fastsettes kontingent for neste foreningsår.

c) Refereres årsberetning fra det lokale UTV.

d) Annet hvert år foretas valg til de i § 9 nevnte tillitsverv etter valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen velges etter forslag fra generalforsamlingen.

e) Behandles saker som ikke står på dagsorden, men er meldt inn til styrets leder innen en uke før generalforsamlingen.

 

For vedtak om behandling av slike saker og realitetsvedtak i saken kreves 2/3 flertall.

Ekstraordinær generalforsamling, som innkalles med 14 dagers varsel, holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av foreningens medlemmer skriftlig krever det. På ekstraordinær generalforsamling kan bare de saker som står oppført på dagsorden behandles.
 

 

§ 14 Vedtektsendringer
 

Forslag til vedtektsendringer sendes styret innen 1. september slik at de kan vedlegges innkallelsen til generalforsamling.

Vedtektsendringer forelegges generalforsamlingen med styrets innstilling. Det kreves 3/4 flertall for vedtak.
 

 

§ 15 Oppløsning

I tilfelle oppløsning av foreningen blir dens midler å anvende etter nærmere bestemmelser vedtatt på siste ordinære generalforsamling.