Søk

Justering av takster for tannbehandling

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har NTF mottatt varsel om endring av enkelte takster for tannbehandling (702 og 703). Endringene gjelder fra 1. juli 2017.

I Prop. 129 S (2016-2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2017, er det under omtalen av kapittel 2711 Spesialisthelsetjenester mv., post 72 Tannbehandling, foreslått at takstene 702 (studiemodell, per kjeve) og takst 703 (soklet artikulerende modell, per sett), nedjusteres til dekning av økte utgifter på til sammen 3,5 mill. kroner over kap. 720, post 01 og 720, post 21.

Under forutsetning av Stortingets budsjettvedtak har departementet fastsatt at takstene 702 og 703 nedjusteres til følgende beløp, gjeldende fra 1. juli 2017:
Takst 702: honorartakst 280,-, refusjonstakst 175,-, egenandelstakst 105,-
Takst 703: honorartakst 650,-, refusjonstakst 410,-, egenandelstakst 240,-

Publisert: 16.06.2017