Søk

Oppdatert veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har gitt ut «Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov», som skal sørge for en strukturert og tverrfaglig oppfølging som ivaretar det helhetlige behovet uavhengig av hvilken diagnose og hvilket funksjonsnivå de har.

Det er gledelig å se at Helsedirektoratet har tatt hensyn til NTFs innspill i høringsprosessen, og at tannhelsen er gjennomgående inkludert i veilederen. Tannhelse er også fremhevet i eget punkt (6.7) hvor tannhelsetjenesten omtales som en svært sentral aktør i forbindelse med tidlig identifisering av behov.

Klikk her for å gå til veilederen på www.helsedirektoratet.no


De har også laget en to-minutters introduksjonsfilm til veilederen:


Om veilederen

Stadig flere pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene har flere sykdommer samtidig, nedsatt funksjon knyttet til flere livs- og funksjonsområder, og har omfattende behov for bistand. Tilnærmingen må snus fra «Hva feiler det deg?» til «Hva er viktig for deg?», og det må legges vekt på at tjenestene bidrar til å fremme mestring og selvstendighet.

For å utnytte ressursene best mulig er det viktig å identifisere behovet tidlig. Pasienter og brukere skal alltid involveres i utformingen av tilbudet. Ledelse, kompetanse, tverrfaglig samarbeid i team og koordinering av tjenestene er sentrale temaer i veilederen.

Forside Oppfølging av personer med store og sammensatte behovVeilederen retter seg til ledere på alle nivåer i virksomheter som yter tjenester til personer med store og sammensatte behov. Hele bredden av helse-, omsorgs- og velferdstjenester både i kommunene og spesialisthelsetjenesten kan ta veilederen i bruk. Sektorer utenfor helse- og omsorgstjenesten kan ofte ha en viktig rolle for disse brukerne.

Veilederen er ett av tiltakene i oppfølgingen av stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten, "Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet", Meld.St. 26 (2014-2015). Oppdraget ble gitt til Helsedirektoratet fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2016.

Tekst og illustrasjon: Helsedirektoratet

Publisert: 07.11.2017