Søk

Oppfølgingsmøte Grefsenerklæringen mot vold mot barn

I fjor signerte alle landets helsetopper "Grefsenerklæringen mot vold mot barn". Torsdag 26. april inviterte Barneombudet og Helsedirektoratet til oppfølgingsmøte hvor de ulike aktørene fortalte hvilke tiltak som er iverksatt og hva som gjenstår i arbeidet.

Grefsenerklæringen lyder
Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og for samfunnet som helhet. Vi anerkjenner at helsetjenestene har en sentral rolle i alle faser av arbeidet mot vold. Vi stiller oss bak denne erklæringen for å styrke det forebyggende arbeidet mot vold og overgrep, og sikre barna riktig hjelp til rett tid.

Lindboe
Barneombud Anne Lindboe startet dagen med å nok en gang slå fast at vold mot barn er en av de størstehelseutfordringene vi har. 10% av norske barn er utsatt for fysisk eller psykisk vold, og mange sliter med konsekvenser av dette resten av livet. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen omtalte vold som en smittsom og arvelig sykdom, og påpekte at andre smittsomme sykdommer har vaksiner og behandling - det har ikke vold. Men økt kunnskap om problemet er en start - for kunnskap forplikter.

Første skritt på veien er å annerkjenne vold mot barn som et helseproblem og at helsepersonell har et ansvar for å forebygge, oppdage og melde fra om vold og overgrep. Grefsenerklæringen en viktig start på dette arbeidet.

Godt i gang med arbeidet

anne rønnebergOver halvparten av alle fysiske overgrep skjer i hode- og halsregionen, og en stor del av de seksuelle overgrepene er orale. Dårlig tannhelse kan også være en indikator på omsorgssvikt. Tannlegene har derfor en unik mulighet til å oppdage, og dokumentere, vold, omsorgssvikt og overgrep mot barn, og er en sentral aktør i dette arbeidet.

Anne Rønneberg avga status på vegne av NTF, og kunne fortelle at NTF har kommet langt i arbeidet med de tre punktene vi forpliktet oss til, nemlig å bidra til økt kjennskap til rettsodontologiske undersøkelser ved statens barnehus og bruk av ny fagprosedyre for undersøkelser av barn, bidra til å øke kunnskapen om vold og overgrep hos tannhelsepersonell, samt utarbeide og implementere råd til tannhelsepersonell fra Forandringsfabrikken.

1) Ny fagprosedyre
I mars 2017 ble det publisert en ny
fagprosedyre for tannlegeundersøkelse av barn utsatt for vold og overgrep. Dette viktige arbeidet ble initiert ved Barnehuset i Kristiansand og leder Anne-Lise Farstad. Fagprosedyren er per i dag tatt i bruk ved 8 av de 11 barnehusene igangsatt samarbeid med tannhelsetjenesten. Det gjennomføres også, som ledd i en spesialistoppgave ved Avdeling for pedodonti og atferdsfag ved UIO, fokusgruppeintervjuer av ansatte ved to av barnehusene for å avdekke barrierer i forhold til implementering.

2) Nye retningslinjer og økt fokus på kompetanse

Helsedirektoratet skal i løpet av 2018 publisere deler av «Nasjonale faglige retningslinjer for gode tannhelsetjenester til barn, 0-20 år», også kalt TannBarn. Der vil det komme anbefalinger om tannhelsepersonells rolle i å avdekke og henvise videre, eller melde mistanke om vold eller overgrep. Det vil gjøre prosedyrene klarere og tryggere, og vi får en nasjonal standard på arbeidet.

Utdanningsinstitusjonene legger vekt på disse temaene i undervisning og forskning, og Tannlegeforeningen har også fokus på dette i sin kurs- og etterutdanningsvirksomhet. Tannlegeforeningen jobber også kontinuerlig med å formidle kunnskap ut til tannhelsepersonell om nye retningslinjer og fagprosedyrer.

3) Råd fra "Tannproffene"
anne & anneRønneberg kunne også presentere rykende ferske råd fra Forandringsfabrikkens «tannproffer» om hvordan vi som tannhelsepersonell skal møte og behandle barn og unge. Tannlegeforeningen skal bidra til å formidle disse rådene i løpet av 2018 og 2019.

Rådene fra tannproffene lyder:

  • Si hva du heter, bruk fornavn og fortell litt om deg selv uten munnbind
  • Ha et vennlig venterom og behandlingsrom
  • Ha god nok tid til at jeg føler meg trygg og ikke er til bry
  • Snakk med meg alene
  • Gi meg informasjon jeg kan forstå
  • Lær meg å ta vare på tennene mine
  • Spør meg hvordan jeg har det – tål svaret jeg kommer med
  • Vær ærlig, men si det på en hyggelig måte
  • Bry deg om meg – ikke bare tennene mine
  • Hvis du må henvise til barnevernet, så prøv først å gjør det i samarbeid med meg


Skryt til tannlegene - og veien videre

Barneombudet avsluttet seansen med å si at hun var stolt og glad av å se de store fremskrittene som har skjedd på området. Tannhelsetjensten ble også holdt frem som et godt eksempel på både ikke-møtt rutiner og utarbeidelse av gode prosedyrer og retningslinjer, samt høyt engasjement i profesjonen. Det ble presisert at det er viktig at barn og unge under 18 fortsetter å være førsteprioritet i den offentlige tannhelsetjenesten da oppfølgingen av denne gruppen dreier seg om så mye mer enn karies.

Grefsenerklæringen markerer på ingen måte slutten på dette arbeidet. Det holder ikke med visjoner og store ord. Det trengs mer kunnskap og mer forskning. Engasjement alene er ikke nok, og ikke alt engasjement gir resultater - vi må vite mer om hva som faktisk har effekt.

NTF skal forsette å sette fokus på barn som er utsatt for vold og omsorgssvikt og gjennomføre konkrete tiltak som vil få praktisk betydning for mange av de barna som sitter i tannlegestolen.

gruppeMer nyttig informasjon:

Publisert: 26.04.2018