Søk
Hjem     Medlem     For studenter  

Tall fra studiebarometeret 2016 avdekker store forskjeller på lærestedene

Vi har tittet nøyere på tallene fra Studiebarometeret 2016 og funnet at det er ganske stort sprik i resultatene fra de odontologiske lærestedene.

Som vi kunne fortelle i nyhetssaken vi publiserte tidligere i februar viser Studiebarometeret 2016 at odontologistudentene er blant de som jobber mest, men er minst fornøyde med undervisningen. Tallene det refereres til i saken er gjennomsnittet for studentene fra Bergen, Oslo og Tromsø. 
 
Hvis man sammenligner tallene fra de tre lærerstedene ser man likevel at de skiller seg en del fra hverandre. 
 
Alle illustrasjoner er hentet fra www.studiebarometeret.no

Studentene ved UiB mest fornøyd

Universitetet i Bergen scorer jevnt over best når studentene blir spurt om hvor førnøyd de er med læringsutbytte, studiemiljø og undervisning. De største ulikhetene finner man under spørsmålet om hvor gode muligheter studentene har til å påvirke innhold og opplegg i undervisningen, samt det lokale studentdemokratiet. Her ligger Oslo på er klar sisteplass med 2,4, mens Bergen scorer 3,3, (svarene er gitt i en skala fra 1-5 hvor 1 = i liten grad og 5 = i stor grad). På de fleste områdene er marginene mindre, men det gir likevel utslag i helhetscoren hvor UiB får en score på 4,4, mens UiT får 3,7 og UiO 3,3.
 

Utvikling over tid

Det er 4. året undersøkelsen foretas og det er også interessant å se hvordan resulatetene har utviklet seg over tid. Også her er det forskjeller - spesielt mellom Oslo og bergen som utvikler seg i motsatt retning. Mens Bergen scorte 4,1 i 2013 og har økt jevnt og trutt til fjorårets resultat på 4,4 har Oslo gått fra 4,4 i 2013 til 3,3 i 2016. Tromsø på den annen side hopper litt opp og ned, men opplever sitt dårligste resultat i 2016 med 3,7.
 
Utviklingen Helhetsvurdering - "Alt i alt, hvor fornøyd er jeg med studieprogrammet":
 
Bergen Oslo Tromsø

Tromsø mest internasjonalt

På ett område utmerker også Tromsø seg - nemlig i internasjonalisering, og opplever i større grad at pensum og undervisning er på engelsk, og svarer at internasjonale gjesteforelesere og studenter beriker det faglige miljøet.

Er tallene representative for situasjonen?

Leder i NTF Student, Mohammedreza Sefidroodi føler seg ikke helt hjemme bildet hvor odontologistudentene er minst fornøyd med studiene. "Nå studerer jeg ved UiB, som får best resultater på undersøkelsen, men min oppfatning er at odontologistudentene er stort sett fornøyde. Vi har en krevende hverdag, men det går stort sett greit. Jeg mistenker også at det kanskje er de som er misfornøyd som deltar i slike undersøkelser. Er man fornøyd så glemmer man ofte å svare, dermed blir undersøkelsen ikke representativ for alle studentene" sier studentlederen.
 
Se www.studiebarometeret.no for mer detaljer om tallene, samt mulighet for å se utviklingen over tid og sammenlikne med ulike studier og studiesteder.
 


Om studiebarometeret:

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utfører NOKUT årlig en nasjonal spørreundersøkelse blant norske studenter om deres opplevelse av kvalitet i studieprogrammene de går på.
 
Studiebarometeret ble gjennomført for fjerde gang høsten 2016, og nesten 29 000 studenter besvarte spørreskjemaet, blant disse var 136 odontologistudenter. Spørsmålene handlet bl.a. ommedvirkningsmuligheter, eksamensform, tidsbruk, internasjonalisering, forventinger, arbeidsrelevans, undervisining og veiledning. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høyskoler, og totalt inngår omtrent 1 800 studieprogrammer. 

Publisert: 20.02.2017