Søk

NTFs konfliktfond

Endret og vedtatt på Representanskapet i 2011. *)

§ 1 Fondets navn
Fondets navn er "NTFs Konfliktfond" og forvaltes som en del av Den norske tannlegeforenings aktiviteter.

§ 2 Fondets formål
Fondets formål er å dekke kostnader ved faglige konflikter inklusiv direkte støtte til medlemmer samt å dekke kostnader til utredninger, informasjonsvirksomhet og tillitsvalgtopplæring knyttet til faglige konflikter.

§ 3 Fondets midler og anvendelse
Fondets midler er skaffet til veie ved:
a) Overføring av eiendelene i Organisasjonsfondet med kr 3 555 395
b) Årlige bidrag på inntil 2% av den årlige medlemskontingenten for ordinære medlemmer minus ikke arbeidende pensjonister og uføre.

§ 4 Fondets forvaltning
Fondet forvaltes av et utvalg bestående av tre medlemmer av hovedstyret i Den norske tannlegeforening.

Utvalget forvalter fondet og rapporterer til NTFs hovedstyre.

§ 5 Vedtektsendringer
Endringer i fondets vedtekter kan skje etter de regler som er fastsatt for endringer i NTFs vedtekter.

*) Tidligere Organisasjonsfondet