Søk

Vedtekter Rogaland tannlegeforening

Endret siste gang 3. februar 2010

§ 1 Navn

Rogaland tannlegeforening (RTF) er Den norske tannlegeforenings lokalforening i Rogaland fylke, unntatt nordre del, Haugaland.

 

§ 2 Formål

Rogaland tannlegeforening skal representere NTF i sitt område, fremme NTFs formål og herunder ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, fremme kollegialt samhold, samt arbeide for en bedret oral helse i befolkningen.

Lokalforeningen skal holdes orientert om det lokale forhandlingsutvalgs virksomhet, og bistå dette om nødvendig slik at den samlede virksomhet i NTFs organer i området gir en rimelig balanse mellom særinteresser, og tjener felles interesser.

 

§ 3 Formålstiltak

Foreningens formål fremmes:

a)        innad - ved regelmessige møter med foredrag og kurs,

b)        utad - ved informasjon til befolkningen.

 

§ 4 Medlemskap

Foreningens medlemmer kan være ordinære medlemmer, passive medlemmer, assosierte medlemmer, studentmedlemmer, inviterte medlemmer, korresponderende medlemmer og æresmedlemmer.

a)        Ordinært medlem er ethvert medlem av NTF med bopel/hovederverv i RTFs område.

b)        Passivt medlem av RTF er et passivt medlem av NTF som ønsker å opprettholde medlemskap i lokalforeningen. Dette må meldes skriftlig til styret.

c)         Assosiert medlem er et medlem av en annen lokalforening som ønsker å opprette assosiert medlemskap i RTF. Dette må meldes skriftlig til styret.

d)        Studentmedlem er en odontologistudent som ønsker å opprette studentmedlemskap i RTF. Dette må meldes skriftlig til styret.

e)         Invitert medlem er interesserte utenfor standen med særlig tilknytning til odontologien eller RTF.

f)          Til korresponderende medlem kan innvelges enhver innen standen.

g)         Til æresmedlem kan innvelges enhver som har gjort en særlig aktiv innsats for foreningen og dens formål, eller som foreningen i særlig grad vil hedre.

 

§ 5 Utmeldelse/eksklusjon

Utmeldelse av NTF gjelder automatisk som utmeldelse av RTF.

Hvis et medlem viser seg uverdig til medlemskap, overtrer foreningens vedtekter, kollegiale bestemmelser eller ikke betaler sin kontingent, kan styret overfor NTF foreslå vedkommende til eksklusjon eller strykning som medlem.

Er styrets forslag ikke enstemmig, legges saken frem på et medlemsmøte. Gjelder det et styremedlem, bringes saken i alle tilfelle inn for medlemsmøte, hvor 2/3 flertall kreves for vedtak.

 

§ 6 Etikk regler

De etiske regler som til enhver til gjelder for NTF, gjelder også for RTF.

 

§ 7 Tvistemål mellom pasient/tannlege

NTFs vedtekter og bestemmelser om lokalforeningens klagenevnder gjelder i RTF.

 

§ 8 Kontingent

Kontingent fastsettes av generalforsamlingen med alminnelig flertall og skal betales av alle ordinære medlemmer.

For passive medlemmer, assosierte medlemmer, studentmedlemmer og inviterte medlemmer, fatter generalforsamlingen særskilte vedtak om kontingent.

Styret kan beslutte at et medlem på grunn av særskilte forhold kan betale redusert kontingent eller være fritatt for kontingent.

 

§ 9 Foreningsoppbygning

Oppbygningen i RTF er:

1) Generalforsamling

2) Representanter til NTFs representantskap

3) Styret

4) Det lokal forhandlingsutvalg

5) Sponsorgruppe/utstillingskomité

6) Utvalg:

      a)      Klagenevnd

      b)      Valgkomité

      c)       Fagkomité

      d)      Informasjonssekretariat

7)  Øvrige tillitsvalgte valgt av generalforsamlingen

8)  Andre utvalg:

      a)      Samarbeidsutvalg med fylkesmyndighetene

      b)      Samarbeidsutvalg med tannteknikerlauget

      c)       Yrkesutvalg for tannlegeassistenter

 

§ 10 Generalforsamling

a) Generalforsamling holdes hvert år etter årsmøte til det lokale forhandlingsutvalg og før NTFs representantskapsmøte. Medlemmene innkalles med minst to ukers varsel og underrettes samtidig skriftlig om de saker som skal behandles av generalforsamlingen, derunder valgkomiteens innstilling. Enhver lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig. For vedtak kreves alminnelig flertall. Stemmerett har ordinære medlemmer, passive medlemmer som betaler kontingent og æresmedlemmer innen standen.

b) Generalforsamlingen skal:

     1)       Behandle styrets årsmelding og regnskap.

     2)       Referere årsmelding fra det lokale forhandlingsutvalg.

     3)       Fastsette kontingent for følgende år etter forslag fra styret.

