Søk
Hjem     Medlem     Kontingent

Kontingent 2019

Nye kontingentsatser f.o.m. 01.01.2019:


Kontingent Tidende-
abonnement (1)

Ordinær kontingent

8 424

700

Ved skriftlig søknad kan vi innvilge redusert kontingent


Nordisk tannlege praktiserende i Norge og med
medlemskap i annen nordisk tannlegeforening
(felles nordisk avtale); så lenge dette varer *

7 160

700
Lege og tannlege, medlem av både
Legeforeningen og NTF *
6 320 700

Stipendiatstilling/doktorgradskandidat med
redusert inntekt *

Spesialistkandidater i lønnet utdanningsstilling*

Utøver 50 % stilling eller mindre **

Medlem som ikke utøver tannlegeyrket,
eller som oppholder seg i utlandet **

Medlem som tar annet yrkesstudium, så lenge
studiet varer **

Permisjoner/fravær fra praksis som som fører til minst 50 %
inntektsreduksjon**

Ved langtids sykemelding ***

4 212

700

Nyutdannet tannlege første ½ år etter avlagt eksamen

Spesialistkandidater*

Norsk tannlege praktiserende i annet nordisk land
og med medlemskap i annen nordisk tannlegeforening
(felles nordisk avtale); så lenge dette varer *

Ved varig uførepensjon ****

1 264

700

Pensjonist*****

1 264

Studentmedlem

Gratis

Gratis

1) I henhold til våre vedtekter er Tidende en pliktig del av medlemsskap i NTF.

Søknadsskjemaer redusert kontingent:
Søknad om redusert kontingent som spesialistkandidat/videreutdanning
Søknad om redusert kontingent for stipendiatstillinger/doktorgradskandidater

Fotnoter:
* Skriftlig søknad må sendes til Medlem@tannlegeforeningen.no
** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til Medlem@tannlegeforeningen.no
En slik søknad kan kun innvilges for et år av gangen.
*** Privatpraktiserende kan søke om redusert kontingent ved langvarig sykdom
(mer enn 3 mnd). Søknaden sendes til Medlem@tannlegeforeningen.no
Husk at det også kan søkes om stønad fra Sykehjelpsordningen og/eller TGS.
**** Skriftlig søknad med bekreftelse må sendes inn til Medlem@tannlegeforeningen.no
***** Forutsetter at man ikke lenger er i lønnet arbeid. Skriftlig søknad må sendes til Medlem@tannlegeforeningen.no