Søk

A/S Norsk Dental Depots Fond for odontologisk forskning ved UiO

Fondet har som formål å fremme odontologisk forskning i Norge, og midlene skal i samsvar med statuttene særlig anvendes til arbeider som har til formål å utforske tann og munnsykdommenes etiologi, forskningsarbeider på tann- og munnprofylaksens område, bidrag til utgivelse av odontologiske avhandlinger eller undersøkelser.

Bidrag fra fondet kan gis både til forskning knyttet til institusjoner og til frittstående forskning. Ordinært gis det ikke tilskudd til reiser. Søknad skrives på eget skjema som finnes på http://folk.uio.no/karls/NDD.doc eller fåes fra styreleder professor Karl Schenck, Det odontologiske fakultet, postboks 1052 Blindern, 0316 Oslo. Tlf. 22 84 03 60, e-post: karl.schenck@odont.uio.no.

Søknadsfristen for bidrag fra fondet er 1. mai hvert år.

Statutter 

Vedtatt av Oslo Stiftsdireksjon 1/10 1959. 

§ 1
Fondet hører under Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og disponeres av et oppnevnt styre, jf. § 4 nedenfor. 
 

§ 2
Fondskapitalen er urørlig og anbringes slik som til enhver tid bestemt for offentlige stiftelsers midler. Med hensyn til regnskapsvesen og kontroll forholdes overensstemmende med de regler som til enhver tid gjelder for offentlige stiftelsers midler.
 

§ 3
Fondet skal tjene til fremme av odontologisk forskning i Norge, og dets midler bør særlig anvendes til:

a) Arbeider der har til formål å utforske tann- og munnsykdommenes etiologi.

b) Forskningsarbeider på tann- og munnprofylaksens område.

c) Bidrag til utgivelse av odontologiske avhandlinger eller undersøkelser. 
 

§ 4
Fondet skal forvaltes og anvendelsen av dets midler bestemmes av et styre bestående av:

a) 2 medlemmer og 1 suppleant valgt av A/S Norsk Dental Depots generalforsamling.

b) 2 lærere ved Det odontologiske fakultet med 1 suppleant. 

Av disse oppnevnes 1 medlem og 1 suppleant av fakultetsstyret ved Det odontolgoiske fakultetet, mens 1 medlem oppnevnes av Norsk Forskningsråd etter innstilling fra fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultetet. Styrets medlemmer velges for 4 år.
 

§ 5
Fondet skal økes ved at 1/3 av rentene skal tillegges kapitalen hvert år inntil denne er steget til kr 250 000,-. Resten av de årlige renter samt gaver som tilføres fondet kan deles ut under forutsetning av at det ikke er bestemt at gaven skal inngå i fondets midler. Når kapitalen har nådd kr 250 000,-, kan rentene i sin helhet disponeres.
 

§ 6
Beretning om fondets virksomhet forelegges hvert år for A/S Norsk Dental Depots generalforsamling og fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultets råd.
 

§ 7
På disse statutter skal søkes offentlig stadfestelse. Når denne er meddelt, kan ingen forandring - uten vedkommende offentlig myndighets samtykke - finne sted. Til forandringer i statuttene kreves forslag fra fondets styre vedtatt uforandret av en generalforsamling i A/S Norsk Dental Depot og av fakultetsstyret ved Det odontologiske fakultet, begge steder med 2/3 flertall.