Søk

Regjeringen vil fortsatt flytte tannhelsetjenesten

På tross av massiv motstand både i fagmiljøene og blant landets fylker og kommuner, velger Helse- og omsorgsministeren å fremme lovforslag om å flytte ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten til kommunene.

Regjeringen ved helse- og omsorgsminister Bent Høie har i dag lagt fram følgende proposisjon til Stortinget  med forslag til lovvedtak blant annet om flytting av ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene.

Prop. 71 L (2016–2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)

Ikke overrasket, men svært skuffet

- Vi er kanskje ikke så veldig overrasket, men vi er svært skuffet over at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har tatt hensyn til høringsinstansenes nærmest samstemmige dom over forslagene i høringsnotatet fra 2016, sier president i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum.

- I sum var det massiv motstand mot å flytte den offentlige tannhelsetjenesten. Likevel tillater HOD seg å konkludere med at de "finner likevel ikke innvendingene så tungtveiende at de rokker ved selve grunnlaget for forslagene i høringsnotatet".  Vi er svært kritiske til dette, oppsummerer Steinum.

Oppsplitting som rammer pasientene

Tannlegepresidenten understreker at den norske tannhelsemodellen er en godt dokumentert suksess, med god dekning i hele landet og stadig forbedret tannhelse i befolkningen.

- De endringene som regjeringen nå foreslår, vil føre til en oppsplitting av dagens robuste fagmiljøer. Resultatet blir et lappeteppe av ulike løsninger der pasientene blir taperne, påpeker Steinum, og viser til at hele grunnlaget for stortingsvedtaket om at tannhelsetjenesten bør flyttes, var basert på en forutsetning om store og robuste kommuner. Dette kravet er på langt nær oppfylt.

Satser på Stortinget

- Veldig mange små kommuner må dermed lage interkommunale selskaper - stikk i strid med målet med kommunereformen, fastslår presidenten.

- Vi setter nå vår lit til at stortingspolitikerne kommer til en annen konklusjon enn helse- og omsorgsministeren og regjeringen, er budskapet fra Camilla Hansen Steinum.

Mer om saken

Publisert: 31.03.2017