Søk

Pensjonsreformen

Pensjonsreformen medfører endringer i hele pensjonssystemet i Norge. Bakgrunnen for reformen er at myndighetene ønsker et bærekraftig pensjonssystem for fremtiden når andelen eldre øker og vi lever lenger.

Folketrygden og pensjonsreformen
Nytt regelverk for alderspensjon i folketrygden er gradvis blitt inført fra 1. januar 2011. Regelverket berører alle nåværende og fremtidige alderspensjonister, men får størst betydning for personer født i 1944 og senere.

 • Nye opptjeningsregler
  Alle år i arbeid skal telle med og derfor i større grad stimulere til arbeid sammenlignet med dagens regelverk.
   
 • Levealdersjustering
  Nye beregningsregler fra 2011 skal ta hensyn til utviklingen i befolkningens levealder, dette omtales som levealdersjustering. Betyr i praksis at pensjonsnivået blir lavere eller man må stå lenger i arbeid for å opprettholde dagens pensjonsnivå hvis levealderen øker.

   
 • Fleksibilitet
  Uttak av alderspensjon i folketrygden skal gjøres fleksibelt fra 2011. Hver enkelt kan velge når man vil ta ut pensjon mellom 62-75 år (gitt at man oppfyller gitte vilkår) og hvor stor andel man ønsker å ta ut. Videre gis det anledning til å kombinere arbeid og alderspensjon fra folketrygden helt fritt.

   
 • Ny regulering
  Fra 2011 skal pensjon under utbetaling reguleres med et gjennomsnitt av prisveksten og lønnsveksten. Dette betyr en noe svakere regulering enn dagens regulering.

 
Offentlig tjenestepensjon og pensjonsreformen
Fordi offentlig tjenestepensjon er nært sammenvevd med folketrygden er det vedtatt tilpasninger av offentlig tjenestepensjon til ny alderspensjon i folketrygden.

I hovedsak videreføres dagens regler for offentlig tjenestepensjon og AFP. Det betyr at offentlig tjenestepensjon fortsatt vil være en sluttlønnsbasert bruttoordning som gir en pensjon på 66 prosent av sluttlønn ved full opptjening (30 år) før levealdersjustering.

Fra 2011 ble følgende endringer innført i alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon:

 • Levealdersjustering
  Beregning av alderspensjon i offentlig tjenestepensjon skal på samme måte som folketrygdens alderspensjon ta hensyn til utviklingen i befolkningens levealder. Det gis mulighet for å stå i arbeid utover 67 år for å kompensere for reduksjonen som følge av levealdersjustering.
 • Individuell garanti
  Det gis en individuell garanti for personer født til og med 1958 som sikrer 66 prosent av sluttlønnen ved full opptjening etter levealdersjustering.
 • Ny regulering
  Alderspensjon under utbetaling skal reguleres med et gjennomsnitt av prisveksten og lønnsveksten fra 2011. Dette betyr en noe svakere regulering enn dagens regulering.

Mer informasjon om pensjonsreformen finner du på Arbeids- og sosialdepartmenetet sine nettsider