Søk
Hjem     Organisasjonen     Foreninger     Lokalforeninger     Oslo  

Vedtekter for Oslo tannlegeforening

Sist revidert på ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2011

§ 1 Formål
Oslo tannlegeforenings formål er: 

 

  1. som lokalforening av NTF for Oslo og omegn å støtte landsforeningen i dens arbeid,

  2. å ivareta medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske interesser,

  3. å virke for OTFs autoritet og anseelse,

  4. å fremme det kollegiale samhold

§ 2 Medlemskap
1. Ordinære medlemmer
Ordinært medlem er ethvert medlem av NTF som utøver tannlegeyrket i OTF's distrikt.

2. Passive medlemmer
Som passivt medlem kan opptas ethvert medlem av NTF som enten ikke utøver tannlegeyrket eller utøver det i annen lokalforenings distrikt. Passive medlemmer har adgang til foreningens møter og kurser, men har ikke stemmerett.

3. Inviterte medlemmer
Styret kan invitere interesserte utenfor standen, med særlig tilknytning til odontologien, som medlemmer. De har bare adgang til de faglige møter og har ikke stemmerett. Styret kan revidere listen over inviterte medlemmer.

4. Korresponderende medlemmer og æresmedlemmer
Til korresponderende medlemmer kan innvelges enhver som har gjort seg fortjent og hvis tilknytning til OTF er ønskelig. Til æresmedlem kan utnevnes enhver som OTF i særlig grad vil hedre. Forslag til korresponderende medlem og æresmedlem refereres på ett medlemsmøte og behandles på neste ved skriftlig votering. For å bli valgt kreves 2/3 flertall.

5. Studentmedlemmer
Odontologistudenter i Oslo, som er medlemmer i NTF, har adgang til selskapets møter og kurser, men har ikke stemmerett.

§ 3 Eksklusjon og gjenopptagelse
Dersom et medlem viser seg uverdig til medlemskap, kan styret overfor NTF innstille vedkommende til eksklusjon. Styret kan likedan overfor NTF innstille tidligere ekskludert medlem til gjenopptagelse.

§ 4 Medlemsregistrering
Ethvert medlem av NTF som utøver tannlegeyrket i OTF's distrikt, plikter å sende melding til styret i samsvar med NTFs vedtekter § 12, punkt 1. Det samme gjelder flytting fra OTF's distrikt.

§ 5 Kontingent
Kontingenten fastsettes av den ordinære generalforsamling. Kontingenten betales forskuddsvis til den lokalforening som vedkommende medlem plikter å stå tilsluttet 1.januar. I tilfelle flytting ved årsskiftet betales kontingent til den lokalforening som medlemmet flytter til. I tvilstilfelle avgjør NTFs hovedstyre hvordan kontingenten skal betales.
Passive medlemmer betales halv kontingent.
Fra fylte 65 år betales halv kontingent.
Medlemmer som har fylt 67 år foregående kalenderår, og fortsatt vil være medlemmer av NTF, betaler for OTF-nytt tilsvarende halv OTF-kontingent.
Et medlem som tross påminnelse ikke har betalt kontingent i 1 år, kan strykes. Dette innberettes til NTF.
Styret kan på begrunnet søknad innvilge henstand, fritagelse eller ettergivelse av kontingent eller nedsettelse til halv kontingent for 1 år av gangen.
Inviterte medlemmer, korresponderende medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Det samme gjelder studentmedlemmer og medlemmer under spesialistutdanning ved odontologisk fakultet.

§ 6 Administrasjon
OTF ledes av et styre som ved siden av seg har en fagnemnd, klagenemnd, informasjonssekretær, valgkomité, representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap, utvalg og komitéer og fast ansatt kontorleder og sekretær.
Møterett i styret, men ikke stemmerett, har informasjonssekretæren, redaktør, webansvarlig og leder i fagnemnda.


Styret
Styret består av leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem. Minst tre av styrets medlemmer skal være privatpraktiserende.
Tre av styremedlemmene er representanter fra de offentlige virksomhetenes UTV, og oppnevnes av disse. Dersom det lokalt ikke er oppnevnt en UTV representant, tillegges denne oppgaven valgkomiteen.
Styret velges for et år av gangen og et av medlemmene kan oppnevnes som næringspolitisk kontaktperson.
Lederen styrer foreningsarbeidet og representerer OTF utad, leder medlemsmøtene, innkaller til styremøter, undertegner viktige skriv og anviser utbetalinger, påser at styret og andre tillitsvalgte utfører sine verv og at vedtekter og bestemmelser overholdes.
Nestlederen overtar ved forfall lederens plikter.

