Søk

Tannlegeutdanning er fortsatt ettertraktet

Tall fra Samordna opptak viser at poengkravet for å komme inn på odontologistudiet også i år ligger svært høyt: Oslo 63,9 – Bergen 63,4 – Tromsø 63,0 (ordinær kvote).

Opptak på ordinær kvote

Alle de tre odontologiutdanningene er å finne blant de høyest rangerte studiene for opptak på ordinær kvote. Bare medisinstudiene og profesjonsstudiet i psykologi i Oslo (høst) rangerer over odontologi i Oslo og Bergen, som ligger på henholdsvis 7. og 8. plass. Tromsøutdanningen finner vi som nummer 12, like bak veterinær, ernæring (vår) og psykologi (vår) i Oslo.

 

Førstegangsvitnemålskvote

For søkere på førstevalgskvote er situasjonen noe annerledes. Her toppes listen av nanoteknologi og medisin ved NTNU i Trondheim, fulgt av øvrige medisin- og psykologistudier. Odontologi i Oslo havner på 13., Bergen på 15. og Tromsø på 18. plass. På denne søkekvoten scorer enda flere tekniske studier ved NTNU høyt, med industriell økonomi på 4. og industriell design på 14. plass.

 

                                      Ordinær kvote     Førstegangskvote

UiO  Odontologi                  63.9                              54.4

UiB  Odontologi                   63.4                              54.0

UiT  Odontologi                   63.0                              53.2

 

Tilbud om studieplass

Det er gitt tilbud om plass på odontologistudier til i alt 185 søkere, mens antall planlagte studieplasser er 153. I Oslo (65 plasser) og Tromsø (40) er det gitt ca 1,1 tilbud per plass (70/45). I Bergen har man som i tidligere år valgt å gi tilbud til nærmere 50 % flere enn man har plass til (48 plasser, 70 tilbud).

 

Kvinnedominans også i 2011?

Tallene fra SO viser ikke andelen av kvinner og menn som har fått tilbud om studieplass. Men søkertalene fra mai indikerer at det også i år vil være en svært høy andel kvinner blant studentene som påbegynner tannlegestudiet etter sommeren. I Oslo og Bergen utgjør kvinnene drøyt 70 % av søkerne totalt, i Tromsø ligger andelen litt under 70.

 

Blant søkere med førstegangsvitnemål utgjør kvinnene 75,5 % i Tromsø, 71,2 % i Oslo og 67,1 % i Bergen. Endelig tall for kvinneandelene vil først foreligge etter at de som nå er tilbudt plass har gitt sine tilbakemeldinger of suppleringsopptakene er gjennomført.

 

Mer informasjon fra Samordna opptak

Det er totalt for hele landet gitt 3 174 flere tilbud om studieplasser enn i 2010, en øking på 4,5 %. Kvinnene står for 60,7 % av tilbudene, en svak økning fra 2010 (60,3 %). Les mer om opptaket på nettsidene til Samordna opptak:

 

Pressemelding

Søkertall 2011

 
Les også artikkel fra 20. juli på vg.no.

 

Publisert: 26.07.2011