Søk

Ansvarlig redaktørs rolle

Fastsatt av NTFs hovedstyre og forelagt NTFs representantskap 2013; ref. NTFs vedtekter § 21 Tidsskriftet.

Ansvarlig redaktør (heretter redaktøren) skal sørge for at tidsskriftet blir utformet og redigert etter formålsparagraf for Den norske tannlegeforenings Tidende.

Overordnet
Redaktørens nærmeste administrative overordnede er den til enhver tid sittende generalsekretær i Den norske tannlegeforening. Redaktøren plikter å holde god kontakt med hovedstyret og foreningens andre organer. Generalsekretæren har arbeidsgiveransvar for de ansatte.

Arbeidsomfang
Redaktøren skal sørge for produksjon av stoff i henhold til vedtatt utgivelsesplan.

Budsjett
Redaktøren plikter å arbeide etter vedtatte budsjetter.
Avvik må avklares med nærmeste overordnet. Ved et negativt avvik på bladets inntekter i forhold til budsjett, har utgiver eller den som utgiver utpeker, rett til – i samarbeid med redaktøren – å iverksette nødvendige økonomiske tiltak for tidsskriftet.

Redaksjonelt
Redaktøren er sekretær for redaksjonskomiteen og har fast arbeidsplass i NTFs sekretariat.
Redaktørplakaten legges til grunn for redaktørens arbeid. Redaktørens arbeid reguleres også av pressens Tekstreklameplakat og Vær Varsom-plakat, samt Lov om redaksjonell fridom i media. Redaktøren er ansvarlig for tidsskriftets innhold og redigering. Redaktør og vitenskapelig redaktør samarbeider om odontologifaglig stoff. Redaktøren skal holde redaksjonskomiteen orientert om tidsskriftets drift.

Medarbeidere
Ansatte tilknyttet Tidendes redaksjon rapporterer til redaktøren. Redaktøren leder arbeidet i redaksjonen.

Hvem representerer bladet utad?
I alle redaksjonelle sammenhenger representerer redaktøren tidsskriftet. Dette vil si i alle fora hvor redaktøren utøver sin redaktørgjerning. I alle andre fora, herunder ansvaret overfor offentlige myndigheter og eksterne leverandører og samarbeidspartnere, vil utgiver – eller den utgiver delegerer ansvaret til – i samråd med redaktør representere tidsskriftet.

Konfliktløsning
Dersom det oppstår uløselige konflikter med bakgrunn i redaksjonelle forhold, har redaktøren rett til og generalsekretæren plikt til i samarbeid å bringe saken inn for hovedstyret. Forutsetningen er at saken i forkant er forsøkt løst partene imellom.

www.tannlegetidende.no