Søk

Revidert oppdragstakeravtale publisert

NTFs reviderte oppdragstakeravtale (avtale om kjøp av tannhelsetjenester) med kommentarer, er nå tilgjengelig under Jus og arbeidsliv/Kontrakter og avtaler (krever innlogging).

Klikk her for å gå til "Kontrakter og avtaler"

Oppdragstakeravtalen er forelagt skatteetaten. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra skatteetaten, anses avtalen å ligge innenfor rammene for hva som kan avtales mellom næringsdrivende. Det understrekes i den forbindelse at det er rettslige begrensninger i avtalefriheten mellom næringsdrivende. Avtalen må formelt og reelt gjenspeile at oppdragstaker er selvstendig næringsdrivende, og ikke arbeidstaker. Endringer av betydning kan innebære økt risiko for «gjennomskjæring» fra skatteetaten. Det vises til kommentarene til avtalen punkt 3.

NTFs standardavtaler for assistenttannleger er utarbeidet for å bistå medlemmene med å inngå gjennomtenkte kontrakter som ivaretar begge parters interesser. Balanserte kontrakter er den beste forsikringen for å forebygge fremtidige tid- og ressurskrevende konflikter.

Standardavtalen må alltid leses i sammenheng med kommentarene til avtalen.

Det er foretatt mindre endringer / presiseringer også i NTFs reviderte leietannlegeavtale, som ble publisert i april 2017. Det vises for øvrig til artikkel om de reviderte avtalene i Tidende nr. 4/2017.

Publisert: 27.11.2017