Søk

NTF på høring om regjeringens opptrappingsplan på rusfeltet

Regjeringen har fremmet en opptrappingsplan for rusfeltet. NTF mener at planen ikke vier nok midler og oppmerksomhet til tannhelse, og ga klar beskjed om dette i høringen tirsdag 9. februar.

Opptrappingsplanen (Prop. 15 S, 2015–2016) skal gi oversikt over hovedutfordringene innen rusfeltet og fastlegge både kortsiktige og langsiktige strategier for å møte dem. Etter NTFs mening vier ikke planen nok oppmerksomhet eller midler for å kunne møte tannhelseutfordringene denne gruppen opplever. Les mer om opptrappingsplanen på www.regjeringen.no

Mange med rusproblemer har dårligere tannhelse enn den øvrige befolkningen og et stort tannbehandlingsbehov. Dårlig tannstatus og dårlig munnhygiene representerer en betydelig risiko for alvorlige infeksjoner. Tannbehandling er derfor et viktig bidrag til en generell forbedring av helsen for mange i denne gruppen. Munnhelsen er dessuten svært viktig for den rusavhengiges opplevelse av egen verdighet, for muligheten til sosial omgang og til å skaffe seg arbeid. Problemer med tannhelsen oppleves for mange som en betydelig tilleggsbelastning til andre problemer og lidelser. Rusavhengige som har hatt tilbud om vederlagsfri tannbehandling, rapporterer at dette tilbudet hadde svært stor betydning for dem.

I dagens system har ruspasienter krav på stønad til tannbehandling i tre ulike situasjoner. Enten ved at de har vært til behandling ved institusjon i minimum tre måneder, at de er i LAR behandling (legemiddelassistert rehabilitering) eller at det kan dokumenteres at de er ute av stand til å ta vare på egen munnhelse. I det siste tilfellet vil de kun få stønad til å dekke 60% av utgiftene, og svært mange rusavhengige er ute av stand til å dekke egenandelen på 40% selv. Når rusavhengige er friske nok til forlate institusjoner og skal klare seg selv, mister de alle rettigheter. Oppfølgende tannbehandling i en rehabiliteringsfase er derfor den største utfordringen og området med størst potensiale for denne gruppen.

Midlene strekker i dag ikke til for å kunne gi et forsvarlig tannhelsetilbud til denne pasientgruppen. Bare noen få fylkeskommuner har rutiner for og tilbud om systematisk oppfølging etter gjennomgått tannbehandling, noe som er spesielt viktig i en rehabiliteringsfase. NTFs håp var at den nye opptrappingsplanen skulle forsterke innstasen på dette området. Det gjør den ikke - noe NTF ba Stortingets Helse- og omsorgskomité merke seg.

Klikk her for å se video av høringen


NTF mener at det er behov for å

  • Styrke finansieringen så behandlingsbehovet kan ivaretas på en skikkelig måte.
  • Sikre finansiering til oppfølging etter gjennomgått tannbehandling i en rehabiliteringsfase.
  • Bedre samarbeidet mellom fylkeskommunene og spesialisthelsetjenesten.
  • Sikre enhetlig praksis slik at regelverket praktiseres likt i alle fylker, samt sikre god informasjon om eksisterende behandlingstilbud.
  • Legge bedre til rette slik at pasienter som har rettigheter, klarer å benytte seg av tilbudet (oppsøkende tilbud).
  • Øke den forebyggende aktiviteten overfor denne gruppen (informasjon og opplæring).

 

Publisert: 12.02.2016