Søk

Mange spørsmål om Forbrukerrådets markedsportal

NTF har mottatt en rekke henvendelser fra medlemmer med spørsmål og bekymringer vedrørende den kommende markedsportalen for tannhelsetjenester.

Henvendelsene er i hovedsak relatert til hva portalen skal formidle og hvordan det vil bli formidlet. Informasjon om disse forholdene er Forbrukerrådets ansvar. Omfanget av henvendelser til NTF indikerer at informasjonen ikke har vært god nok. Vi er ikke overrasket.

Forbrukerrådets markedsportal
Siden oppdraget med å utvikle portalen ble gitt høsten 2011, har NTF gjort en rekke henvendelser til Forbrukerrådet vedrørende kvalitet, kvalitetskriterier, tannhelsemarkedet, informasjon som bør ligge på portalen med mere. Meldinger og spørsmål NTF har mottatt fra medlemmer de siste ukene, omfatter de forhold vi gjentatte ganger har formidlet til Forbrukerrådet gjennom prosjektfasen. NTF har dessverre ikke blitt hørt på disse områdene.

Vi har heller ikke «godkjent» portalen. Derimot har NTF, sammen med representanter fra fagmiljøene og Helsedirektoratet, godkjent de tekstene som er knyttet til behandlingene det rapporteres på i portalen. Hvilke behandlinger det skal oppgis pris på, og hva som inngår i portalen for øvrig, er beskrevet i Markedsrapporten fra 2010, og vi har hatt liten innflytelse på dette i denne fasen. 

Ren prisportal - dessverre
Regjeringen har besluttet at det skal opprettes en markedsportal for tannhelsetjenester og har fulgt opp med egen post i statsbudsjettet i både 2011 og 2012. Formålet med markedsportalen er å styrke pasienten som forbruker i et fritt marked for tannhelsetjenester. Gjennom den nye prisopplysningsforskriften har også det formelle grunnlaget for å pålegge næringsdrivende tannleger å levere opplysninger til portalen kommet på plass.

NTF forstår at prisopplysning på et offentlig nettsted er nytt og krevende, og at det kan skape usikkerhet blant våre næringsdrivende medlemmer. Prisportal som pliktig informasjonskanal kan være utfordrende for tannlegene, slik alle omstillingsprosesser ofte er.

Det som skulle bli en markedsportal, ser nå ut til å bli en ren prisportal. Utgangspunktet var et helt annet, og NTF er skuffet over at det har blitt slik.

Mange synspunkter og mange spørsmål
NTFs tillitsvalgte har hørt mange og sterke meninger fra medlemmene om prisportalen. Oppfatningene er svært forskjellige, og vi erkjenner at det ikke er mulig å finne et felles grunnlag som alle tannleger er fornøyd med. Vi vil imidlertid fortsette vårt arbeide med å informere Forbrukerrådet om hvordan portalen kan og bør forbedres.

Vi setter pris på alle innspillene vi får fra medlemmene og vil samle disse slik at de kan brukes i vår tilbakeføring av erfaringer til Forbrukerrådet. Dette vil danne grunnlag for NTFs videre arbeid for en portal som skal inneholde relevant og riktig informasjon til pasientene. Arbeidet er på ingen måte avsluttet.

Henvendelsene vi har mottatt så langt, er i stor grad sammenfallende. Under har vi forsøkt å gi svar på de vanligste spørsmålene.

I klinikker med to eller flere tannleger/tannpleiere:

Kan én tannlege rapportere på vegne av hele virksomheten, eller må hver enkelt rapportere for seg selv?

  1. Om to eller flere tannleger er ansatt i samme næringsvirksomhet med felles pasientregnskap kan en av dere rapportere på vegen av alle.
  2. Felles prislister for selvstendig næringsdrivende tannleger i samme klinikk er som utgangspunkt ikke tillatt etter konkurranseloven. Hver enkelt tannlege må fastesette sine egne priser og rapportere individuelt i portalen.
  3. Unntaket er tannleger som selger sine tannlegetjenester til andre tannhelsevirksomheter som konsulenter (kjøp av arbeidskraft). 

Klinikken har flere behandlere med ulike priser. Hvordan fremkommer dette i portalen?

  1. Portalen kan kun oppgi én pris for hver virksomhet. Prisforskjeller mellom behandlerne kan gjøres synlig i portalen om hver enkelt behandler rapportere individuelt i portalen
  2. Dette gjelder også klinikker der det arbeider allmenntannleger, spesialister og tannpleiere som opererer med ulike priser

Virksomheten jeg skal rapportere for har fra – til priser eller kun timepris. Hvordan kan jeg rapportere det?

Behandlingene det skal oppgis pris på, er beskrevet i portalen. Det er mange varianter for honorarberegning blant tannlegene. Dette er helt greit, men det er kun én mulighet for rapportering i portalen. Hensikten med portalen er å formidle prisnivået hos den enkelte tannlege på en standard behandling, det vil si den vanligste prisen tannlegen tar for denne behandlingen. Om tannleger ikke kan oppgi den vanligste prisen på sine behandlinger, er det forståelig at pasientene ikke kan orientere seg om prisnivået hos tannlegen.

Portalen skal ikke gi noe eksakt prisoverslag, men angi den vanligste prisen i henhold til beskrivelsen. Slik kan pasientene orientere seg om prisnivået. Den eksakte prisen får de i kostnadsoverslaget, etter at diagnose er satt og behandlingsplan er lagt.


Forslag til forbedringer?
Til slutt vil vi oppfordre alle våre medlemmer til å sende oss forslag til forbedringer slik at vi i felleskap kan arbeide for en god prisportal for tannleger og pasienter. Vi har nå etablert en egen «postkasse» for slike innspill. Disse vil bli benyttet i NTFs videre arbeid overfor Forbrukerrådet og helsemyndighetene.

Henvendelser kan rettes til markedsportal@tannlegeforeningen.no.
 

Publisert: 20.12.2012