Søk

Reglement for NTFs tariffbundne virksomheter

Lokalt
1.    Ved hver virksomhet der NTF har partsrettigheter velges/utpekes et utvalg av tillitsvalgte (UTV) med varamedlemmer, av og blant de ansatte. Antall medlemmer og varamedlemmer bestemmes ut fra lokale forhold. Utvalgets arbeidsområde fremgår av Hovedavtalen i det tariffområdet virksomheten er tilknyttet.

2.    Ethvert medlem av NTF som er valgbar etter Hovedavtalen(ene)s regler, har stemmerett og har rett og plikt til å motta valg.

3.    Funksjonstid for UTV bestemmes lokalt, men bør ikke være for mer enn to år av gangen. For å sikre kontinuitet, bør ikke alle medlemmene av utvalget skiftes ut samtidig.

4.    Valget kan skje på særskilt møte for de offentlig ansatte i virksomheten eller på møte i lokalforeningen. Valget skal skje skriftlig dersom et medlem krever det. Valg av leder (hovedtillitsvalgt) skjer særskilt. Øvrige medlemmer av UTV kan velges under ett. Skjer valget på møte i lokalforeningen, skal det varsles særskilt om dette i møteinnkallingen. Kun offentlig ansatte tannleger i vedkommende virksomhet som er medlemmer av NTF, har stemmerett ved valget, jf. punkt 2 og 3.

5.    Dersom det er ønsket lokalt, kan en egen valgkomité velges for å innstille kandidater til UTV. Hvis ikke kan lokalforeningens ordinære valgkomité fungere som valgkomité.

6.    Når valget er avholdt, har lederen ansvar for å underrette arbeidsgiver, samarbeidende organisasjoner, lokalforeningens styre og NTFs sekretariat om UTVs sammensetning og funksjonstid.

7.    Minst et av UTVs medlemmer skal sitte i lokalforeningens styre. Dette kan skje ved direkte oppnevning, eller ved at utvalget fremmer sin kandidat gjennom lokalforeningens valgkomité, for så å bli valgt inn i styret på generalforsamlingen. Et varamedlem skal også oppnevnes eller velges på samme måte.

8.    UTV representerer innenfor sitt arbeidsområde NTF/lokalforeningen overfor medlemmene og de lokale myndigheter. Utvalget er bindeledd mellom NTF/lokalforeningen og de lokale medlemmer, og til Sentralt forhandlingsutvalg. Utvalget er likeledes medlemmenes talerør og bindeledd mellom dem og vedkommende arbeidsgiver.

9.    UTV har plikter, rettigheter og oppgaver som følger av Hovedavtalen i angjeldende tariffområde og lokale tilpasninger til denne, og har derved myndighet til å forhandle og inngå forpliktende avtaler på vegne av medlemmene i virksomheten. I særlig viktige eller prinsipielle spørsmål må ikke utvalget på egen hånd treffe avtaler som binder NTF lokalt uten å ha samrådd seg med egne medlemmer, lokalforeningens styre og eventuelt NTFs sentrale organer. UTV kan ikke inngå avtaler som griper inn i enkeltmedlemmers arbeidsavtaler, Saker som skal behandles sentralt, sendes til Sentralt forhandlingsutvalg.

10.  UTV kan inngå samarbeid med øvrige akademikerforeninger der man finner det tjenlig.

11.  Innen sin virksomhet skal UTV bistå medlemmene og ivareta deres interesser. Medlemmene skal opplyses om de rettigheter og plikter de har i henhold til lov- og avtaleverk.

12.  UTV skal søke å løse klagemål og tvister mellom medlemmene og arbeidsgiver eller andre berørte myndigheter i minnelighet slik som Hovedavtalen i tariffområdet angir. Oppnås ikke en minnelig løsning, skal saken rapporteres til lokalforeningen og eventuelt til NTFs sentrale organer.

13.  UTV skal sørge for at NTF etter gjeldende bestemmelser blir representert i virksomhetens samarbeidsorganer. Ved eventuell representasjon i administrasjonsutvalg og (hoved)arbeidsmiljøutvalg kan det avtales samarbeid med øvrige fagforeninger i virksomheten.

14.  UTV er pliktig til å holde seg orientert om planer om omorganisering, omstilling, utbygging, innskrenkning mv. innenfor virksomheten med sikte på at medlemmenes innflytelse skal kunne gjøres gjeldende på et tidligst mulig tidspunkt. Utvalget skal også søke å gjøre sin innflytelse gjeldende med henblikk på budsjettarbeid i virksomheten, og om mulig, i samarbeid med Akademikerne lokalt, i fylkeskommunen/virksomheten.

15.  Tillitsvalgtes utgifter til nødvendige reiser og opphold i forbindelse med utøvelsen av sine verv, dokumenterbare IKT-kostnader, eventuelle investeringer og porto til dette formål forskutteres av lokalforeningen og dekkes over NTFs budsjett for dette formålet..Innen 31.12 sender lokalforeningen et samlet refusjonskrav for utgifter etter dette pkt. til NTFs sekretariat.

16.  UTV skal hvert år orientere berørte medlemmer om årets aktiviteter, fortrinnsvis som en årsmelding.

17.  UTV kan innkalle til medlemsmøte dersom det er saker av spesiell interesse som bør drøftes med medlemmene, dersom et flertall av medlemmene krever det eller dersom det pålegges av det sentrale forhandlingsutvalget. Møtet skal avholdes innen rimelig tid.

Sentralt
1.    Hovedstyret inngår sentrale tariffavtaler på vegne av NTF. Fullmakt til å forhandle og inngå slike avtaler, er delegert til Sentralt forhandlingsutvalg (SF).

