Søk

NTF har underskrevet Grefsenerklæringen mot vold mot barn

24. april arrangerte Barneombudet Høynivåmøte mot vold mot barn, hvor NTF var blant de inviterte. Deltakerne har slutte seg til en felles erklæring om arbeidet mot vold mot barn.

HKH Kronprins Haakon var til stede da Barneombudet i dag inviterte toppledere innen helse til «Høynivåmøte mot vold mot barn» på Grefsenkollen i Oslo. NTFs president Camilla Hansen Steinum var blant deltakerne sammen med statsråd Solveig Horne, helsedirektør Bjørn Guldvog, direktører for Folkehelseinstituttet og landets regionale helseforetak, leder for Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Psykologforeningen, sentrale politikere m.fl.

Fleråring arbeid med barnevern, omsorgssvikt og overgrep gir resultater

NTF er glade for å ha vært blant de inviterte på denne viktige markeringen. Foreningen og våre medlemmer har en årrekke jobbet for å øke bevisstheten rundt den viktige rollen tannhelsetjenesten kan spille i avdekking av vold og overgrep mot barn. De som jobber i den offentlige tannhelsetjenesten er de helsearbeiderne som ser barn og unge aller mest regelmessig. Barn og unge som utsettes for vold og overgrep, har ofte tegn og skader på tenner og i munnhulen, og traumer mot hode-halsregionen forekommer i mer enn halvparten av de tilfellene hvor det er snakk om overgrep mot barn. I tillegg er dårlig tannhelse en sterk indikator på omsorgssvikt. Tannhelsetjenesten har derfor en svært viktig rolle i å oppdage og melde fra ved bekymring for et barn, og en unik mulighet til å avdekke vold og overgrep.
NTF har satt temaet på dagsorden ved flere anledninger, og vil fortsette å fronte samhandling og kompetansehevning i tannhelsetjenesten på dette området. Les mer om NTFs innsats på området under "Profesjon og fag" og Folkehelse
Det er likevel mye arbeid som gjenstår. Blant annet ønsker NTF at politiet i større grad begjærer rettsodontologiske undersøkelser og at Statens barnehus tilbyr odontologiske undersøkelse av barn og unge når det er behov for det.
Det er også viktig at tannhelsepersonell til en hver tid har oppdatert kunnskap, og at de vet når de skal melde og hvordan. På landsbasis kommer det ifølge Helsedirektoratet ca. 600 bekymringsmeldinger fra den offentlige tannhelsetjenesten til barnevernet hvert år – et tall som er stadig stigende. Det arbeides med Nasjonal retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge som bl.a. inneholder anbefalinger om hvordan avdekke og melde mistanke om vold eller overgrep. Alle tannleger som jobber med barn og unge bør også gjøre seg kjent med den nye fagprosedyren for tannundersøkelser av barn utsatt for vold og overgrep.

Grefsenerklæringen mot vold mot barn

Deltakerne på dagens høynivåmøte har sluttet seg til en felles erklæring om arbeidet mot vold mot barn, kalt "Grefsenerklæringen". Slik lyder erklæringen:

Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og for samfunnet som helhet. Vi anerkjenner at helsetjenestene har en sentral rolle i alle faser av arbeidet mot vold. Vi stiller oss bak denne erklæringen for å styrke det forebyggende arbeidet mot vold og overgrep, og sikre barna riktig hjelp til rett tid.
Hver av de deltakende foreningene forplikter seg til ulike roller og oppgaver innenfor feltet. Den norske tannlegeforening vil:
i. Bidra aktivt til at politiet blir kjent med viktigheten av å begjære rettsodontologiske undersøkelser av barn og unge ved Statens Barnehus, samt at alle tannleger som arbeider med barn og unge blir kjent med den nylig publiserte journalen til bruk ved denne type undersøkelser.
ii. Bidra aktivt for å sikre at tannhelsepersonell har oppdatert kunnskap om vold og overgrep, inkludert de nye nasjonale retningslinjene, og at de er trygge nok til å melde bekymringer videre til barnevernstjenesten.
iii. Bidra aktivt til å publisere og implementere konkrete råd fra Forandringsfabrikkens "Tannlegeproffer" til tannhelsepersonell som jobber med barn og unge.

Publisert: 24.04.2017