Søk

Regler for lokalforeningenes klagenemnder

Endret siste gang 30. november 2013

§ 1 Formål
Klagenemndenes formål er å bidra til å forebygge og løse konflikter mellom pasienter og tannleger som er medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF).

Klagenemndene er ment å være et konfliktforebyggende organ som skal gi informasjon om tannbehandling til publikum og bidra i dialogen mellom behandlende tannlege og pasient.

Klagenemndene kan fatte vedtak i klagesaker innenfor sitt mandat.

§ 2 Oppnevning og valg
1.  Klagenemndene velges på lokalforeningenes generalforsamling. Klagenemnden skal ha 3-5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lokalforeningens generalforsamling bestemmer hvilken periode valget gjelder for.

Lokalforeninger som på grunn av antall saker ønsker å fordele klagesakene kan under-inndele nemnden, så lenge det er minst tre tannleger som deltar i behandlingen av den enkelte sak.

Klagenemnden velger selv sin leder.

2.  Klagenemnden for kjeveortopedi oppnevnes av NTFs hovedstyre som også fastsetter instruks for deres virksomhet.

3.  Til en sentral ankenemnd oppnevner NTFs hovedstyre for en periode på to år to medlemmer og ett varamedlem som alle er tannleger samt en av NTFs advokater.

§ 3 Mandat

Klagenemndens oppgave er å besvare forespørsler eller behandle klager fra publikum angående en tannbehandlings faglige utførelse som ikke har latt seg ordne direkte mellom pasienten og tannlege. Også klager på de deler av tannbehandlingens faglige utførelse som er foretatt av personell som tannlegen står ansvarlig for, hører inn under nemndens mandat.

Besvarelse av forespørsler og behandling av klager er gratis.

Klagenemndens mandat er begrenset til saker som fullt ut kan løses ved at klagen underkjennes, honoraret nedsettes eller tilbakebetales, eller tannlegen med klagerens samtykke pålegges å korrigere arbeidet eller gjøre det om.

Klagenemnden skal avvise saken i følgende tilfeller:

1.  Klagesak der nedsettelsen av honoraret eller korrigeringen/omgjøringen har større verdi enn NPEs nedre grense for behandling.

2.  Klagesak der klageren under saken opplyser at han vil reise krav ut over den nevnte nedsettelse eller tilbakebetaling, for eksempel ved å kreve oppreisningserstatning for tort og svie.

3.  Klagesak der klagen dreier seg om rimeligheten av pris på utført behandling.

4.  Klagesak der det klages på manglende overholdelse av prisopplysningsforskrift eller feil ved trygdeoppgjør.

5.  Klagesak der det klages på underbehandling eller overbehandling.

6.  Klagesak som ikke kan løses ved nedsettelse av honoraret, så som varige nerveskader.

Når en klagesak avvises, skal klageren informeres med begrunnelse for avslaget samt informasjon om eventuelt andre klagemuligheter.

§ 4 Saksbehandlingved klage

Klage skal i alle tilfeller foreligge skriftlig. Innklagede tannlege gjøres kjent med klagen, og gis frist på 3 uker for å komme med skriftlig tilsvar til denne. Klageren skal ha kopi av tilsvaret og gis en frist på 3 uker for å komme med merknader. Nemnden kan dessuten beslutte at begge parter innkalles til muntlig forklaring.

Klagenemnden skal i alminnelighet selv undersøke det tannlegearbeid klagen gjelder.

Nemnden skal for den enkelte sak gi sitt forslag til sakens løsning ved å avgi en skriftlig begrunnet avgjørelse som sendes partene. Avgjørelsen skal inneholde følgende informasjon:

1.  Møtedato

2.  Navn på hvem som deltok i avgjørelsen

3.  Hva saken gjelder og en forklaring av saken

4.  Hvilken dokumentasjon klagenemnden har sett og vurdert (journal, modeller, undersøkelse av pasienten mv.)

5.  Omtale av de vurderinger som er gjort

6.  Konklusjon i saken

7.  Om saken er enstemmig eller hvor mange som stemte for.

8.  Avgjørelsen skal dateres og signeres.

9.  Sakens dokumenter returneres partene sammen med opplysning om ankeadgang og ankefrist for tannlegen.

Klager over behandling i kjeveortopedi kan oversendes NTFs klagenemnd for kjeveortopedi.

Over saksbehandlingen føres protokoll som oppbevares.

§ 5 Rett klagenemnd

Fremkommer en klage på et tidspunkt da klageren og den tannlege klagen gjelder har tilhold i hvert sitt lokalforeningsdistrikt, behandles klagen av nemnden i det distrikt hvor klageren bor, med mindre klageren ønsker saken behandlet av nemnden i det distriktet tannlegen har sin virksomhet.

Dersom klagenemnden finner at den ikke kan behandle klagen på grunn av habilitetsproblematikk så skal nærmeste klagenemnd behandle saken.

§ 6 Anke

En tannlege som er misfornøyd med nemndens avgjørelse, kan innen 14 dager etter at avgjørelsen er mottatt, anke denne inn for ankenemnden. Tannlegen må samtidig erlegge et gebyr som tilbakebetales dersom tannlegen gis medhold.

Ankenemnden kan prøve alle sider ved klagenemndens avgjørelse.

Gebyret fastsettes av NTFs hovedstyret.

§ 7 Plikt til å følge vedtak i klagenemnd og ankenemnd

Det følger av NTFs vedtekter at ved klage fra pasienter over behandling plikter et medlem av NTF å la klagen bli behandlet etter de regler som er fastlagt av foreningen, og å gi de opplysninger som er nødvendige og følge de avgjørelser som blir fattet.

Unnlatelse av å følge de avgjørelser som fattes kan medføre eksklusjon fra foreningen etter en konkret vurdering og behandling i NTFs hovedstyre.

§ 8 Habilitet

For klagenemndas medlemmer gjelder habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 tilsvarende så langt de passer. Det er da særlig slektskap til en av partene eller der det er andre særegne forhold som gjør at tilliten til klagenemndens avgjørelse svekkes som kan medføre at medlemmene i klagenemnden er inhabile. Ved vurderingen av om det foreligger andre særegne forhold skal det legges vekt på om avgjørelsen kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.

En tannlege kan heller ikke delta ved behandling av klager fra pasienter som han selv har eller siste 2 år har hatt til behandling.

En tannlege som i egenskap av medlem av klagenemnden har deltatt i behandlingen av en klage fra pasient, skal ikke selv påta seg behandling av pasienten før 2 år etter at nemnden har avsluttet behandlingen av saken såfremt pasienten på annen måte kan få tannlegehjelp.

§ 9 Taushetsplikt

Klagenemndens medlemmer plikter å bevare taushet i de saker som er eller har vært til behandling, bortsett fra nødvendige beretninger om virksomheten til NTFs sekretariat eller organer.

Dersom klagenemnden under sin virksomhet finner grunn til å anta at en tannlege utøver uforsvarlig tannlegevirksomhet, skal klagenemnden underrette lokalforeningens styre om forholdet.

I henhold til helsepersonellovens § 17 skal helsepersonell av eget tiltak også gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet.

§ 10 Endringer

Endringer i regler for de lokale klagenemndene fattes av NTFs representantskap.