Søk

Tannhelsetjenesten til kommunene

Et flertall i Kommunal- og forvaltningskomiteen går inn for å flytte tannhelsetjenesten fra fylkeskommunalt til kommunalt forvaltningsnivå.

I den foreløpige innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om «nye oppgaver til større kommuner» som er publisert på Stortingets nettsted, står det følgende om tannhelsetjenesten:

«Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at ansvaret for tannhelsetjenesten overføres til kommunene. Kommunene står fritt til å organisere ansvaret enten i egen regi, samarbeid med private/ideelle eller samarbeid med andre kommuner. Regjeringen må vurdere tiltak som legger til rette for å videreføre kompetansemiljøene i regionale kompetansesentre og i spesialisttannhelsetjenesten.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til høringen og til at tannhelse er en oppgave som løses godt i dag av fylkeskommunene og at det er ingen grunn til å bryte opp fungerende fagmiljø og føre dette over i ulike former for interkommunalt samarbeid.»

Se hele den midlertidige utgaven av Innst. 333 S (2014-2015).

NTF har både i høringsmøte med komiteen, i kontakt med alle de politiske partiene på Stortinget og sist i kronikk i Aftenposten 24. mai påpekt at saken er for dårlig begrunnet, og at vedtak om flytting ikke burde fattes før det foreligger et forsvarlig utredningsgrunnlag. Beklageligvis har flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen valgt ikke å høre på NTF.

Les hva som står om tannhelsetjenesten i Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner

Publisert: 03.06.2015