Søk

Vedtekter Romerike tannlegeforening

Vedtekter

Vedtekter for Romerike Tannlegeforening

Sist endret 23.10.2013

§ 1 Formål

Foreningens formål er å ivareta standens interesser faglig, sosialt og økonomisk og å fremme et kollegialt samhold.

§ 2 Medlemsformål

Foreningens medlemmer er: 1. Ordinære medlemmer, 2. Æresmedlemmer, 3. Korresponderende medlemmer, 4. Passive medlemmer.

1. Enhver tannlege som har sin hovedbeskjeftigelse på Romerike og som er medlem av NTF, skal være ordinært medlem.

2. Til æresmedlem skal innvoteres enhver som foreningen i særlig grad vil hedre.

3. Som korresponderende medlem kan innvoteres anerkjent tannlege, vitenskapsmann, samt enhver annen som har gjort seg fortjent av foreningen.

4. Som passivt medlem kan opptas ethvert medlem av NTF bosatt utenfor RTFs distrikt, eller tannlege innen distriktet som ikke praktiserer.

Passive medlemmer får innkallelse til alle møter. De har ikke stemmerett, og kan ikke velges i styrer og komiteer.

 • §  3 Innmelding og innvotering

  1. Ordinære medlemmers innmelding skjer i samråd med NTF.

  2. For passive medlemmer skjer innmelding skriftlig til sekretæren. Innmeldingene må godkjennes av styret. Nektes opptagelse, kan avgjørelsen innankes for første ordinære møte, hvor denne sak behandles for lukkede dører. Avgjørelsen skjer ved skriftlig votering og med alminnelig flertall.

  3. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer innvoteres på generalforsamlingen etter forslag fra styret. Votering skjer skriftlig og krever 2/3 flertall.

 • §  4 Utmelding

  Utmelding skjer skriftlig samtidig til NTF og RTF og trer i kraft 6 måneder etter utmeldingens dato. Ved flytting til annen lokalforening trer utmeldingen i kraft straks.

  § 5 Eksklusjon

  Hvis et medlem viser seg uverdig til medlemskap, overtrer foreningens vedtekter og bestemmelser eller unnlater å betale skyldig kontingent, kan styret innstille vedkommende overfor NTF til eksklusjon eller stryking som

medlem. Er styrets beslutning om dette ikke enstemmig, forelegges saken for et medlemsmøte.

Gjelder innstillingen et styremedlem, forelegges saken i alle tilfeller for medlemsmøte. I begge tilfeller kreves 2/3 flertall for vedtagelse.

§ 6 Kontingent

Kontingenten for neste år fastsettes av generalforsamlingen og betales forskuddsvis. Den følger foreningsåret.

Passive medlemmers kontingent skal ikke overstige 1⁄2 ordinær kontingent.

Tannleger som har vært medlemmer av NTF i 35 år, er fritatt for kontingent hvis de har fylt 67 år eller ikke lenger utøver tannlegeyrket og betaler 1⁄2 kontingent mellom 65 og 67 år.

Korresponderende medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

I særlige tilfeller kan styret dispensere fra bestemmelsene om kontingenten.

§ 7 Styret

Styret består av: Leder, nestleder, sekretær/arkivar, kasserer, kurskontakt og informasjonssekretær. Sekretær fungerer som referent.

I styret skal inngå 1 medlem fra UTV Akershus, valgt av dette. Lederen i lokalforeningen kan ikke samtidig være leder av UTV Akershus.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

Informasjonssekretær og kvalitetskontakt har møte- og forslagsrett ved styremøtene.

§ 8 Styrets plikter

Styret skal:
1.Lede foreningens virksomhet i samsvar med dens formål. 2.Påse at vedtekter og bestemmelser blir overholdt.

3.Forberede og ta standpunkt til de saker som skal behandles på generalforsamlingen og selv komme med forslag som det måtte finne påkrevet.

4.Arrangere regelmessige medlemsmøter, der møteinnkallelse og program sendes medlemmene minst en uke på forhånd.

5.Holde NTF underrettet om alt som kan ha betydning for hovedforeningens virksomhet.

6.Årlig gi innberetning til NTFs sekretariat om RTFs virksomhet.

§ 9 Styremedlemmenes plikter

1.Lederen sammenkaller styremøtene, leder alle forhandlinger og undertegner viktige skriv, som paraferes av sekretæren.

2.Nestlederen overtar lederens verv når denne har forfall.

3.Sekretæren refererer styremøtene, fører beslutningsprotokoll og den nødvendige korrespondanse i samråd med lederen. Kopi av beslutningsprotokoll sendes styremedlemmene, UTV Akershus og NTFs sekretariat. Sekretæren refererer alle medlemsmøter, fremlegger referat til godkjenning på neste møte og sender referat til NTFs sekretariat om avholdte kurser og møter.

4.Kassereren innkrever kontingent, betaler regninger, fører løpende regnskap og legger frem revidert regnskap for generalforsamlingen.

