Søk

Viktig informasjon fra Helsedirektoratet om Gult hefte

NTF har fått tilsendt ny og viktig informasjon fra Helsedirektoratet om endringer i refusjonsordningen med umiddelbar iverksettelse. Vi reagerer på prosessen og på tidsaspektet, og vil ta dette opp med myndighetene.

Revidert versjon av rundskriv mv. – ikrafttredelse 15. februar 2017

NTF mottok sent på ettermiddagen 15. februar en e-post fra Helsedirektoratet vedlagt revidert versjon av rundskriv mv om folketrygdens refusjonsordning for tannbehandling. Beskjeden var at endringene trådte i kraft fra og med samme dag som e-posten var sendt, altså 15. februar 2017. 
 
Direktoratet bemerker at det gjelder revidert ordlyd i takst 9 og i merknadene til enkelte 400-takster.
 
Så vidt vi kan se er det gjort endringer i merknadene til takst 9, 404, 405, 410, 415 og 418. 
 
NTF er kritisk til både prosessen og tidsperspektivet i denne saken. Når offentlige myndigheter vil gjennomføre endringer i forskrifter, rundskriv eller forvaltningspraksis er det normalt å ta med berørte organisasjoner og etater på råd. Selv om endringene er forholdsvis små, vil de kunne ha betydning både for innbyggernes rettigheter og for hvordan helsetjenesten skal organiseres. Normalt skal da de som blir berørt, involveres tidlig i prosessen for å sikre et godt beslutningsgrunnlag. 
 
At endringer gjøres gjeldende fra samme dag vi får informasjon tilsendt, er bekymringsfullt. Det vil være svært krevende for tannlegene som behandlere å følge med på endringer og å bruke regelverket riktig hvis dette er slik prosessene skal foregå i fremtiden. NTF vil derfor kontakte relevante myndigheter om saken. 
 
NTF understreker at det uansett er svært viktig at vi som behandlere benytter regelverket korrekt, og oppfordrer alle medlemmer til å sette seg grundig inn i de reviderte reglene.
 

Generell informasjon fra Helsedirektoratet

Fom 1.1.2017 er beløpsgrensen for egenandelstak 2 kr 1 990, og for tannhelse er det behandling som faller inn under Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom punktene 5 (Sykdommer og anomalier i munn og kjeve) og 6 (Periodonti). Beløpsgrensen gjelder godkjente egenandeler slik oppført i forskriftens takstdel.
 
Når det gjelder stønad til tannbehandling fra folketrygden, så gjelder generelt følgende:
  • Hovedregelen er at personer over 20 år selv betaler for tannbehandlingen de har behov for
  • Formålet med bestemmelsene i folketrygdloven § 5-6 og § 5-6 a er å gi bestemte grupper, ut over dem som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven § 1-3, hel eller delvis stønad til utgifter til tannbehandling
  • Folketrygdloven hjemler kun stønad til nødvendig og forsvarlig tannbehandling
  • I de tilfeller der behovet for tannbehandling kan avhjelpes med ukomplisert behandling skal denne behandlingsformen benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer
  • Behandler må kunne dokumentere sine vurderinger med hensyn til rettigheter og pasientjournalen skal inneholde alle de opplysninger som er relevante og nødvendige
Som det fremgår av rapporten fra Helfo, oppdager en at det forekommer feil ved innsendte krav. Klikk her for å laste ned rapporten
 

Publisert: 16.02.2017