Statsbudsjettet 2015

Mer til dem som trenger det, uten at det koster noe. Et bredt Stortingsflertall har tidligere samlet seg om å prioritere tannhelse til dem som trenger støtten mest. Derfor synes Den norske tannlegeforening (NTF) at det er et skritt i feil retning når regjeringen i forslaget til statsbudsjett fraviker ambisjonene om å styrke den sosiale profilen på tannhelsebudsjettet. Heldigvis kan denne urettferdigheten lett rettes opp. NTF har i dagens høring med Helse- og omsorgskomiteen vist hvordan Stortinget ved små justeringer på tannhelsebudsjettet kan gi pengene tilbake til dem som trenger dem mest, uten at dette vil koste en krone mer ut over den allerede foreslåtte økonomiske rammen.

Over tid har et bredt stortingsflertall holdt stø kurs og prioritert økonomiske satsinger til dem som trenger tannbehandling mest. Dette er en politisk retning vi i NTF har støttet opp om. Undersøkelser i Norge og Sverige viser at de som har lavest inntekt, går sjeldnere til tannlege enn de med høyest inntekt, i følge Tannhelsemeldingen (St.meld. nr 35, 2006-2007). I behandlingen av meldingen viste komiteen til at ulike levekårsundersøkelser har dokumentert en tett sammenheng mellom økonomi, helse og generelle levekår. Høye egenandeler til tannhelsebehandling bidrar dermed til dårligere generell helse. Og for å bruke Helse- og omsorgskomiteens egne ord, «reduserte levekår på grunn av dårlig økonomi og dårlig tannstatus har i tillegg betydelig virkning for den enkeltes selvbilde».

 

Usosiale kutt

Med dette som bakteppe er det vanskelig å forstå hvorfor regjeringen i forslaget til neste års statsbudsjett velger å gå bort fra linjen om å prioritere de mest utsatte. Regjeringen foreslår at Stortinget ikke oppjusterer Folketrygdens takster for tannbehandling i 2015. Dette innebærer i følge departementet et kutt på om lag 74 millioner kroner. For dem som trenger tannbehandling mest, blir det altså dyrere å gå til tannlegen neste år.

Det er imidlertid verre at det i tillegg foreslås direkte kutt i enkelte av takstene, en redusert bevilgning på ca. 11,6 millioner kroner. Disse konkrete kuttene vil ramme pasienter som sliter med munntørrhet, periodontitt og patologisk tannslitasje. Dette er utsatte grupper med store lidelser som Stortinget tidligere har prioritert. Et målrettet kutt her rammer altså mange av de aller svakeste pasientene ekstra hardt.

NTF ser med bekymring på at regjeringen også - uten forvarsel - nær halverer tilskuddet til tannlegenes sykehjelpsordning. Dette er en ordning som har eksistert i over 50 år, og som gir et sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende tannleger med små virksomheter. Disse er særdeles sårbare ved sykdom og svangerskap.

 

Fra pasienter til bygg

Kuttene i takstene for utsatte pasienter og i sykehjelpsordningen tilsvarer omtrent 22 millioner kroner som omprioriteres til kapittel 770 post 21 og 70. Pengene foreslås brukt til å øke satsingen på «regionale kompetansesentre» og på spesialistutdanning.

Istedenfor å øke bevilgningen til de regionale kompetansesentrene, foreslår vi å bruke disse pengene til å reversere kuttene i trygdetakster og sykehjelpsordningen. Med andre ord foreslår ikke vi å ta penger fra andre gode formål i statsbudsjettet, men omprioritere innenfor rammene av tannhelsebudsjettet.

De regionale kompetansesentrene for tannhelse har vært under oppbygging i flere år. NTF er enig i Stortingets mål for sentrene, som har vært å sikre kompetanseutvikling og tannlegedekning over hele landet. Vi får imidlertid tilbakemeldinger fra medlemmer rundt om i landet som tyder på at kompetansesentrene kan ha utviklet seg til noe langt ut over det som har vært Stortingets mål.

Det hersker en uro knyttet til at statlig godt finansierte sentre nå ser ut til å etablere seg som konkurrenter til allerede eksisterende spesialisttilbud i regi av privatpraktiserende tannleger, og det i områder der dekningen er god fra før. Da bidrar ikke disse sentrene til kompetansespredning, slik målet opprinnelig var, men heller til økt sentralisering. Hvis dette er riktig, vil det i så fall være en effekt som er svært uønsket og som på lengre sikt kan svekke tannlegedekningen i landet.

Vi ser også tegn til at sentrene utfordrer den godt fungerende grunnutdanningen for tannleger, fordi de etableres på samme sted og på grunn av sin finansieringsmodell kan overby universitetene i kampen om både lærekrefter og pasienter. Medfører dette riktighet, vil det få konsekvenser for kvaliteten på den norske tannlegeutdanningen og derigjennom for kvaliteten på behandlingen av norske pasienter.

Dette er en uro vi i NTF mener man bør ta på alvor før man bevilger nye millioner til de regionale kompetansesentrene. Vi foreslår derfor at det nedsettes et uavhengig utvalg som kan gjøre en fornyet behovsvurdering av sentrene, og se på i hvilken retning og i hvilket omfang en videre satsing bør gå for å svare på pasientenes og tannhelsetjenestens behov i fremtiden. Et slikt utvalg bør bestå av representanter fra NTF, universitetene, sentrene og fagmyndighetene. Dette er et forslag vi håper både Stortinget og Helse- og omsorgsministeren kan slutte seg til. Kunnskapsinnhenting på et så viktig område bør være i felleskapets interesse slik at offentlige penger brukes effektivt og riktig.

Den norske tannlegeforening mener at det i statsbudsjettet for 2015 er viktigere å skjerme utsatte pasientgrupper enn å øke tempoet i oppbygging av de regionale kompetansesentrene. Gjennom å slutte seg til vårt forslag kan Stortinget sørge for at pasienter med kompliserte tannsykdommer får nytte av pengene allerede til neste år, uten at dette koster en krone ut over det regjeringen allerede har foreslått på tannhelsefeltet.

Kommentarer

Kristoffer Øvstetun / 11 nov 2014 16:52 Godt svar Har nå sett videoen, godt svart camilla, jeg håper de nå lytter til dette og ihvertfall reverserer de direkte kuttene!

Torben Olsen / 11 nov 2014 16:36 Meget bra skrevet. Som om jeg skulle sagt det sjøl! Helt unødvendig av regjeringen å ta fra de svakeste for å lage kompetansesentre i storbyene, hvor det allerede er smekkfullt av kompetanse.

Reidun Stenvik / 11 nov 2014 16:04 Flott bidrag i debatten om statsbudsjettet Jeg har sett videoen av presidentens innlegg på Stortinget i dag. Politikerne burde la seg overbevise av dette når NTF ikke krever mer penger, bare foreslår en omprioriteringen innenfor budsjettrammen. Og innlegget på bloggen, som er en utdypning av argumentasjonen er, er velskrevet.