Søk

Kognitive symptomer fra kvikksølveksponering bør kunne godkjennes som yrkessykdom

Denne konklusjonen trekkes i en rykende fersk rapport fra en forskergruppe ved St. Olavs Hospital / NTNU i Trondheim. Både hos tannleger og tannhelsesekretærer øker forekomsten av kognitive symptomer med økende eksponering for kvikksølv. Metodologiske svakheter gjør resultatene usikre.

I rapporten "Eksponering for kvikksølv hos tannhelsepersonell og forekomst av mulige seneffekter"som ble framlagt i dag, beskrives funn fra en spørreundersøkelse gjennomført i 2006 blant 1193 tidligere og nåværende tannhelsearbeidere fra Midt-Norge. Disse ble sammenliknet med en kontrollgruppe på 662 personer. Det understrekes i rapporten at undersøkelsesdesignet har metodologiske svakheter som gjør resultatene usikre og tolkningsmulighetene vide. Les utdrag fra rapporten her.

NRK2 sendte torsdag kveld et 50-minutters TV-program om tannlegeassistenter og kvikksølveksponering på arbeidsplassen. Det bestod av utdrag av to tidligere Brennpunktprogrammer fra 2005 pluss noen nye opptak. Sendingen går i reprise søndag 18. februar kl 23.25 på NRK1.

Kognitive symptomer
Resultatene fra rapporten tyder på at tannhelsesekretærene har vært mer eksponert for kvikksølv enn tannlegene. Sammenliknet med kontrollgruppa rapporterte tannhelsesekretærene mer kognitive symptomer (sinnsstemning, hukommelse, konsentrasjonsevne, søvnproblemer, nevrologiske symptomer, psykosomatiske symptomer, utmattelse), mens tannlegene jevnt over lå noe lavere. For både tannleger og sekretærer var det en sammenheng mellom økende grad av estimert eksponering for kvikksølv og økende forekomst av kognitive symptomer.

Forplantningsforhold
Både tannhelsesekretærene og tannlegene rapporterte i større grad å ha født barn med misdannelser enn i kontrollgruppa. Forekomsten i tannhelsegruppene var imidlertid ikke høyere enn tall fra Medisinsk fødselsregister. Resultatene er usikre og må analyseres videre grundig før det kan sies mer om hva de betyr.

Andre sykdommer og symptomer
Det var ikke holdepunkter for at tannhelsearbeiderne har økt forekomst av nyresykdom, migrene, muskel-skjelettsykdommer eller luftveissymptomer. Tannlegene rapporterte litt mer langvarige muskel-skjelettplager når de først hadde slike, og de rapporterte om mindre luftveissymptomer.

Yrkessykdom
Avslutningsvis heter det i følgende i rapporten:

"Vår undersøkelse understøtter antagelsen om at kvikksølveksponering av tannhelsepersonell kan utløse kognitive funksjonsforstyrrelser hos enkelte. Sammen med øvrig litteratur gir resultatene etter vårt syn grunnlag for at tilstander med kognitive funksjonsforstyrrelser hos tidligere eksponert tannhelsepersonell, når tilstanden for øvrig fyller kriteriene, bør kunne godkjennes yrkessykdom etter Kap. 13 i Lov om folketrygd og etter Lov om yrkesskadeforsikring."

Publisert: 15.02.2007