Søk

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) er et forsikringsselskap for medlemmer av Den norske tannlegeforening. Forsikringen gir dekning mot driftsutgifter ved fullstendig fravær som følge av sykdom.

Mer informasjon om ordningen finner du på www.sykeavbruddskassen.no

Endringer i ytelser og premier i 2015

Tannlegene har mot en lav premie god dekning ved sykeavbrudd. Tannlegene har lykkes så godt med sin sykeavbruddsforsikring at andre yrkesgrupper etter det vi hører er misunnelige.

Over en periode på flere år har premienivået skrittvis blitt redusert slik at premien i 2014 var ca halvparten av hva premien var for ca 10 år siden.

Til tross for lave premier har Sykeavbruddskassen bygget opp gode reserver. Dette skyldes god skadestatistikk og lave administrasjonskostnader, det vil si effektiv drift.

I år har imidlertid erstatningsutbetalingene vært høyere enn premieinnbetalingene. Dette gjør at Sykeavbruddskassen får et underskudd for 2014.

Sykeavbruddskassen er meget solid og tåler et underskudd, men det er likevel nødvendig med tiltak for å sikre en sunn økonomisk utvikling og bedre resultater i fremtiden.

En god nyhet for alle medlemmene er at Sykeavbruddskassen fra og med 2015 tilbyr dekning ved gradert sykemelding. En medlemsundersøkelse viste et utbredt ønske om en slik utvidelse. Det gis i fremtiden dekning når tannlegen er minimum 50 prosent sykemeldt.

Forsikringsvilkårene er også endret på andre punkter for å sikre et tidsmessig innhold, at ordningen er rettferdig, forutsigbare skadeutbetalinger og god dekning i forhold til tannlegenes behov.

Som følge av bedre dekning og behovet for bedre samsvar mellom skadeutbetalinger og premier vil premiene for 2015 bli en del høyere enn de var i 2014.

Premiene for 2015 og endringene i forhold til 2014 reflekterer også en ny måte å beregne premiene på. Endringen er gjort for å få bedre samsvar mellom skadeutbetalinger og premienivå for de enkelte forsikringsklassene.

Det er i høst foretatt en evaluering av skadebehandlingen. Skadebehandlingsrutinene er endret for i enda større grad å sikre at skadeoppgjørene blir riktige og effektiv skadebehandling.

Sykeavbruddskassen har lave administrasjonskostnader. Dette bidrar til lave premier. Styret har høy fokus på å holde disse kostnadene nede også i fremtiden.

Sykeavbruddskassen er solid og godt rigget for fremtiden. Alt ligger til rette for et godt 2015 både for medlemmene og Sykeavbruddskassen selv.