Søk

​Oppdaterte tall fra SSB om produktiviteten i den offentlige tannhelsetjenesten

9. mai publiserte SSB artikkelen "Dyrere tannlegepasienter" med de siste dataene om behandlingsutgifter i DOT. Artikkelen påpeker at tannhelsetjenesten har fått flere årsverk, men behandler i gjennomsnitt færre pasienter, og viser samtidig til flere gode grunner til denne utviklingen.

Kikk her for å lese hele artikkelen på www.ssb.no

Nøkkeltall fra artikkelen:
I 2017 ble det behandlet 0,5 pasienter per 1 000 kroner i reallønnsutgifter. Det er en reduksjon på 27 prosent, fra 0,6 i 2008. I 2017 kostet det 2 215 kroner å undersøke og behandle en pasient, mot 1 613 kroner i 2008.

Mange gode grunner til lavere produktivitet
Det er viktig å huske på tallene kun regner med ferdigbehandlede pasienter, og ikke antall pasientbesøk. En rekke pasienter, slik som akuttbehandlinger og kontroller vil derfor ikke telle i denne oversikten. Tallene tar heller ikke hensyn til kvaliteten på tjenestene eller pasientenes behandlingsbehov. Økte utgifter per behandlede pasient kan bety bedre kvalitet på behandlingen enn før, og/eller at det behandles relativt flere ressurskrevende pasienter enn tidligere.

Tallene viser nemlig også at sammensetningen av de prioriterte gruppene er endret og at DOT behandler en større andel av tidkrevende pasienter med mer kompliserte sykdomsbilder enn tidligere. Også den største gruppen med prioriterte pasienter, nemlig barn og unge, har blitt mer behandlingskrevende. Gruppen totalt er blitt mindre, og tannhelsen i denne gruppen er generelt blitt bedre, men praksis rundt innkalling er endret slik at de med størst behandlingsbehov kalles inn oftere enn de med god tannhelse. Konsekvensen er at de som undersøkes har et større behandlingsbehov.

Hva kan føre til økt produktivitet?
Kompleksiteten i behandlingen som gis, samt endringer i pasientsammensetning, gjør det vankelig å trekke en entydig konklusjon rundt utviklingen av produktiviteten, skriver SSB. Likevel påpekes det at det er rom for produktivitetsvekst gjennom bedre arbeidsorganisering og teknologisk utvikling. SSB etterlyser samtidig bedre målemetoder, som i større grad tar hensyn til kvaliteten på tjenestene. Bedre måling av kvalitet vil kunne gi bedre produktivitetsmål, og dermed også mulighet til bedre behandling.

Publisert: 14.05.2018