Søk

Retningslinjer for kollegahjelpsordningen

1. Medlemmer av NTF kan fritt kontakte en av kollegahjelperne.

2. NTFs lokalforeninger skal informere om kollegahjelperens verv til medlemmene, fylkestannlegen, fylkeslegen og rådgivende tannlege.

3. Kollegahjelperne skal fange opp signaler og ta kontakt med berørt kollega.
De kan også ta i mot henvendelser fra familie, venner og kolleger for deretter å ta kontakt med vedkommende kollega.

4. Registrere kontaktene summarisk slik at en evaluering kan foretas med henblikk på antall saker og type problem. Denne bør kunne refereres i anonymisert form ved kollegahjelpernes samlinger.

5. Kilden bør i utgangspunktet oppgis, men unntak må kunne gjøres etter utvist skjønn.

6. Kollegahjelperne skal ikke:

- føre journal
- utføre behandling
- ha mer enn 3-4 samtaler
- løse kollegiale tvister

7. Kollegahjelperne skal ha mulighet til å rådføre seg med:

- annen støttekollega
- legeforeningens kollegahjelpere
- kontaktperson i NTF

8. Kollegahjelpernes arbeide skal ikke kunne benyttes i noen annen form for saksbehandling. Det skal bevares anonymitet og full diskresjon under hele prosessen.

9. Den kollegiale støttegruppens arbeide skal evalueres årlig og en summarisk rapport skal avlegges til NTF sentralt.

10. Samling for kollegahjelperne skal avholdes hvert annet år.