Søk

NTF på høring i Stortinget - refusjonsordningene må gjennomgås

NTF var tirsdag 9.oktober på høring hos Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om forslag fra Arbeiderpartiet om å styrke norsk tannhelse.

Klikk her for å se opptak av høringen på www.stortinget.no (starter ca 00:40)

NTFs president Camilla Hansen Steinum ga støtte til forslaget og understreket at det er et stort behov for en gjennomgang av folketrygdens refusjonsordning på tannhelsefeltet.

Steinum poengterte at det er på tide å se på prioriteringene og utrede om flere grupper bør innlemmes i systemet. Midlene kan benyttes smartere og systemet bør forenkles.

Gjennomgangen må skje med utgangspunkt i dagens vellykkede tannhelsemodell og målet må være å styrke ordningen for bedre å treffe de som virkelig trenger stønad. Dette vil både bidra til å utjevne sosial ulikhet og være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Presidenten pekte for øvrig på følgende punkter:

  • Personer med svak økonomi bør innlemmes i trygdeordningen
  • Det bør ses på nye diagnosebaserte innslagspunkt. Her bør man se på muligheter for å fange bedre opp personer med sammensatte problemstillinger, som psykiatri, uførhet og rus, og som ofte har stort behandlingsbehov og svak økonomi.
  • Det bør ses på ordningen for andre grupper som har utfordringer med den orale helsen og et stort behov for stønad, som faller utenfor i dagens ordning, som for eksempel visse kreftdiagnoser, kreftoverlevere og personer med medfødte lidelser.
  • Forebygging bør gi refusjon. Forebyggende og helsefremmende arbeid er nøkkelen til god folketannhelse. Dette bør dekkes av trygdesystemet. Regelmessige besøk hos tannhelsetjenesten og kontinuerlig fokus på forebygging, har vært og er, et viktig særpreg ved den norske tannhelsemodellen. Det hindrer sykdomsutvikling og sparer både enkeltindividet og samfunnet for utgifter.

Les notat til høring om representantforslag fra Arbeiderpartiet om styrking av norsk tannhelse

Publisert: 09.oktober