Søk

Konferansen om odontologisk klinisk forskning vel i havn

Norges Forskningsråd gjennomførte nylig konferansen "Nå er det din tur ..." med over 100 deltakere fra hele tannhelsetjenesten. Pasientnær klinisk odontologisk forskning var tema for den første nasjonale forskningskonferansen om tannhelse.

Statssekretær Arvid Libak i Helse- og omsorgsdepartementet slo innledningsvis fast at tannhelsesektoren har et stort behov for et kvalitetsløft, basert på kunnskapsoppbygging og forskning Dette er synliggjort i Stortingsmelding nr 35 (2006-07) om framtidas tannhelsetjenester:

 

"Det forutsettes at utøvelsen av tannhelsetjenester, som øvrige helsetjenester, i hovedsak er kunnskapsbasert. Dette innebærer at tjenesteytelsen er basert på forskning og/eller oppsummert erfaring."

 

Libak pekte på tre områder som er sentrale når det gjelder å styrke forskningen på tannhelsefeltet:

1. Oppbygging av nødvendig forskningskompetanse

2. Etablere nødvendig organisatorisk infrastruktur

3. Prioritering og finansiering av kunnskapsutvikling og forskning

 

På konferansen arbeidet deltakerne med fem hovedspørsmål:

-         Forskning og virksomhet i klinisk praksis

-         Forskning og virksomhet i den samlede tannhelsetjenesten

-         Nettverk og samhandling

-         Forskning, målsetting og temaer

-         Veien videre og min tur

 

Konferansen ga løfter om positiv velvilje fra deltakende parter og organisasjoner om å danne et nettverk der fylkeskommuner, Folkehelseinstituttet, kompetansesentre, universiteter, spesialisttjenesten, Forskningsrådet, Nasjonalt kunnskapssenter, Tannlegeforeningen og et eventuelt nasjonalt forskningsadministrativt organ blir sentrale aktører.

 

Nå skal det settes opp et organisasjonskart for nettverket rundt odontologisk klinisk forskning. Et oppsummeringsmøte holdes i mai og rapport avgis til Norges Forskningsråd. Deretter vil initiativet ligge hos det nasjonale nettverket og pådrivere fra tannhelsesektoren.

 

Les innlegget til statssekretær Arvid Libak her.

Publisert: 24.04.2008