Søk

Folketrygdens ytelser

For mer informasjon om folketrydgens ytelser se www.nav.no

Sykepenger
En privatpraktiserende tannlege vil under sykdom få dekket inntil 65 % av antatt årlig pensjonsgivende inntekt med sykepenger fra folketrygden etter 16 dager. Det maksimale beregningsgrunnlag er dog satt til 6 G. Tannlegen kan ved å tegne tilleggstrygd oppnå følgende ordninger:

1. 65 % dekning fra første sykedag - premie: 1,8 % av årlig pensjonsgivende inntekt til høyeste grunnlag
2. 100 % dekning fra 17. sykedag - premie: 3,1 %
3. 100 % dekning fra 1. sykedag - premie: 8,9 %

Klikk her for mer informasjon om sykepenger
 

Foreldrepenger
 

Klikk her for mer informasjon om foreldrepenger og svangerskapspermisjon
 

Yrkesskade
Folketrygden inneholder særbestemmelser om stønad ved yrkesskade. Siden disse ytelser bare gis til arbeidstakere, må selvstendig næringsdrivende derfor tegne en frivillig trygd for å komme i samme stilling som arbeidstakerne. Premien er fradragsberettiget.

Klikk her for mer informasjon om stønad ved yrkesskade

Det er videre adgang til gjennom trygdekontoret å forsikre seg mot å dekke lønn til de ansatte i «arbeidsgiverperioden». Premien for slik forsikring utgjør 1,9 % av lønnsutgiftene. Arbeidsgiver vil da være fritatt for å utbetale lønn til de ansatte under sykefravær, med unntak av de første 3 dager.


Offentlig ansatt
Offentlig ansatte tannleger vil gjennom sine rettigheter som arbeidstakere normalt være sikret en rimelig økonomisk støtte under sykefravær, fødselspermisjoner, ulykke eller død i tjenesten og som pensjonister. De bør således i første rekke vurdere om forsikringsbehovet som privatpersoner er tilstrekkelig ivaretatt. Videre bør de særlig forvisse seg om at dekningen er god nok dersom det f.eks. skulle inntreffe en ulykke i fritiden som medfører invaliditet eller død. Dette spørsmålet må sees i sammenheng med hvilke gjeldsforpliktelser tannlegen har pådratt seg.