Søk

​Innslagspunkt 14: Saken må løses med dialog

Endringene i regelverket for innslagspunkt 14, og konsekvensene av disse, har skapt usikkerhet blant NTFs medlemmer. NTF er grunnleggende uenige i endringene og jobber aktivt mot både politikere og myndigheter, men er overbevist om at saken løses best med dialog.

NTF har stor forståelse for at endringene i regelverket for innslagspunkt 14 har skapt usikkerhet og frustrasjon. Vi er grunnleggende uenig i de endringene som er gjort, og vi savner også tydelig informasjon om konsekvensene av endringene. Samtidig er vi overbevist om at denne saken løses best med dialog. Vi jobber nå med å få oversikt over de uklarheter denne saken har medført både i forhold til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og HELFO, i tillegg til at vi har dialog med Stortinget og regjeringen.

Fraråder oppsigelse av direkteoppgjørsavtalen
Vi har registrert at noen argumenterer for å si opp direkteoppgjørsavtalen på bakgrunn av denne saken. Vi har forståelse for den frustrasjonen som denne saken har skapt og bakgrunnen for at dette spørsmålet nå har kommet opp, men vi vil samtidig fraråde å gjøre alvor av det. NTF har vurdert de juridiske sidene ved en slik oppsigelse av avtaler, og konsekvensene vil etter vårt syn være uoversiktlige og innebære flere ulemper, både for pasientene og tannlegene.

Tannlegen har dessuten, uavhengig av oppgjørsavtalen, en plikt til å sørge for at pasienten får de ytelser den har krav på. Dette følger både av lov om helsepersonell § 6, av forskriften om stønad § 1 og er også presisert på pasientskjema som tannlegen må fylle ut dersom pasienten selv fremmer refusjonskrav.

Uansett om man har en direkteoppgjørsavtale eller ikke, må man som helsefaglig profesjonsutøver forholde seg til trygdereglene og vurdere om pasienten har krav på rettigheter og også gi pasienter råd om mulighet for trygderefusjon. Man vil videre måtte forholde seg til pasienter som eventuelt ikke får den refusjonen de har blitt forespeilet.

Behov for klargjøring av regelverket
Problemet med et uklart regelverk, og med tolkningen av dette, vil altså ikke forsvinne selv om man sier opp direkteoppgjørsavtalen. NTF vil derfor fortsette å arbeide for en klargjøring av regelverket og for forsvarlig forvaltningspraksis hvor også tannlegenes i interesser blir ivaretatt. Vi vil også ta med oss disse signalene videre i de kommende møtene med helse- og omsorgsministeren og med andre politikere og byråkratiet. Det representerer et klart og tydelig signal fra norske tannleger til helsemyndighetene.

Publisert: 11.01.2018