2.    Sentralt forhandlingsutvalg velges for to år av gangen. Utvalget består av tre medlemmer og to varamedlemmer. Leder og nestleder velges separat. Leder skal velges skriftlig. For å sikre kontinuitet bør maksimalt to utvalgsmedlemmer og ett varamedlem skiftes ut samtidig. Likevel bør som hovedregel ingen sitte i samme verv mer enn åtte år.

3.    Utvalget velges på Lønnspolitisk forum (LF) de år det velges hovedstyre.

4.    De år det ikke velges hovedstyre, velger NTFs tariffkonferanse en valgkomité på tre medlemmer med funksjonstid to år. For å sikre kontinuitet bør maksimalt to medlemmer av valgkomiteen skiftes ut samtidig. Likevel bør som hovedregel ingen sitte i samme verv mer enn åtte år.

5.    Sentralt forhandlingsutvalg skal være representert i hovedstyret. Lønnspolitisk forum velger selv sin representant og vararepresentant. Valget skal godkjennes av NTFs representantskap med alminnelig flertall.

6.    Sentralt forhandlingsutvalg oppnevner representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg.

7.    Sentralt forhandlingsutvalg har følgende oppgaver og ansvar:

a) for at valg av NTFs tillitsvalgte etter Hovedavtalen i hvert tariffområde finner sted. Sentralt forhandlingsutvalg kan ved virksomheter der det ikke foretas valg, utnevne tillitsvalgte.

b) ivareta ansatte tannlegers lønns- og arbeidsvilkår, pensjonsspørsmål samt fagpolitiske interesser.

c)  forberede og fremsette krav i forbindelse med forhandlinger, etter mandat gitt på NTFs tariffkonferanse.

d)  oppnevne forhandlingsdelegasjon(er) til sentrale forhandlinger i tariffområdene det er etablert partsrettigheter/kreves etablert partsrettigheter.

e) Sentralt forhandlingsutvalg har fullmakt til å foreta plassoppsigelser, meddele plassfratredelse  godta eller forkaste et forhandlingsresultat/meglingsskisse.

f)   SF skal videre være kontaktledd og rådgiver overfor de lokale utvalg av tillitsvalgte og koordinere lokale forhandlinger ved behov

g)  drive opplæring av tillitsvalgte, spesielt i lov- og avtaleverk, forhandlingsstrategi og -teknikk. Denne virksomheten skal finansieres med OU-midler så langt det finnes midler til dette;

h)  gi råd til de lokale utvalgene i vanskelige medlemssaker. Lokale saker av prinsipiell karakter som er brakt inn for Sentralt forhandlingsutvalg, skal legges frem for hovedstyret,

i)   forberede møteinnkalling og dagsorden til Lønnspolitisk forum og NTFs tariffkonferanse. Innkalling sendes deltakerne til disse arrangementene senest en måned før møtedato.

Det skal jevnlig avholdes møter i Sentralt forhandlingsutvalg. Utvalget kan legge frem saker av prinsipiell interesse for hovedstyret. Utvalget kan også sende saker ut til høring blant UTV og/eller medlemmene i særskilt viktige saker.

8.        NTFs tariffkonferanse

Det holdes årlige tariffkonferanser, fortrinnsvis i februar/mars. I tillegg til Sentralt forhandlingsutvalg med varamedlemmer, sammensettes konferansen på følgende måte:

     Inntil to tillitsvalgte fra hvert UTV fra tariffområdene KS og Oslo kommune
     Inntil to tillitsvalgte fra hvert forhandlingssted i Staten der NTF har lokal forhandlingsrett 
     En tillitsvalgt fra hvert av de øvrige tariffområdene hvor NTF har partsstatus.

NTFs tariffkonferanse har følgende oppgaver:

a)      legge strategier for årets tariffoppgjør,
b)      fastsette SFs forhandlingsmandat til tariffoppgjørene
c)      evaluere sentrale og lokale lønnsoppgjør
d)      velge/utpeke valgkomitè
e)      drøfte generelle tariffpolitiske spørsmål innen tariffområdene NTF har partsrettigheter

9.    Lønnspolitisk forum (LPF)
Lønnspolitisk forum holdes de årene det er valg på hovedstyret, senest innen utgangen av oktober måned. Forumet består av, foruten Sentralt forhandlingsutvalg med varamedlemmer, en representant for hvert UTV i fylkeskommunene, en representant for fylkestannlegene, en representant for hvert av de odontologiske fakulteter og en representant for medlemmene  i Forsvaret. Medlemmene av Sentralt forhandlingsutvalg har ikke stemmerett. De øvrige deltakere har en stemme for hvert medlem de representerer.

Forumet har følgende oppgaver:

a)  drøfte spørsmål av prinsipiell betydning for offentlig tannhelsetjeneste,
b)  drøfte og behandle saker brakt inn av ett eller flere UTV, Sentralt forhandlingsutvalg eller hovedstyret,
c)  velge Sentralt forhandlingsutvalg.

Ekstraordinært Lønnspolitisk forum skal innkalles dersom et flertall av de lokale UTV eller hovedstyret krever det eller Lønnspolitisk forum selv beslutter det. Ekstraordinært møte skal finne sted senest en måned etter at det er krevd eller besluttet avholdt. Dagsorden skal sendes ut så snart det er praktisk mulig, og senest ti dager før møtet.

10.  Endring av dette reglement kan gjøres av Lønnspolitisk forum. Endringene skal godkjennes av representantskapet.