Søk

Ny IA-avtale er signert

Onsdag 18.desember signerte regjeringen og partene i arbeidslivet ny IA-avtale for de neste fire årene. Avtalen legger vekt på forebyggende arbeid på arbeidsplassen med mål om lavere sykefravær og redusert frafall.

- Avtalen flytter innsatsen fra reparasjon til forebygging. Ledelse, trivsel, faglig utvikling, arbeidspress og omstillinger har stor betydning for om folk blir sykemeldte eller forsvinner ut av arbeidslivet. Akademikerne har lenge jobbet for bedre forebygging på arbeidsplassene, og jeg vil si at avtalen er et gjennombrudd for denne tankegangen, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Lettere for dem som står utenfor

Avtalen inneholder en rekke tiltak for å nå målene. Det settes av 70 millioner årlig for å gi ledere og tillitsvalgte mer kunnskap og bedre verktøy for å lykkes med forebygging på akkurat deres arbeidsplass.

- Jeg er fornøyd med at avtalen fastslår at godt samarbeid om forebygging også vil gjøre det enklere for dem som står utenfor arbeidslivet å komme inn. Et raust og velfungerende arbeidsmiljø gjør at det vil være lettere for denne gruppen å tilpasse seg, sier Sollien.

Satsningen på NAVs arbeidslivsentre videreføres, og sammen med Arbeidslivstilsynet vil de være sentrale i den nye satsningen. Partene er enige om å rette innsatsen mot noen bransjer spesielt, som for eksempel er særlig utsatt for omstilling. Til dette bevilges det 80 millioner til skreddersydde tiltak.

Utvidet egenmelding

Ansatte på arbeidsplasser som har hatt IA-avtale frem til i dag, har årlig kunnet bruke egenmelding når de er syke opptil 24 kalenderdager. Partene oppfordrer hele arbeidslivet til å ta i bruk ordningen med utvidet egenmelding, og foreslår i tillegg at denne muligheten for fleksibilitet kommer tydeligere frem i folketrygdloven.

- Vi ønsker at flere benytter seg av utvidet egenmelding. Det åpner for en tettere dialog mellom ansatte og leder under sykdom, og belaster helsevesenet i mindre grad, sier Sollien.

Også fastlegene har en viktig rolle i sykemeldingsarbeidet.

- Ett av tiltakene er å la Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) utvikle og teste et nytt kurs for fastlegene. Kurset vil ta utgangspunkt i eksisterende veiledningsmateriell og legens egen sykemeldingspraksis. Dette vil kunne bidra med en enda mer treffsikker sykemeldingspraksis, avslutter Sollien.


Publisert: 18.12.2018