Søk

Arbeidsmarkedsundersøkelse for tannleger i privat sektor

Mandag 18. januar går det ut en undersøkelse til alle NTF-medlemmer i privat sektor. Undersøkelsen vil gi mye viktig informasjon, og vi oppfordrer derfor alle til å bidra med å svare på den.

Det finnes lite data fra den private tannhelsetjenesten – en tjeneste som sysselsetter nærmere 70 % av alle norske tannleger. Kunnskapsgrunnlaget er derfor utilstrekkelig, både til rådgivning og veiledning i spørsmål knyttet til praksisdrift, og for beslutninger i viktige tannhelsepolitiske spørsmål.

NTF samarbeider nå med Seksjon for samfunnsodontologi ved Det odontologiske fakultet i Oslo om gjennomføringen av en undersøkelse blant foreningens privatpraktiserende medlemmer om arbeidsmarkedet og praksisdrift. NTF bistår med utsending av undersøkelsen, som er nettbasert. Data behandles av medarbeidere ved Seksjon for samfunnsodontologi. Vi håper resultatene vil gi viktig informasjon slik at vi fortsatt skal kunne ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte.

En høy svarprosent er helt avgjørende for verdien av studien. Vi håper derfor at flest mulig vil hjelpe til med å bruke 10-15 minutter på å besvare undersøkelsen.

Hva spørres det om?

Spørsmålene dreier seg om praksis- og avtaleformer, personellsammensetning, pasientgrunnlag, behandlingsprofiler og arbeidsmengde, herunder hvorvidt tannlegene har for mye eller for lite å gjøre.

 • Er det balanse mellom etterspørsel og tilbud i dagens marked?
 • Har tannlegene, spesielt de unge, nok pasienter til å kunne opprettholde kliniske ferdigheter?
 • Hvor fornøyde er tannlegene med å jobbe i ulike praksistyper?
 • Hvordan oppleves konkurransen om pasienter?
 • Hvilke avtaleformer fremmer effektivitet og dermed lønnsomhet?


Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

 • Undersøkelsen vil få bred omtale i NTFs kanaler, blant annet i Tidende nr. 1 / 2016.
 • Utsendelsen av skjema og innhenting av svar gjøres av NTF via verktøyet Netigate. Påminnelse går ut til de som ikke svarer.
 • E-post med link til undersøkelsen sendes ut mandag 18. januar til alle som er registret som privatpraktiserende tannleger i NTFs medlemsregister.
 • Alle svar anonymiseres og overleveres forskere ved Seksjon for samfunnsodontologi, som vil analysere de innkomne svarene.
 • Verken NTF eller Seksjon for samfunnsodontologi får adgang til personidentifiserbare data.
 • De første resultatene vil bli offentliggjort vår/sommer 2016.
   

Link til undersøkelsen sendes ut i egen epost mandag 18. januar

Les mer om undersøkelsen i Tidende 1/2016.

Publisert: 14.01.2016