5.Kurskontakten planlegger og gjennomfører kurs og medlemsmøter samt holder kontakt med sponsorer.

6.Informasjonssekretæren sikrer informasjonsflyt mellom styret og medlemmene, oppdaterer medlemslister, holder elektronisk kontakt med NTF og oppdaterer nettsiden herunder elektronisk innkalling til kurs og medlemsmøter.

7.Ved forfall plikter styremedlem å tilkalle vara.

§ 10 Generalforsamling

Generalforsamling avholdes hvert år om høsten i god tid før ledermøtet eller representantskapsmøtet i NTF. Skriftlig kunngjøring om generalforsamling med dagsorden sendes medlemmene minst 14 dager på forhånd.

Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. Beslutninger avgjøres med alminnelig flertall, og ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Bare tilstedeværende medlemmer som har oppfylt sin kontingentforpliktelse, har stemmerett.

Generalforsamlingen skal:

1.Behandle årsberetning og regnskap for siste foreningsår.

2.Behandle representantskapssaker.

3.Velge leder samt medlemmer med varamedlemmer til RTFs styre i tråd med §11.

4.Velge representanter med personlige vararepresentanter til NTFs representantskap i henhold til NTFs vedtekter § 6. Lederen er selvskreven representant.

5.Velge 2 revisorer.

6.Velge 3 medlemmer med personlige varamedlemmer til klagenevnda, jf. § 15. Både offentlig ansatte og privatpraktiserende tannleger skal være representert.

7.Velge kvalitetskontakt med vararepresentant. 8.Velge 3 medlemmer til valgkomite med vara. 9. Fastsette kontingenten for kommende år.

10.Behandle eventuelt innkomne saker. Disse må være styret i hende innen 31. august.

§ 11 Valg

Valg av medlemmer til styret i RTF gjelder for to år av gangen, unntatt valg av leder og vararepresentanter, som velges for ett år av gangen. Valg av medlemmer under punkt 4, 5, 6, 8 i § 10, gjelder for ett år av gangen. Valg av medlemmer under punkt 7 i § 10 gjelder for to år av gangen. Valg av styre foregår skriftlig.

Lederen velges ved eget valg. For lederen gjelder absolutt flertall. Er det ved valg til leder ikke absolutt flertall, foretas omvalg. Oppnås fremdeles ikke absolutt flertall, er omvalget bundet til de to som ved første omvalg hadde flest stemmer.

Det øvrige valg på styremedlemmer gjøres samlet, likeledes valg av vararepresentanter.

Styret velger innen sin midte nestleder, sekretær, kasserer, kurskontakt og informasjonssekretær.

Intet medlem kan unnslå seg for valg, dog kan fratredende styremedlemmer frasi seg gjenvalg for 2 år.

Valgkomite skal innstille medlemmer til valg.

Ved valg til alle tillitsverv i RTF bør det legges vekt på en balansert representasjon mellom tannleger fra offentlig og privat sektor.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles når styret finnet det påkrevet, eller minst 1/4 av medlemmene forlanger det.

På ekstraordinær generalforsamling behandles bare de saker som er kunngjort i innkallelsen.

Innkallelse skjer med 14 dagers varsel. Enhver lovlig innkalt ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktig.

§ 13 Forenings- og regnskapsår

Foreningsåret følger kalenderåret. Nyvalgt styre trer i funksjon fra 1. januar påfølgende år. Regnskapsåret avsluttes 31. desember.

§ 14 Representantenes plikter

Lokalforeningens representanter til NTF plikter å møte på NTFs representantskapsmøter. Er en representant forhindret, møter vararepresentanten. Er denne også forhindret, bemyndiger lederen et annet medlem til å møte, idet skriftlig melding om dette sendes til NTFs sekretariat.

Blir en representant valgt inn i hovedstyret, rykker varamannen opp som fast representant.

Kommer en representant under sin funksjonstid i uoverensstemmelse med foreningen om saker som skal behandles i representantskapet, plikter han å tre tilbake, hvis foreningen med 2/3 flertall ber om det.

RTF kan ikke gi representantene bundet mandat, dog kan representantene pålegges å fremlegge for representantskapet et avstemningsresultat fra generalforsamlingen hvor representantskapssakene ble behandlet. Representantene plikter å avgi beretning for foreningen.

§ 15 Kollegiale bestemmelser

NTFs etiske regler, samt regler om klagenevnder og voldgiftsrett gjelder også for RTF.

Tvist mellom pasient og tannlege henvises til foreningens klagenevnd. For denne gjelder egen instruks. Medlemmene plikter å følge klagenevndens avgjørelse.

§ 16 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Forslag herom må være sendt til sekretæren innen 31. august og må være medlemmene i hende minst 8 dager før generalforsamlingen.

Vedtektene må ikke stå i strid med NTFs vedtekter. Vedtektsendringer trer i kraft fra det tidspunkt generalforsamlingen bestemmer.

§ 17 Oppløsning

I tilfelle av foreningens oppløsning, bestemmer NTF representantskap hvordan mulige forhåndenværende midler skal disponeres