Søk

Ny SSB-rapport om tannhelserefusjoner

SSB har nylig publisert rapporten «Utgifter til behandling hos tannlege - Ein sosioøkonomisk analyse av vaksne mottakarar av folketrygdrefusjonar».

Rapporten inneholder ingen store overraskelser. Som forventet har alder, behandlingsbehov og sosioøkonomisk posisjon størst betyding for hvem som mottar refusjoner fra folketrygden ved tannbehandling.

Det er en høyere del som mottar tannhelserefusjoner blant stønadsmottakere og blant personer med lav utdanning sammenliknet med resten av den voksne befolkningen.

Resultatene i rapporten viser også at alder er en svært viktig faktor for å forklare hvem som mottar tannhelserefusjoner. Ulikt behandlingsbehov i ulike aldersgrupper ser ut til å være en viktig årsak til delen som mottar tannhelserefusjoner i ulike aldersgrupper.

Rapporten har i all hovedsak benyttet KUHR-data koblet med SSBs statistikkregister for å se hvordan refusjoner ved tannbehandling fordeler seg i befolkningen etter ulike sosioøkonomiske og regionale bakgrunnskjennetegn. Rapporten er et resultat av et oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet. Ansvarlige for rapporten er Trond Ekornrud, Othilde Skjøstad og Inger Texmon.

Les mer om rapporten på www.ssb.no eller åpne og les rapporten som pdf

Publisert: 05.10.2015