Søk

​Hvordan slår ny offentlig tjenestepensjon ut for Akademikerne?

2. mars ble pensjonsforhandlingene avsluttet. Hva betyr forslaget til ny ordning for de ansatte i kommunene, staten og sykehusene? Akademikerne har sett nærmere på konsekvensene av ny pensjonsordning for de ulike årskullene.

I eksemplene er det tatt utgangspunkt i en karriere med startlønn 468 170 kroner (5 G) og sluttlønn 749 072 kroner (8 G). Hele karrieren er i offentlig sektor. Figurene viser pensjon i prosent av sluttlønn for en person som har opptjening fra 27 år. Tidligere start gir høyere pensjon i ny løsning, mens senere er mindre gunstig. Pensjon fra privat sektor vil komme i tillegg. Det er benyttet regler for gammel folketrygd fra 1992 for de som får pensjon helt eller delvis samordnet med gammel folketrygd (uavhengig av fødselsår).

Ny AFP tas ut senest ved 70 år. I figurene øker den også ved uttak senere enn 70. Dette illustrerer verdien en kortere utbetalingsperiode kunne hatt (faktisk er nivået ved 70 det største men for eksempel ved uttak av øvrig pensjon ved 72 ville en da allerede hatt AFP-en utbetalt i 2 år).

Gammel AFP er en tidligpensjonsordning. Det livsvarige nivået på pensjonen ved fratreden før 67 år er pensjonsnivået ved 67 år i figurene.

De som skal få nye ordninger får mulighet til fleksibelt uttak av pensjon opptjent i gammel ordning. Det vil bli foretatt en foreløpig samordning når oppsatt pensjon fra bruttoordningen tas ut fleksibelt før 67 år. I figurene er det lagt til grunn at det ikke er videre opptjening i folketrygden etter uttak, og nivåer før 67 år viser hva pensjonen fra bruttoordningen blir hvis det ikke legges til grunn videre opptjening i den foreløpige samordningen.

Det tas forbehold om enkelte beregningsdetaljer.

Spørsmål? Se en oversikt over vanlige spørsmål og svar på www.akademikerne.no


Født 1954
Personer født 1954 er det første kullet som får en andel av alderspensjonen fra folketrygden beregnet etter nye opptjeningsregler. De får 90 prosent fra gamle opptjeningsregler og 10 prosent fra nye opptjeningsregler. De blir dermed påvirket både nye og gamle samordningsregler. De har full individuell garanti som sikrer 66 prosent i pensjon etter samordning ved 67 år gitt full opptjening på 30 år.

Figur 1. Pensjon i prosent av sluttlønn for personer født 1954 etter uttaksalder.

figur 1
Note: AFP er en tidligpensjon. Det livsvarige pensjonsnivået ved uttak av AFP er pensjonsnivået ved 67 år i figuren.

Født 1958
Personer født 1958 får 50 prosent av alderspensjonen fra folketrygden beregnet etter nye opptjeningsregler og 50 prosent. beregnet etter gamle regler. De har full individuell garanti som sikrer 66 prosent i pensjon etter samordning ved 67 år gitt full opptjening på 30 år.

Figur 2. Pensjon i prosent av sluttlønn for personer født 1958 etter uttaksalder.

figur 2

Note: AFP er en tidligpensjon. Det livsvarige pensjonsnivået ved uttak av AFP er nivået ved 67 år i figuren.


Født 1962
Personer født 1962 får 90 pst. alderspensjonen fra folketrygden beregnet etter nye opptjeningsregler og 10 pst. beregnet etter gamle regler. De får en andel av garantitillegget gitt til og med 1958-kullet. Andelen utgjør 60 pst. og avhenger videre av forholdet mellom opptjening før 2011 og samlet opptjeningstid.

Figur 3. Pensjon i prosent av sluttlønn for personer født 1962 etter uttaksalder.

figur 3

Note: AFP er en tidligpensjon. Det livsvarige pensjonsnivået ved uttak av AFP er pensjonsnivået ved 67 år i figuren.


Født 1963

Personer født 1963 får opptjening i nye ordninger fra 2020. Samlet pensjon vil dermed bestå av alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler, en oppsatt pensjonsrettighet for opptjening i gammel tjenestepensjonsordning før 2020, tjenestepensjon fra påslagsordningen og ny AFP. Alt dette kan tas ut fleksibelt fra 62 år.
De får også en individuell garanti som avhenger av forholdet mellom opptjening før 2011 og kravet til full opptjening. Garantien justeres for uttakstidspunkt.

Ved uttak før 67 år utbetales det et overgangstilegg fram til 67 år. Dette tillegget forutsetter fratreden og minst 15 års tjenestetid. Tillegget justeres for tjenestetid slik at fullt tillegg krever 40 år.

Figur 4. Nye ordninger for personer født 1963. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder.

figur 4

Note: Det vil bli foretatt en foreløpig samordning når oppsatt pensjon fra bruttoordningen tas ut fleksibelt før 67 år. I figuren vises nivåer før 67 år fra bruttoordningen dersom det ikke legges til grunn videre opptjening i folketrygden i samordningen.

For å illustrere situasjonen dersom det ikke blir nye ordninger, er det tatt med en beregning som viser videreføring av det gamle systemet de samordningsreglene som skal gjelde for ny opptjening i folketrygden for de som beholder gammel ordning.

Figur 5. Illustrasjon av videreført bruttopensjon for personer født 1963.Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder.

figur 5

Note: AFP er en tidligpensjon. Det livsvarige pensjonsnivået ved uttak av AFP er pensjonsnivået ved 67 år i figuren.

Født 1973
Personer født 1973 blir ikke omfattet av individuell garanti eller overgangstillegg. De får typisk mindre opptjening i gammel ordning og mer opptjening i ny ordning.

Figur 6. Nye ordninger for personer født 1973. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder.

figur 6

Note: AFP må tas ut senest ved 70 år. I figuren vises en uttakseffekt også etter 70 år, som om AFP ble tatt ut senere med samme totalverdi.

Figur 7. Illustrasjon av videreført bruttopensjon for personer født 1973. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder.

figur 7


Født 1983

Figur 8. Nye ordninger for personer født 1983. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder.

figur 8

Note: AFP må tas ut senest ved 70 år. I figuren vises en uttakseffekt også etter 70 år, som om AFP ble tatt ut senere med samme totalverdi.

Figur 9. Illustrasjon av videreført bruttopensjon for personer født 1983. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder.

figur 9Født 1993
Med forutsetningene for beregningene her følger det at 1993-kullet ikke vil ha opptjening i gammel ordning. De får all opptjening fra nye ordninger.

Figur 10. Nye ordninger for personer født 1993. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder.

figur 10

Note: AFP må tas ut senest ved 70 år. I figuren vises en uttakseffekt også etter 70 år, som om AFP ble tatt ut senere med samme totalverdi.

Figur 11. Illustrasjon av videreført bruttopensjon for personer født 1993. Pensjon i prosent av sluttlønn etter uttaksalder.

figur 11

Tekst og illustrasjoner: Akademikerne

Publisert: 08.03.2018