Søk

​Mønsteravtalen - Lønnsregulering for tannhelsesekretærer 2017

Det ble 30. august 2017 gjennomført forhandlinger med Fagforbundet og Parat om justering av lønnsvilkår i Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer for 2017.

Mønsteravtalen for 2016 – 2018 og protokoll fra forhandlingene for 2017 (mellomoppgjør for 2. avtaleår) publiseres i sin helhet under jus og arbeidsforhold / kontrakter og avtaler (krever innlogging).

Informasjon er sendt ut per epost til alle medlemmer registrert som privat i NTfs medlemsregister. Hvis du ikke har mottatt epost ber vi deg sjekke din kontaktinformasjon på "Min side".


Resultatet av årets lønnsforhandlinger er som følger:

Virkningsdatoen er endret fra 1. august, til 1. juli 2017, sammenliknet med protokoll fra forhandlingene for 2016.

1) Sentrale tillegg per 1.7 2017
Alle tannhelsesekretærer og assistenter som omfattes av Mønsteravtalen får et generelt kronetillegg på sin avtalte årslønn med virkning fra 1. juli 2017, i henhold til følgende tabell:

Ansiennitet 0 år 2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Assistent6500650065006500650065006500
Tannhelsesekretær 7000 7000 7000 7000 7000 7000 9100

Tilleggene gis forholdsmessig til deltidsansatte.


2) Minstelønnstabell per 1.7 2017
Nye minstelønnssatser med virkning fra 1. juli 2017, jf. avtalen § 9 punkt 1:

Ansiennitet0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Assistent288 500 294 000296 800299 800307 900354 200 391 200
Tannhelsesekretær333 300 339 700 342 900 346 400 357 800 396 200 401 200

Det sentrale tillegget i punkt 1 er inkludert i minstelønnssatsen, og skal først legges til sekretærens årslønn per 30. juni 2017. Hvis årslønnen fortsatt ligger under minstelønnsnivået, skal lønnen deretter (minimum) økes til minstelønn i henhold til ovennevnte tabell.

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdato, med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.


3) Mønsteravtalen § 9 pkt. 2 Årlig lønnsvurdering.
Lønnsfastsettelse for arbeidstakere ligger under arbeidsgivers styringsrett.
Mønsteravtalen er basert på et minstelønnssystem. Det sentrale tillegget og den nye minstelønnstabellen tilsvarer resultatet for tannhelsesekretærer i offentlig sektor (KS-området) i 2017.

Det skal i tillegg gjøres en årlig vurdering av tannhelsesekretærenes / assistentenes lønnsinnplassering i den enkelte virksomhet, på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. I vurderingen av den enkelte ansatte skal det legges vekt på stillingens arbeids- og ansvarsområde, arbeidstakerens kompetanse, egnethet, resultatoppnåelse, utilsiktede skjevheter mellom ansatte mv., se Mønsteravtalen § 9 punkt 2.

I privat sektor gjennomføres det ikke lokale lønnsforhandlinger, på samme måte som i offentlig sektor. Til informasjon er det i KS-området i tillegg avtalt en pott til lokale forhandlinger på 0.9 % med virkning fra 1. august 2017. Dette har ingen direkte betydning for den årlige lønnsvurderingen i privat sektor.

Årslønnsveksten i KS-området er beregnet til 2,4 %. (Av dette utgjør de sentrale tillegg 0,9 % og avsetningen til lokal pott 0,4 %, mens overhenget utgjør 0,9 % og anslaget for lønnsglidning 0,2 %.)

Mønsteravtalen er NTFs bidrag til at privatpraktiserende tannleger kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærer og assistenter. Dette anses viktig for å rekruttere dyktige sekretærer som kan bidra til å skape solide økonomiske forutsetninger for virksomhetens fortsatte utvikling. Ordnede arbeidsforhold for hjelpepersonell i privat tannhelsesektor er av stor betydning for tannlegestandens omdømme.

4) Nærmere om beregningen av månedslønn og timelønn

Årslønn i full stilling er referanse for all avlønning. Månedslønn = Årslønn/12. Månedslønn i mindre enn 100 % stilling = Månedslønn/37, 5 x avtalt uketimetall, eller månedslønn x avtalt stillingsbrøk.

Timelønn for hel- og deltidsansatte (inkl. kompensasjon for off. fridager) = Månedslønn/157
Timelønn for ekstrahjelper (eks. kompensasjon for off. fridager) = Månedslønn/162,5
Timelønn med 50 % overtidstillegg = Månedslønn/162,5 x 1,5
Timelønn med 100 % overtidstillegg = Månedslønn/162,5 x 2

Publisert: 01.09.2017