Søk

Stortingsspørsmål om merkostnaden for tannhelsetilbud til asylanter

Ruth Grung (A) stilte i desember et spørsmål til helse- og omsorgsministeren om merkostnaden for tannhelsetilbud til asylanter. Her er svaret fra helseministeren.

Asylmottak og rusinstitusjoner er ikke likt fordelt, og fylker med mange beboere i asylmottak opplever at kapasitetsutfordringer i tannhelsetjenesten må finansieres av egen ramme. Med 100 000 asylanter i 2016 er merkostnaden beregnet til omlag 20-40 millioner. Spørsmålet til ministeren dreier seg om fylkeskommunene kan søke om ekstra midler for å kompensere for de ekstra kostnadene dette gir for kommuner med mange asylanter.

I svaret sier helseministeren at de merkostnadene fylkeskommunene får på grunn av behandling av flyktninger under 20 år ikke kan vurderes eller beregnes før HOD har mottatt lister over antall slike personer fylkesvis. Svaret gir ingen løfter om statlige tilskudd, men gir heller ikke avslag. Man avventer det store statlige regnestykket for hele flyktningsituasjonen. Inntil videre må fylkeskommunene ta merkostnadene og avvente eventuell statlig refusjon.

Den eneste gruppen som er sikret dekning av tannbehandling fra staten (UDI) er akuttbehandling av personer under opphold i transittmottak.

Les det fulle spørsmålet og svaret på www.stortinget.no

 

Publisert: 12.01.2016