Søk

Individuell vurdering må til for å konstatere yrkesskade fra kvikksølveksponering

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ikke funnet grunn til særskilt gruppebehandling for tannhelsepersonell som mener å ha blitt skadet på grunn av eksponering for kvikksølv i sitt arbeid. Spørsmålet om yrkessykdom må avgjøres individuelt. Tiltak iverksettes overfor fastlegene, arbeidsmedisinske avdelinger og NAV for å følge opp saken. Departementet vil også initiere mer forskning.

Forskningsprosjektet "Eksponering for kvikksølv blant tannhelsepersonell og forekomst av mulige seneffekter" er nå avsluttet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) konkluderer med at sluttrapporten ikke viser signifikante forskjeller i kognitive helseskader mellom tannhelsepersonell som har vært høyt eksponert for kvikksølv og de som har vært lavt eksponert, sett som grupper. Det legges likevel til grunn at enkelte som har arbeidet i tannhelsetjenesten og blitt eksponert for kvikksølv i arbeidet, kan ha fått kognitive senskader i form av blant annet konsentrasjons- og hukommelsesvansker.

 

Individuell vurdering

AID har på denne bakgrunn funnet at det ikke er grunnlag for noen særskilt gruppebehandling når det gjelder tannhelsepersonell. Spørsmålet om det foreligger yrkessykdom må avgjøres individuelt.

 

Informasjon til fastlegene

AID har bedt Sosial- og helsedirektoratet sende brev til alle landets fastleger med informasjon om forskningsprosjektet og de funn som er gjort. Det presiseres her at tannhelsepersonell som mener at de kan ha fått skader etter arbeid med kvikksølv, skal ha en helhetlig og god oppfølging i alle ledd, tilsvarende andre pasienter med potensiell yrkesskade.

 

Felles rutiner for utredning

De yrkesmedisinske avdelinger ved ulike sykehus samarbeider nå om å etablere felles rutiner for utredning av tannhelsepersonell. De er blitt bedt om å utforme en felles rapport innen utgangen av 2008 med en vurdering og oppsummering av sakskomplekset, herunder tilgangen på pasienter, hvor mange undersøkelser som er blitt gjennomført og om det er avdekket sammenhenger mellom symptomer og tidligere eksponering.

 

Registrering av omfang og utfall

NAV er blitt bedt om å sette i gang registrering av hvor mange som søker yrkesskade, hvor mange som får innvilget og hvor mange som får avslått sine krav.

 

Mer forskning på medfødte misdannelser

AID vil også igangsette ny forskning på bakgrunn av den usikkerheten som har oppstått omkring rapportering om misdannelser hos barn, og vil i den sammenheng ta et initiativ overfor Forskningsrådet.

 

Hva gjør jeg ved mistenkt skade?

Tannleger som ønsker å bli vurdert for eventuell yrkessykdom som her er omtalt, bør begynne med å ta kontakt med sin fastlege og diskutere eventuell henvisning til yrkesmedisinsk utredning. Det er i skrivende stund uklart når informasjonen til fastlegene vil bli utsendt og når de yrkesmedisinske avdelingen kan ha sine felles rutiner på plass.


 

Les for øvrig følgende pressemeldinger fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

·        Om kvikksølvprosjektets sluttrapport

·        Om ny yrkesskadeordning

·        Om godkjenning av sykdommer som yrkessykdom

Publisert: 18.12.2007