Søk

Nyopprettet Fagkomité for anbefalt bruk av antibiotika i odontologisk praksis.

NTF er representert i den nyopprettede Fagkomiteen for ansvarlig bruk av antibiotika i odontologisk praksis.

Komiteen er opprettet etter ønske fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) i forbindelse med lanseringen av ny Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten i januar 2016. Ifølge handlingsplanen representerer tannlegers antibiotikabruk ca 5 % av helsetjenestens bruk, mens nyere tall viser nærmere 7 %, noe som tilsier en kraftig økning på kort tid.

Handlingsplanen inneholder tiltak rettet mot fastleger og legevaktsleger, spesialisthelsetjenesten, sykehjem, tannhelsetjenesten og befolkningen. I forbindelse med lanseringen uttalte Helse- og omsorgsminister Bent Høie at HOD er opptatt av nært samarbeid med Tannlegeforeningen slik at helsepersonell skal få bedre kunnskap og veiledning om riktig antibotikabruk. - Vi må jobbe sammen for å snu utviklingen med resistente bakterier, sa Høie.

Les mer om lanseringen av handlingsplanen på www.regjeringen.no eller last ned Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (pdf)

Komiteen skal arbeide for at de eksisterende nasjonale retningslinjer og HODs handlingsplan mot antibiotikaresistens blir bedre kjent og implementert i tannhelsetjenesten, og på denne måten bidra til at bruk av antibiotika i odontologisk praksis reduseres.

Komiteens medlemmer (fra venstre): Pia Titterud Sunde (UiO), Kari-Mette Andersen (UiT), Kirsten Ahlsen (DOT, Akershus Fylkeskommune), Morten Enersen (UiO), Annika Rosén (UiB) og Aril Jul Nilsen (NTF)

Bakgrunn

Antibiotika spiller en nøkkelrolle i dagens pasientbehandling. For at antibiotika også i fremtiden skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, må antibiotikabruken være riktig og minst mulig. Forbruket av antibiotika har vært økende i Norge fra 2005 til 2012 med en svak nedgang i 2013 og 2014. Samtidig har det også vært en økning i bruken av bredspektrede antibiotika, uten at dette alene kan forklares med endringer i resistensmønsteret. Økt antibiotikabruk øker forekomsten av antibiotikaresistens. Norske myndigheter har satt seg som mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020.

Les mer om de nasjonale retningslinjene på www.antibiotikaiallmennpraksis.no

Publisert: 03.03.2016