Fagnemnd
Fagnemnda i OTF består av fire medlemmer, hvorav en leder. For valg, se § 11.
Fagnemnda planlegger og koordinerer OTFs faglige virksomhet, er rådgivende utvalg for styret og bistår med faglige arrangementer. Gjennom lederens deltagelse i OTF-styremøter forelegges det faglige program for styret til godkjenning og innpassing i møtevirksomheten. Et av nemndas medlemmer skal lede den faglige del av medlemsmøtene, introdusere foredragsholdere og være diskusjonsleder. Nemnda fører protokoll over sin virksomhet og avgir årsmelding til styret.


Klagenemnd
Klagenemnda i OTF har 5 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen. Den konstituerer seg selv. Funksjonstiden er 5 pluss 2 år. Ett medlem er på valg hvert år.
Klagenemnda avgir årsmelding til styret om sin virksomhet. For øvrig henvises til Regler for lokalforeningenes klagenemnder, fastsatt av NTF.


Informasjonsvirksomhet
Informasjonsvirksomheten i OTF ledes av informasjonssekretæren med en assisterende informasjonssekretær. Disse velges av generalforsamlingen for ett år.

Informasjonssekretæren ivaretar sammen med styret funksjoner innad overfor lokalforeningens medlemmer og NTFs sentrale ledelse og utad overfor publikum og samfunn. Målsettingen er å øke kunnskapen om tannlegenes og fagforeningens sentrale og lokale virksomhet og å bidra til styrking av samhørighet, foreningsinteresse, PR og fagets stilling. Informasjonssekretærens virksomhet forutsettes å ligge på det lokale plan, og kontakt med offentligheten i saker av generell karakter for tannlegestanden bør skje i samråd med NTF.
For øvrig vises til Retningslinjer for lokalforeningens informasjonsvirksomhet, NTFs håndbok. Informasjonssekretæren utarbeider årsmelding om virksomheten til styret i OTF.

Utdeling av midler etter søknad
Søknad om midler som tidligere kunne blitt bevilget fra Organisasjons- og Hjelpefondet, kan stiles til OTF ved leder. Søknader behandles konfidensielt av leder og nestleder. Ved tvil kan saken forelegges styret, om mulig anonymisert. Søknader som samlet ikke overstiger mer enn avkastning av overdratte midler fra Organisasjons- og Hjelpefondet, bør ikke avslås med generell økonomisk begrunnelse i OTFs andre forhold.


Valgkomité
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer med 1 varamedlem. Komiteen velger selv sin leder. Offentlig og privat tannlegevirksomhet skal være representert. Ett medlem står årlig på valg. Det sist utgåtte medlem er varamedlem. Komiteen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra styret.
Komiteen skal innhente forslag på kandidater innen angitt frist og avgi sin innstilling til styret i så god tid før valgene at innstillingen kan kunngjøres i OTF nytt. Ethvert medlem av OTF har forslagsrett. Valgkomiteen skal i sin innstilling legge vekt på yrkesutøvelse, organisasjonsmessig erfaring og kjønnsmessig fordeling. Innstillingen bør referere relevante opplysninger om kandidatene og være begrunnet. Valgkomiteen avgir årsmelding til styret om sitt arbeid.


Representanter
OTF møter med det antall representanter i NTFs representantskap som NTFs vedtekter § 6, punkt 4, angir. Lederen er selvskreven representant. For øvrig henvises til NTFs vedtekter angående lokalforeningens representanter.


Kontorleder
Styret ansetter kontorleder og fastsetter lønn. Den gjensidige oppsigelsesfrist er 3 måneder. Kontorlederen forestår sekretariatets daglige drift. Arbeidsoppgavene fremgår av instruks fastlagt av styret.

Sekretær
Styret ansetter sekretær og fastsetter lønn. Sekretærens arbeid reguleres ved egen instruks.

Museumskomiteen (tillegg vedtatt på generalforsamlingen 2. november 2010)
Museumskomiteen består av 4 medlemmer hvorav én leder. Komiteen har oppsyn med Tannlegeutstillingen på Norsk Folkemuseum og har til formål å organisere vakter og drift. Den er et kontaktorgan mellom OTF og Norsk Folkemuseum. For øvrig vises til instruks for Museumskomiteen vedtatt av OTFs styre. Museumskomiteens medlemmer rekrutteres i hovedsak blant OTFs medlemmer og godkjennes av OTFs styre.