     4)       Behandle NTFs representantskapssaker.

     5)       Foreta valg av styre og andre tillitsvalgte.

     6)       Foreta valg av representanter til NTFs representantskap med vararepresentanter.

     7)       Behandle andre saker som er ført opp på dagsorden.

8)       Behandle saker som ikke står på dagsorden dersom 2/3 av generalforsamlingen vedtar

                           det. Realitetsbehandling av slike saker krever 2/3 flertall.

c)  Valg og stemmegivning.

     Styret og tillitsvalgte velges for 1 år.

Valgene foregår skriftlig. Er bare én kandidat foreslått, kan valget skje ved akklamasjon, unntatt valg på leder som alltid skal skje skriftlig. Hvis man ved et valg ikke oppnår halvparten av de gitte stemmer, foretas en ny avstemning inntil 3 ganger.

Den som ved siste avstemning har fleste stemmer, anses som valgt. Ingen kan samtidig

inneha vervet som leder i foreningen og i det lokale forhandlingsutvalg.

Inviterte-, korresponderende- og æresmedlemmer innvelges av generalforsamlingen med 2/3 stemmeflertall.

Valg av æresmedlemmer krever skriftlig avstemning. Øvrige saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall.

Skriftlig avstemning kan kreves av 1/3 av de stemmeberettigede. I tilfelle stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget.

 

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles etter beslutning av minst halvparten av styremedlemmene eller på forlangende av 1/5 av medlemmene. Den innkalles etter de samme regler som ordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som står på sakslisten.

 

§ 12 Vedtektsendringer

Forslag til endring i vedtektene må sendes styret senest to måneder før generalforsamlingen.

Vedtektene kan kun forandres på en ordinær generalforsamling, og da med minst 3/4 flertall.

Endringene trer i kraft straks dersom ikke annet bestemmes. Endringer i NTFs vedtekter medfører automatisk tilsvarende endringer i RTFs vedtekter, i tilfelle uoverensstemmelser.

 

§ 13 Sammensetning av styre/underutvalg

a) Styret

     Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, samt tre vararepresentanter. En representant fra det lokale forhandlingsutvalg, fortrinnsvis lederen, foreslås innvalgt i det ordinære styret.

 

b) Klagenevnd

     Klagenevnden består av 5 medlemmer valgt av RTF, samt en representant oppnevnt av Rogaland Forbrukerråd. RTF velger 2 vararepresentanter. Lederen velges ved særskilt valg.

             For klagenevnden gjelder NTFs instruks.

 

c) Valgkomité

     Valgkomiteen består av 3 medlemmer.

     Lederen velges ved særskilt valg. Komiteen innhenter forslag til tillitsvalgte og avgir sin innstilling til styret 1 måned før valgene.

 

d) Fagkomité

     Fagkomiteen består av 5 medlemmer.

     Lederen velges ved særskilt valg. Lederen bør tilhøre styret. Fagkomiteen legger fram for styret et fagprogram i henhold til NTFs tidsrammer.

 

e) Informasjonssekretariat

     Informasjonssekretariatet består av 3 medlemmer. Lederen velges ved særskilt valg. Lederen bør tilhøre styret.

     Informasjonssekretariatets oppgaver er:

     - innad informasjon ved medlemsskriv

     - utad informasjon i samråd med lokalforeningens leder.

 

f)  Sponsorgruppe/utstillingskomité består av styrets nestleder som leder av gruppen og 2 medlemmer valgt av RTF.

 

§ 14 Styrets oppgaver

Styrets funksjonstid er fra kalenderår til kalenderår. Styret leder foreningens virksomhet, påser at vedtekter og bestemmelser overholdes, og har ansvaret for foreningens økonomi.

Styret er hovedansvarlig for informasjonsvirksomhet, faglig virksomhet og kollegialt samvær.

Styret forbereder og gir innstilling i saker som skal opp på generalforsamlingen og fremmer selv eventuelle forslag.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

Lederen tillyser og leder styre- og medlemsmøter. Lederen representerer foreningen utad. Lederen fordeler arbeidet innad i styret.

Lederen er automatisk representant til NTFs representantskap.

Nestleder overtar lederens funksjoner i dennes fravær og når det ellers er hensiktsmessig.

Sekretæren bestyrer sekretariatet og fører forhandlings- og beslutningsprotokoll for styret, medlemsmøter og generalforsamling. Sekretæren fører i samråd med lederen foreningens korrespondanse og utarbeider forslag til årsberetning.

Kassereren innkrever kontingent og andre fordringer og betaler alle regninger. Kassereren fører foreningens regnskap og sørger for at revidert regnskap blir forelagt generalforsamlingen.

Regnskapsåret varer fra 1. januar til 31. desember.

 

§ 15 Oppløsning av foreningen

Foreningens oppløsning må vedtas på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall.

I tilfelle oppløsning, disponeres foreningens midler av NTFs representantskap til fordel for nye tannlegeforeninger i området.