Søk

KS

Lokale forhandlinger
I dette tariffområdet er alle kommuner og fylkeskommuner (ikke Oslo kommune) medlemmer av KS. NTF har om lag 1050 medlemmer i tariffområdet. Tariffområdet kjennetegnes av at lønnsdannelsen for alle tannleger skjer lokalt etter forhandlinger mellom de lokale parter, uten at det er avtalt sentrale rammer/føringer for hvordan partene avtaler det lokale lønnsoppgjøret. Det skal føres årlige lønnsforhandlinger og tilleggene kan gis på individuelt grunnlag og/eller som generelle tillegg. Dersom de lokale partene er enige, kan hele eller deler av lønnsreguleringen ensidig fordeles av arbeidsgiver. De lokale parter har en gjensidig rett og plikt til å gjennomføre for­handlinger etter hovedtariffavtalens bestemmelser. Det er videre slik at arbeidsgiver har ansvaret for gjennomføring av lønnspolitiske drøftinger og forhandlinger. Dersom partene ikke lykkes å komme til enighet, gjelder bestemmelser om lokale tvisteløsninger (lokal nemnd eller pendelvoldgift).

Lønnsforhandlingene for tannleger i stillingskode 8301 skal skje med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 5. Det samme kan også være tilfellet for klinikksjefer og overtannleger. Dette vil imidlertid kunne variere fra fylkeskommune til fylkeskommune, avhengig av fylkeskommunes organisering. Kapittel 3.4.2 i nevnte avtale kan være alternativ forhandlingshjemmel for medlemmer i disse to stillingskategoriene. Fylkestannlegens lønn vil normalt bli fastsatt med hjemmel i enten HTA 3.4.1 eller 3.4.2.

Ved lønnsfastsettelsen for stillinger i kapittel 3 og 5 skal det skal tas hensyn til stillingens kompleksitet og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse og behov for å rekruttere og beholde arbeidstakere. Det skal videre være en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanseutvikling og lønnsutvikling.

Virkningsdatoen for lønnsreguleringen er 01.05 dersom de lokale parter ikke har blitt enige om annet. Forhandlingene skal være sluttført innen 01.10 samme år som lønnsreguleringen.

Forhandlingsordningen
Tannlegeforeningen har selvstendig partsstatus i KS-området. NTF er medlem av forhandlingssammenslutningen Akademikerne Kommune. I forhandlinger om Hovedtariffavtalen, Hovedavtalen og sentrale forbundsvise særavtaler, representeres NTF gjennom forhandlingssammenslutningen Akademikerne kommune. Dette er imidlertid kun en forhandlingsteknisk ordning, som i tillegg til de 13 akademikerforeningene består av NITO og Den norske jordmor­forening (DNJ). Det selvstendige partsforholdet innebærer blant annet at det er NTF selv som må ta stilling til for Akademikernes kommunes anbefalte forslag til for eksempel en nye Hovedtariffavtale.


Hovedavtalen
Hovedavtalen (HA) er en meget viktig avtale som en hver tillitsvalgt bør være fortrolig med. Avtalen beskriver kjørereglene for hvordan partene skal forholde seg til hverandre, både mellom KS og NTF og mellom den enkelte arbeidsgiver og NTFs tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass. HA inneholder blant annet bestemmelser om forhandlingsordningen, tvistebestemmelser, samarbeid og medbestemmelse, tillitsvalgtes rettigheter og plikter samt arbeidsgivers plikter overfor tillitsvalgte.

Hovedtariffavtalen
Hovedtariffavtalen regulerer de såkalte sosiale rettighetene, så som lønn under sykdom, svangerskap, fødsel, forsikringsordninger. Videre er det bestemmelser om blant annet arbeidstid, godtgjøring for overtidsarbeid og pensjonsvilkår. Dessuten inneholder HTA de ovenfor nevnte forhandlingsbestemmelsene.

Forbundsvise særavtaler
I tillegg til de generelle avtalene som forhandles frem av forhandlings­sammenslutningene i forbindelse med tariffrevisjonene, finnes det er rekke særavtaler som supplerer disse avtalene. Noen av dem er av generell karakter, som for eksempel reiseregulativet, men det finnes også forbundsvise særavtaler. Slike avtaler regulerer gjerne vilkårene til bestemte yrkesgrupper og eller tjenester. Forhandlingene om disse avtalene foregår mellom KS og den/de foreningen(e) som organiserer de berørte yrkesgruppene. Den norske tannlegeforening har inngått flere slike særavtaler.

Særavtale tannlegetjenesten (SFS 2304) 2017 - 2018
Denne avtalen er den som mange offentlig ansatte tannleger kjenner som "særavtalen" som bestemmer at tannlegenes ukentlige arbeidstid skal være 36 timer. Avtalen regulerer arbeidstid og økt klinisk virksomhet. For de aller fleste tannlegene i den offentlige tannhelsetjenesten i Norge er den ukentlige arbeidstiden 36 timer. De lokale partene kan imidlertid inngå lokale særavtaler om endret arbeidstid, hvor lønn og arbeidstid kan ses i sammenheng. NTF sentralt anbefaler de lokale parter å beholde 36 timers uken. Bestemmelsen om økt klinisk virksomhet innebærer at den samlede ukentlige arbeidstiden kan økes inntil 40 timer. Godtgjøringen for forlenget arbeidstid avtales mellom de lokale parter.

Rammeavtale om bonusordning i tannhelsetjenesten (RAB)  (SFS 2309)
Særavtalen om bonusordning er en rammeavtale som gir de lokale parter hjemmel for å inngå lokale særavtaler om bonusavlønning. Avtalen skal åpne muligheten for variert praksis ved behandling av alle typer klientell, bedre inntjeningen til fylkeskommunen og bedre avlønningen av tannhelsepersonellet som omfattes av den lokale avtalen. Den lokale avtalen skal blant annet regulere fordelingen av bonuspotten, eventuelle inntjeningskrav og for eksempel andel avsatt til kompetanseutvikling og miljøtiltak.