Honnørklubben (tillegg vedtatt på generalforsamlingen 2. november 2010)
Honnørklubben har til formål å være samlende forum for tannleger som har oppnådd seniorstatus (62+) eller tannleger som har gått av med pensjon. De arrangerer jevnlige sammenkomster.

§ 7 Foreningsår og regnskapsår
Foreningsår og regnskapsår faller sammen med kalenderåret, 01.01-31.12.

§ 8 Medlemsmøter
I foreningsåret holdes minst 8 møter. Program for møtene skal sendes medlemmene en uke i forveien.

§ 9 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes i slutten av annet halvår, og kunngjøres med minst 14 dagers varsel.

Kunngjøringen skal være vedlagt:

  1. dagsorden

  2. styrets beretning

  3. revidert regnskap fra foregående år

  4. budsjettforslag

  5. valgkomiteens innstilling

  6. eventuelle forslag til vedtektsendringer og andre forslag som i samsvar med vedtektene skal legges frem

Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig, og stemmerett har tilstedeværende medlemmer som har betalt sin kontingent. Generalforsamlingen ledes av lederen.

Generalforsamlingen har til oppgave:
1. å gjennomgå styrets beretning og regnskap og å gi ansvarsfrihet
2. å vedta budsjett og fastsette kontingent
3. å avgjøre andre saker som i samsvar med vedtektene legges frem for den
3. å velge styre, klagenemnd, fagnemnd, informasjonssekretær med varamedlem, valgkomité og foreta andre valg
hvor særbestemmelser forlanger dette
5. å velge revisor


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles med vanlig varsel når styret finner det påkrevet eller minst 50 medlemmer forlanger det.


§ 11 Valg
Alle valg - unntatt valg av representanter til NTFs representantskap, honnørklubbens styre og museumskomiteen foretas av generalforsamlingen. Foreligger det til et tillitsverv forslag på flere kandidater enn det antall som skal velges, stemmes skriftlig. På stemmeseddelen skal det stå så mange forskjellige navn av de foreslåtte som det antall som skal velges. Stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, forkastes.

Ved valg av leder kreves 2/3 flertall. Ved andre valg alminnelig stemmeflertall. Er det ved valg av leder ikke 2/3 flertall for en kandidat, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Omvalget avgjøres med alminnelig stemmeflertall.

Dersom det ved andre valg ikke er tilstrekkelig mange som har oppnådd alminnelig stemmeflertall, foretas omvalg mellom de kandidater som ikke er valgt. Ved omvalget anses de valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle stemmelikhet ved omvalg foretas avgjørelsen ved loddtrekning.

Representanter med vararepresentanter til NTFs representantskap velges på det møtet som behandler representantskapssaker.

Fagnemnda består av fire medlemmer, hvorav en leder.
Etter innstilling fra valgkomiteen velges på høstens første medlemsmøte:
1. To medlemmer for to år.
2. Leder, for ett år, blant de fire medlemmene.
Dersom et medlem av fagnemnda i OTF må trekke seg midt i valgperioden, skal styret bestemme om nytt medlem er nødvendig for restperioden. Finner styret dette nødvendig, skal nytt medlem velges på neste medlemsmøte etter innstilling fra valgkomiteen.

§ 12 Saksbehandling
Enhver sak som ønskes fremmet i OTF, sendes styret. Vedtektsendringer eller andre forslag som ønskes fremmet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 15.september.

§ 13 Kollegiale bestemmelser
De etiske regler som til enhver tid gjelder for NTF, gjelder også for OTF.

§ 14 Vedtektsendringer
Forandringer i - eller tillegg til - disse vedtektene kan bare vedtas med 2/3 flertall av generalforsamlingen.

§ 15 Oppløsning
Oppløsning av OTF må vedtas på selskapets generalforsamling med 3/4 flertall. Den generalforsamling som vedtar oppløsningen, avgjør også hvordan selskapets midler skal anvendes.

§ 16 Vederlag for tillitsvalgtes tapte arbeidsinntekt (vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 25. januar 2011)
OTFs tillitsvalgte kan etter styrets godkjenning få godtgjort tapt arbeidsinntekt og kompensasjon for fravær fra praksis når tillitsmannsarbeid, møter og lignende må skje i arbeidstiden. Vederlaget for kompensasjon i privat praksis kan utgjøre inntil
1/10 G pr. dag. Kompensasjon til offentlig ansatte og tillitsvalgte med deltid / kombinasjonsstillinger følger NTFs retningslinjer. Slik kompensasjon skal ikke utgjøre mer enn 2 G pr. år for alle tillitsvalgte til sammen.