Søk

NTF sier opp agentavtalen med TGS

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse (TGS) er et forsikringsselskap kun for medlemmer av NTF. TGS har i løpet de to siste årene foretatt endringer i styresammensetning, premieberegninger og flyttet skadeoppgjøret ut fra NTF. På grunnlag av disse endringene har NTF etter nøye vurderinger og to styrebehandlinger, besluttet å si opp agentavtalen med TGS.

Forsikring i TGS gir dekning mot driftsutgifter ved fullstendig fravær som følge av sykdom. Ordningen startet som en heleid forsikringsordning drevet av NTF. Etter offentlige pålegg, ble ordningen i 2007 gjort om til et formelt forsikringsselskap med et styre bestående av medlemmer av TGS og en eksternt ansatt daglig leder. NTF fortsatte gjennom avtaler å ta seg av alt av inn- og utmeldinger, samt skadeoppgjør.
I 2014 ble ansvaret for skadeoppgjør overført til Gabler. En rekke endringer i dekningsgrad, ytelser og premier ble foretatt med virkning fra 2015.

TGS er en god forsikringstjeneste for tannleger, men i den grad NTF ikke lenger har ansvar eller innvirkning på tjenestene TGS tilbyr våre medlemmer, ønsker NTF å trekke seg fra rollen som agent og selger. Eksisterende kunder av TGS vil være uberørt av denne endringen.

NTFs rolle i forhold til TGS vil heretter være å sammenligne med vår relasjon til andre samarbeidspartnere innenfor forsikring og finansielle tjenester, p.t. Storebrand forsikring og Danske Bank. Vår vurdering er at vi som forening ikke kan eller bør ha noen annen rolle overfor TGS enn den vi har overfor vår andre samarbeidspartnere. Samarbeidet med disse er tett og godt, og NTFs medlemmer vet at de får gode tilbud hos disse institusjonene, men NTF står ikke som garantist for at tilbudene er best eller billigst, og vi ønsker å stå fritt til å bytte tjenesteleverandør dersom vi mener at medlemmene kan få bedre ordninger hos andre leverandører.

Så lenge TGS ønsker et videre samarbeid, vil medlemmer fortsatt få god informasjon om deres tilbud via nettstedet, på sosiale medier og i nyhetsbrev.

Medlemmer som ønsker å påvirke beslutninger for virksomheten i TGS, vil ha muligheten til å møte på generalforsamlingen i TGS og fremme sine syn der. Denne avholdes vanligvis i slutten av april.

TGS og Gabler er informert om NTFs beslutning, og agentoppgavene vil overflyttes til Gabler i løpet av første kvartal 2016. Inntil dette skjer vil NTF fortsette å ha ansvar for inn- og utmeldinger i avtalen.

Spørsmål?
Informasjon om forsikringsvilkår, rapporter, budsjetter, samt kontaktinfo til styret i TGS finner du på www.sykeavbruddskassen.no
Du kan også kontakte TGS på tlf: 21 09 78 58 eller epost skade@gabler.no

Publisert: 30.10.2015