Søk

IT i tannhelsetjenesten

Norsk Helsenett og Elektronisk Meldingsutveksling

Norsk Helsenett leverer helsenettet, som er en sikker digital arena hvor helsepersonell kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. Elektronisk meldingsutveksling - «Electronic Data Interchange» (EDI) - kan defineres som «overføring av strukturerte data ved avtalte meldingsstandarder fra et datasystem til et annet uten menneskelig inngripen».

Det er i dag mulig å sende elektroniske henvisninger, epikriser og dialoger over helsenettet. Elektronisk sykemelding er også i bruk, mens eResept er planlagt lansert første halvår 2016.

To av disse EDI-løsningene ble utviklet og testet i ELIN-t prosjektet (se nedenfor), og er basert på åpne, nasjonale standarder som alle programleverandører har adgang til og kan benytte.

Samtlige leverandører av elektroniske journalsystemer til tannhelsetjenesten opplyser at de leverer, eller vil levere, disse EDI-løsningene.

  • Nextsys var med i ELIN-t prosjektet og har sine løsninger klare og i drift.
  • Opus Dental var med i ELIN-t prosjektet og har sine løsninger klare og i drift.
  • Orthodontis melder at deres EDI-løsning er fullført etter plan og tatt i bruk.
  • Dentica melder at deres løsning for oppgjørskrav til Helfo og sykemelding er i drift.

Ta kontakt med din leverandør for å få vite mer om hvilke løsninger den enkelte tilbyr.

Les mer om elektroniske meldinger hos Norsk Helsenett.
 

Norsk Helsenetts selvvalgte samband

Norsk Helsenett (NHN) har lansert et nytt tilbud som kan være interessant for tannleger – selvvalgt samband. Denne løsningen innebærer at man kan koble en helsenett-ruter på en hvilken som helst internettlinje. En helsenett-ruter er den «boksen» man får fra NHN som sørger for sikker kommunikasjon inn i helsenettet. Det er denne man kobler klinikkens IT-system til. Denne boksen må kjøpes.

Fordelene med selvvalgt samband er at man kan benytte den samme linjen også til annet enn helsenettet, for eksempel gjestenett og nettradio. Man kan dessuten benytte den internettlinjen som alt finnes inn til kontoret, fremfor å legge inn en ny helsenettlinje. Den største ulempen med dette er at man da må forholde seg til to leverandører hvis man får problemer med tilkoblingen.

Med selvvalgt samband får man både helsenett (med internett) og usikret internett på klinikken. Det er svært viktig at man ikke benytter det usikrede nettet til pasientopplysninger. Det er også viktig at man IKKE kobler utstyr til begge nettene, for eksempel ved å koble journalmaskinen mot et CAD/CAM-system, og så koble CAD/CAM på internett for å sende scanningene. Det selvvalgte sambandet kan utgjøre en betydelig fare for informasjonssikkerheten for lokale pasientopplysninger og for helsenettet generelt.

Kostnadene knyttet til selvvalgt samband er avhengig av internetthastigheten og hva leverandørene tilbyr. Man betaler for ruteren og en månedlig medlemsavgift til NHN. Medlemsavgiften dekker drift av fellesløsninger i helsenettet. I tillegg må man betale for tilknytningen til internett. Utover dette har man ikke faste kostnader til helsenettet.

For mer informasjon, kontakt Norsk Helsenett.
 

ELIN-t-prosjektet

ELIN-t (Elektronisk informasjonsutveksling i tannhelsetjenesten) var et samarbeid mellom NTF, fylkeskommunene ved KS, Helsedirektoratet og Innovasjon Norge. Det hadde som mål å legge til rette for økt bruk av elektroniske løsninger i tannhelsesektoren. Videre ble det lagt vekt på å lage løsninger som skulle øke informasjonssikkerheten og gi tannlegene mulighet til å kunne stille bedre krav til leverandørene.

Prosjektet hadde to faser. Den første fasen skulle bedre informasjonssikkerheten, stille klare krav til leverandørene og legge til rette for innsending av elektronisk HELFO-krav, SMS-varsling og tilknytning til helsenettet. Den andre fasen fokuserte på utveksling av elektroniske meldinger, sykemelding og eResept. Av disse er det kun eResept som gjenstår og som etter planen skal leveres i løpet av første halvår 2016.

ELIN-t ble opprettet i 2008 og avsluttet i 2015. For å ivareta den kunnskapen som ble samlet, erfaringene som ble gjort og fortsette arbeidet med å overvåke og påvirke den videre utviklingen, har NTF opprettet en kompetansegruppe for IT bestående av representanter fra både offentlig og privat sektor.