Søk
Hjem     Medlem     Kontingent

Endringer i noen av kontingentsatsene for 2018

Under representantskapsmøtet desember 2017 ble det ​vedtatt vedtektsendringer som gir endringer i kontingentsatsene for medlemmer med status ektefelle/samboer/registrert partner og for yrkesaktive pensjonister.

Representantskapet vedtok å endre NTFs vedtekter og fjerne kontingentsatsen ektefelle/samboer/partner. Bakgrunnen for vedtaket er at den reduserte kontingenten ikke innebærer noen reduksjon i de øvrige medlemstjenester man hver for seg har krav på å motta fra NTF, som for eksempel medlemsrådgivning, tilgang til kurs, kollegahjelp og informasjonsformidling.

Representantskapet ønsket med dette å likestille medlemmene, uavhengig av sivil status.

Faktura for medlemskontingent til NTF 1. halvår sendes ut i løpet av uken.

Endret kontingent for ektefelle/samboer/registrert

Alle medlemmer som tidligere hadde kontingentstatus som ektefelle/samboer/registrert partner, vil derfor fra og med 2018 bli fakturert medlemskontingent uten reduksjon og inklusiv NTFs Tidende, dvs. kr. 8 925 i 2018.

Pensjonist = ikke i lønnet arbeid

Samtidig endret representantskapet tolkningen av pensjonistmedlemskap fra å kunne være yrkesaktiv i inntil til 10% til ingen yrkesaktivitet hverken som utøvende tannlege eller annen form for lønnet arbeid eller arbeid som gir persongivende inntekt.*

Pensjonistmedlemmer som er i jobb, vil ikke lenger anses som pensjonist etter representantskapets tolkning av begrepet pensjonistmedlem og vil derfor bli ansett som ordinært medlem og fakturert i henhold til gjeldende kontingentsatser.

Klikk her for en fullstendig oversikt over de nye kontingentsatsene

Publisert: 05.02.2018