Søk

Utgivers rolle

Fastsatt av NTFs hovedstyre og forelagt NTFs representantskap 2013; ref. NTFs vedtekter § 21 Tidsskriftet.


Utgiveren av NTFs Tidende er NTF ved hovedstyret.

Det er utgiver som definerer publikasjonens grunnsyn og er ansvarlig for publikasjonens formålsparagraf.

  • Utgiver er ansvarlig for å ansette og eventuelt avsette ansvarlig redaktør. Ved ansettelse av ansvarlig redaktør skal odontologisk eller annen helsefaglig utdanning/bakgrunn tillegges vekt. Utgiver og ansvarlig redaktør har om nødvendig ansvar for å engasjere en eller flere vitenskapelige redaktører med odontologisk bakgrunn.
  • Utgiver skal kunngjøre stillingen i NTFs Tidende 3mnd før ansettelse. Søknadsfrist skal være 6 uker.
  • Utgiver skal til enhver tid ha kjennskap til og kunnskap om Redaktørplakaten, bladets formålsparagraf og pressens etiske normer og regler.
  • Utgiver skal påse at Tidende til enhver tid har en ansvarlig redaktør som er i stand til å oppfylle formålsparagrafen for bladet.
  • Utgiver bestemmer publikasjonens økonomiske rammer, mens publikasjonens innhold i henhold til Redaktørplakaten fullt og helt er ansvarlig redaktørs ansvar.
  • Utgiver skal organisere virksomheten og etablere nødvendige styringssystemer for at bladet skal kunne drives økonomisk forsvarlig.
  • Utgiver må utøve sitt ansvar som utgiver seriøst og profesjonelt.
  • Utgiver fastsetter abonnementsprisen.

www.tannlegetidende.no