Søk

NTFs arbeid rundt innstrammingene i innslagspunkt 14

Innstrammingene i innslagspunkt 14 har store ringvirkninger for pasientene, og NTF prioriterer denne saken høyt. Det er avtalt møte med statsråd Bent Høie, vi har kontinuerlig dialog med Helse- og omsorgskomiteen, i tillegg til at vi har bedt om møte med Helsedirektoratet og Helfo.

Vi viser til tidligere publisert skriv og nettartikkel "Oppklaring om odontofobi", publisert 23. desember. NTF er svært bekymret for de pasientene som tidligere kunne få støtte til tannbehandling etter punkt 14 i trygdeordningen. Vår entydige konklusjon er at de nye presiseringene innebærer en vesentlig innstramming av mulighetene for å få stønad etter punkt 14.

Stortinget har tidligere vedtatt at flere pasienter skulle få rett til stønad etter punkt 14, blant annet ved å endre ordlyd fra manglende til sterkt nedsatt egenomsorg samt å fjerne krav til erklæring fra spesialist. De nye presiseringene vil nå, slik vi leser dem, føre til en kraftig innstramming. Svært mange av de pasientene som tidligere har falt inn under innslagspunktet, vil ikke oppfylle de nye kriteriene.

Denne saken er et høyt prioritert arbeidsområde.

Hva gjør NTF?

  • Det er avtalt et møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie.
  • Vi har hatt dialog med politikerne i Helse-og omsorgskomiteen om denne saken siden budsjettet ble lagt frem i oktober. De neste ukene har vi berammet møter med flere av partiene og venter på bekreftelse fra de resterende.
  • Vi har dialog med Helsedirektoratet og Helfo om tolkning av regelverket og overgangsregler.
  • Vi vil også be om et møte med Helsedirektoratet og Helfo angående direkteoppgjørsavtalen, kontrollvirksomheten mv.
  • Vi har berammet møte med fylkestannlegenes arbeidsutvalg hvor vi vil ta opp saken.
  • Vi har kontakt med fagmiljøer og medlemmer med stort engasjement for saken.
  • Vi har kontakt med media, og vurderer kontinuerlig hensiktsmessigheten av å bruke media.

Hvordan skal våre medlemmer forholde seg til saken?

  • Det nye regelverket er nå trådt i kraft og vi må forholde oss til de endringene som nå har kommet.
  • Vi har fått henvendelser fra medlemmer som er usikre på hvordan man skal forholde seg til påbegynt behandling på pasienter som nå vil falle utenfor punkt 14. Vi er i dialog med Helsedirektoratet om saken. Vårt råd er å avvente videre behandling hvis mulig til vi får mer informasjon om saken.
  • Ta kontakt med med NTF på info@tannlegeforeningen.no hvis dere har spørsmål eller innspill.

Publisert: 05.01.2018